Leren en bijblijven voor or en pvt

Het is belangrijk dat or- en pvt-leden hun kennis bijhouden en vergroten. Dit geldt ook voor andere belangrijke onderwerpen waar zij mee te maken krijgen. Hierdoor worden or's en pvt's betere gesprekspartners voor de bestuurder en kunnen er betere besluiten worden genomen die op meer draagvlak in de organisatie kunnen rekenen.

Kennis en vaardigheden vergroten

Or’s en pvt’s vergroten op verschillende manier hun kennis en vaardigheden. Scholing is daarvoor een belangrijk middel. Ook het raadplegen van interne en externe deskundigen, bevragen van andere or’s of pvt’s, aansluiten bij medezeggenschapsplatforms, lezen van vakliteratuur en medezeggenschapsmagazines, kunnen aan deze kennis bijdragen.

Scholing

Or’s en pvt’s hebben recht op scholing (artikel 18 WOR en artikel 35c WOR). De bestuurder is verplicht om leden van de or’s en pvt’s een aantal dagen per jaar de gelegenheid te geven zich te scholen. Het aantal scholingsdagen wordt in overleg tussen de medezeggenschapsorganen en bestuurder bepaald.

Scholingsplan
Het is goed als or’s en pvt’s regelmatig stilstaan bij de scholingsbehoefte van de (afzonderlijke) leden. De or of pvt kan jaarlijks de scholingsbehoefte in kaart brengen door een scholingsplan op te stellen. Maar hoe pak je dit aan? Als je nieuw bent in de or of pvt heb je waarschijnlijk een andere scholingsbehoefte dan iemand die al wat langer meeloopt. Ook kunnen er tijdens de zittingsperiode zaken gaan spelen waar je meer kennis over wilt opdoen.

Door het opstellen van een scholingsplan is voor zowel de or/pvt als voor de bestuurder duidelijk welke scholingsbehoefte er is. Om je hierbij te helpen, heeft de SER een stappenplan opgesteld waarmee je eenvoudig de behoefte aan scholing van jouw or of pvt in kaart brengt.

Kosten scholing

Wat kost or-scholing? De bestuurder behoort de kosten te betalen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en ontwikkeling van or-leden.
De SER stelt jaarlijks richtbedragen vast voor kwalitatief goede or-scholing.

Cursus en training
Ben je op zoek naar een opleidingsbureau of opleider voor een cursus of training? Raadpleeg dan de registers van Stichting SCOOR-RMZO. Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden van ondernemingsraden (en pvt’s) door certificering van or-opleidingsbureaus en registratie van or-opleiders.


Conflict over scholing?

Heb je een conflict met de bestuurder over de kosten van de scholing of over de scholingswens? Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen.

Zie ook: