Overleg met toezichthouders

Net als de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft een raad van commissarissen (rvc) / raad van toezicht (rvt) een toezichthoudende taak. Een goed contact tussen de or/pvt en de rvc/rvt is belangrijk voor de bestuurlijke samenwerking in de organisatie (de governance).

Taken van een raad van commissarissen of raad van toezicht

Een raad van commissarissen (rvc) of raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast adviseert de raad het bestuur. De rvc/rvt heeft dus deels een vergelijkbare taak als een or, maar wel vanuit een andere positie, namelijk die van werkgever.

Verstevigen relatie tussen or en rvc/rvt

De or, de toezichthouder en de bestuurder zijn vanwege hun taak nauw met elkaar verbonden. Het verstevigen en behouden van de band tussen de or en het toezichthoudend orgaan kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de afstemming binnen deze driehoek en daarmee aan het beter functioneren van de onderneming.

De or kan op basis van artikel 16 lid 1 WOR in samenhang met artikel 24 lid 2 WOR een of meer toezichthouders uitnodigen in de or-vergadering of in een overlegvergadering. De toezichthouders zijn niet verplicht om te komen.

Die verschijningsverplichting hebben ze wél bij een overlegvergadering waarin het volgende wordt besproken:

  • de algemene gang van zaken op basis van artikel 24 lid 1 WOR;
  • een adviesplichtig onderwerp op basis van artikel 25 lid 1 WOR;
  • een voorgenomen besluit over de benoeming of ontslag van de bestuurder op basis van artikel 30 WOR; of
  • het advies van de or over het ontslag of de benoeming.

Kijk voor inspiratie over het voeren van de dialoog met de toezichthouder op de website van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG).
Meer informatie over het AMG vind je ook hier.

Zie ook: