Or-commissies en werkgroepen

Een ondernemingsraad (or) krijgt veel verschillende onderwerpen op zijn bordje. Om al deze onderwerpen goed te kunnen behandelen is het aan te bevelen om één of meer (vaste) commissies of werkgroepen in te stellen. Zo kunnen taken worden verdeeld en kunnen commissieleden zich extra scholen op specifieke onderwerpen.

De or krijgt veel uiteenlopende onderwerpen op zijn agenda. Denk aan: personele regelingen, arbo-vraagstukken, financiële stukken, reorganisaties, etc. Sommige or-leden hebben affiniteit met financiële stukken, anderen weer niet. Daarbij vraagt het veel van or-leden om van alle onderwerpen goed op de hoogte te zijn. Het is dan ook aan te bevelen om commissies en/of werkgroepen in te stellen, zodat het or-werk kan worden verdeeld. Aan de commissies kunnen ook niet or-leden deelnemen, waardoor de or meer medewerkers bij de medezeggenschap kan betrekken en waardoor de or extra menskracht krijgt.

Instellen vaste or-commissie

Voor de instelling van een vaste commissie moet de or een concept-instellingsbesluit opstellen en aan de bestuurder voorleggen. In dit besluit moeten taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn beschreven. Raadpleeg het Voorbeeldreglement voor het modelinstellingsbesluit vaste commissie.
Een or kan bevoegdheden overdragen aan een vaste commissie, zoals bijvoorbeeld overleg met de bedrijfsarts (VGWM-commissie) of hoofd HR (commissie personeel en organisatie).
Als de bestuurder bezwaar maakt tegen de instelling van de vaste commissie, kan de or eventueel na bemiddeling door de bedrijfscommissie, om een beslissing van de kantonrechter vragen.

Artikel 15 lid 1 van de WOR: instelling van commissies.

Rechten van commissieleden

Voor or-leden die lid zijn van een vaste of tijdelijke or-commissie geldt dat ze volgens de WOR recht hebben op drie extra scholingsdagen per jaar. In principe wordt het commissiewerk in de toegekende uren gedaan. Mochten deze uren niet toereikend zijn, dan gaan bestuurder en or hierover in overleg.
Niet-or leden die zitting hebben in de or, hebben eveneens recht op drie scholingsdagen en een aantal vastgestelde uren die zij binnen werktijd mogen besteden aan commissiewerk.

Voorbereidingscommissie en werkgroepen

Naast een vaste commissie kan de or ook voor bepaalde tijd een voorbereidingscommissie instellen voor de voorbereiding van bepaalde door de or te behandelen onderwerpen. Ook in deze commissie kunnen niet or-leden zitting nemen. Eén en ander wordt geregeld in een instellingsbesluit dat aan de bestuurder moet worden voorgelegd. Raadpleeg het Voorbeeldreglement voor het modelinstellingsbesluit voorbereidingscommissie.
Recht op scholing hebben de leden van deze commissie niet. Evenmin kunnen ze uren claimen voor deze commissie. Ook kunnen er geen rechten en bevoegdheden van de or aan de voorbereidingscommissie worden overgedragen.

Werkgroepen

De WOR kent het begrip werkgroep niet. Toch zijn er veel or’s die met werkgroepen werken. Een werkgroep bestaat uit enkele or-leden die zich verdiepen in een bepaald onderwerp en concrete voorstellen doen aan de or. De or kan hierdoor veel (vergader)tijd besparen. Er kunnen geen rechten en bevoegdheden van de or worden overgedragen aan de werkgroep. Een instellingsbesluit is niet nodig. Ook hoeft de instelling van een werkgroep niet worden voorgelegd aan de bestuurder.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.