Bemiddelingstaak bedrijfscommissies

Als je een geschil hebt over medezeggenschap, kun je om bemiddeling en advies vragen bij één van de bedrijfscommissies van de SER. Op deze pagina lees meer over hoe dat in de praktijk gaat.

Wie kan een bemiddelingsverzoek indienen?

Iedereen die bij een conflict over medezeggenschap betrokken is, kan om bemiddeling en advies vragen.
In de praktijk is het vaak de ondernemingsraad of de ondernemer/bestuurder die zich tot de bedrijfscommissie wendt.
Maar ook een individuele werknemer of een vakbond kan de bedrijfscommissie inschakelen. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de instelling van een ondernemingsraad.

Soms dienen partijen een bemiddelingsverzoek gezamenlijk in, maar een partij kan dit ook afzonderlijk doen. Vanzelfsprekend is bemiddeling alleen mogelijk als beide partijen daar open voor staan.

Wanneer vraag je om bemiddeling?

Heb je als ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) een (dreigend) geschil met de bestuurder en komen jullie er samen niet uit? Dan kan je één van de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen.
De bedrijfscommissies hebben een hulpmiddel ontwikkeld dat je zelfstandig kunt inzetten om een geschil op te lossen. Je maakt een bewuste keuze of en wie je inzet: de rechter, de bedrijfscommissie, een or-adviseur of een mediator.

Waarover kun je om bemiddeling vragen?

Je kunt bemiddeling vragen bij conflicten over de uitleg of toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Denk hierbij aan: het oprichten van or of pvt, de faciliteiten van de or of pvt, scholingsrecht van de or of pvt, verkiezingen, inhuur van externe deskundigen, adviesplichtige onderwerpen of instemmingsplichtige onderwerpen.

TIP! Twijfel je of voor een bepaald onderwerp bemiddeling mogelijk is, neem dan contact met het secretariaat: 070 3 499 561.

Waarom kiezen voor de bedrijfscommissie?

De bedrijfscommissie is deskundig op het gebied van medezeggenschap en andere rechtsgebieden. Bij een geschil kijkt deze commissie naar de achtergronden ervan en probeert tot een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing te komen. Lukt de bemiddeling niet, dan kan de bedrijfscommissie ook een schriftelijk advies geven.

Hoe dien je een bemiddelingsverzoek in?

Gebruik het formulier bemiddelingsverzoek om je verzoek makkelijk in te dienen. Wil je weten over wat voor soort onderwerpen er in het verleden al bemiddeling is gevraagd, zoek dan op de publicatiepagina naar bemiddelingszaken.
Beschrijf in je eigen woorden kort en bondig, maar wel zo volledig mogelijk, wat het probleem is.
Geef aan wat jouw standpunt is en onderbouw je mening met argumenten.
Stuur documenten mee die belangrijk zijn voor de onderbouwing van je verzoek (denk bijvoorbeeld aan beleidsstukken, advies- of instemmingsaanvraag, verslagen van vergaderingen, e-mails) en/of voor de behandeling van je verzoek (denk aan organogram van de organisatie, or-reglement, ondernemingsovereenkomst, instellingsbesluit van een commissie etc.).

TIP! Ga gestructureerd te werk en stuur je verzoek in als je de (liefst alle) stukken verzameld hebt.

TIP! Twijfel je over hoe je het moet aanpakken of over welke documenten je moet meesturen? Neem dan vooraf contact op met het secretariaat: 070 - 349 95 61. Onze medewerkers helpen je graag op weg.

Let op! Tot uiterlijk twee weken voor de vastgestelde zittingsdatum kun je eventueel nog aanvullende documenten opsturen als die van belang voor een goed begrip van de situatie. Documenten die later binnenkomen kunnen niet meer gedeeld worden met de commissieleden en de andere partij.

Wat gebeurt er nadat je je verzoek hebt ingediend?

Het secretariaat bevestigt binnen een week de ontvangst van je verzoek. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, neem dan even contact op via 070 - 349 95 61 of per mail: info@bedrijfscommissie.nl. Na ontvangst stuurt het secretariaat je bemiddelingsverzoek en de bijgevoegde documenten door naar de andere partij. Ook wordt een bemiddelingszitting gepland. De geschillencommissies komen 1x per maand bijeen op een vastgestelde datum. In dringende gevallen kan van die datum worden afgeweken.

De andere partij wordt uitgenodigd voor deze bemiddelingszitting en gevraagd te reageren op je bemiddelingsverzoek. Het secretariaat stuurt deze reactie naar je door, zodat je daar kennis van kunt nemen.

Je bemiddelingsverzoek plus bijgeleverde documenten en de reactie daarop van de andere partij dienen voor de geschillencommissie om zich een beeld te kunnen vormen van de situatie. Deze stukken zijn ook het uitgangspunt voor het gesprek tijdens de bemiddelingszitting.

Bemiddelingszitting

Een bemiddelingszitting vindt in een informele setting plaats bij de SER in Den Haag. De zitting is niet openbaar en duurt ongeveer anderhalf uur.

Iemand van het secretariaat zal jullie ophalen in de wachtruimte en naar de zaal brengen. Daar worden jullie verwelkomd door de geschillencommissie.

De geschillencommissie bestaat uit drie leden van de bedrijfscommissie. Twee leden vertegenwoordigen de werkgevers- respectievelijk de werknemerskant. De derde persoon heeft de rol van neutrale voorzitter. De geschillencommissie wordt bijgestaan door een of twee leden van het secretariaat van de bedrijfscommissie die een verslag maken.

Tijdens de zitting wordt een audio-opname gemaakt; dit is uitsluitend ten behoeve van het verslag en wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het schrijven van dat verslag.
Na een kort voorstelrondje wordt de betrokken partijen eerst gevraagd wat zij concreet willen bereiken tijdens de zitting. Daarna krijgen zij de ruimte om hun standpunten toe te lichten en om op elkaar te reageren. De geschillencommissie begeleidt dit gesprek en helpt partijen samen naar een oplossing te zoeken. Als de commissie een advies heeft, bespreekt zij dat met de partijen aan het einde van de zitting.

Uiterlijk zes weken na de zitting ontvangen partijen voor eigen gebruik een schriftelijk verslag van bevindingen en zonodig een bemiddelingsadvies. Soms is het geschil niet opgelost na de bemiddeling. De partijen kunnen er dan voor kiezen om naar de rechter te gaan. Het verslag van bevindingen kan in dat geval gebruikt worden bij dat verzoekschrift.

De bedrijfscommissie publiceert na verloop van tijd een korte, volledig geanonimiseerde samenvatting van de zaak op haar website.