Privacyverklaring SER

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2020.

Hartelijk dank voor uw interesse in de Sociaal-Economische Raad (SER). Op deze pagina informeren wij u over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens door de SER. Ook wijzen wij op uw wettelijke rechten in verband met uw privacy. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met privacy@ser.nl.

Samenvatting

Wanneer wij persoonsgegevens van u ontvangen, dan doen wij er alles aan om deze zo zorgvuldig mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke regels. Kort samengevat betekent dit het volgende:

 • Wij vermelden duidelijk onze identiteit als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen over uw privacy - zie hier;
 • Wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken – dat doen wij hier of in een aparte verklaring die wij beschikbaar stellen op het moment dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen;
 • U kunt hier ook (per situatie) lezen of wij uw persoonsgegevens voor het betreffende doeleinde doorgeven aan derden en wat voor partijen dit zijn. Waar nodig sluiten wij altijd een (verwerkers- of verwerkings)overeenkomst met de ontvangende partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen;
 • Als wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u daarom (bijvoorbeeld in verband met cookies) en bieden wij u de mogelijkheid om uw toestemming op ieder moment in te trekken;
 • Wij beveiligen uw persoonsgegevens op een passende manier, die in verhouding staat tot de risico’s - zie hier;
 • Wij wijzen u op uw rechten in verband met uw persoonsgegevens, zoals het recht om deze in te zien, te verbeteren, of te verwijderen – zie hier.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met u als persoon, zoals uw contactgegevens en de vragen die u aan ons stelt. Ook online-identificatoren, zoals het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en een cookie-ID op uw apparaat, zijn persoonsgegevens.

Verwerkingen, doeleinden, ontvangers en bewaartermijn

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, met welk doeleinde en op welke wettelijke basis, hangt af van hoe en waarom u met ons in contact bent getreden. Hieronder leggen wij dit per activiteit uit. Het kan ook zijn dat u in een specifiek geval nog een aparte verklaring ontvangt of ziet die wij beschikbaar stellen op het moment dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen.

Bezoek aan onze website in het algemeen

Tijdens uw bezoek aan onze website verwerken wij uw IP-adres. Dat is nodig om de website beschikbaar te kunnen stellen en deze te kunnen beveiligen. Dit gerechtvaardigde belang is ook de wettelijke grondslag voor de verwerking. Uw IP-adres wordt bewaard in de logs van onze website, tot een maximum van 3 maanden. De dienstverleners die ons helpen onze website beschikbaar te stellen en te beveiligen, zoals onze hostingprovider(s) en externe ICT-adviseur(s), kunnen uw IP-adres verwerken voor dit doeleinde. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Er kunnen bij uw bezoek aan onze website ook cookies worden geplaatst op uw apparaat. U kunt uw voorkeuren in verband met cookies instellen via de balk onderaan de website. Het onthouden van uw voorkeuren – en uw eventuele toestemming voor cookies waarvoor uw toestemming noodzakelijk is – gebeurt ook met een cookie. Deze wordt voor 1 jaar bewaard, tenzij bij de cookie-instellingen anders is aangegeven. Als u dit cookie verwijdert, wordt u opnieuw gevraagd om uw voorkeuren in te stellen. In de cookie-balk is ook per cookie aangegeven welke partijen informatie uit het cookie kunnen ontvangen of gebruiken en waarvoor.

Voor cookies die technisch noodzakelijk zijn en cookies voor gebruiksstatistieken (analytics) met een minimale impact op uw privacy is geen toestemming benodigd. Op basis van ons wettelijke gerechtvaardigde belang om onze website beschikbaar te stellen en te beveiligen worden deze cookies geplaatst. Andere cookies worden alleen geplaatst als u daar toestemming voor heeft gegeven via de daarvoor bedoelde opties. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door het cookie waarmee uw voorkeuren worden bewaard, te wissen. Raadpleeg de handleiding van uw browser als u wilt weten hoe dat moet.

Contact opnemen via het contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, dient u uw naam, e-mailadres en opmerking of vraag in te vullen. Door deze persoonsgegevens in te vullen, kunnen wij vervolgens contact met u opnemen om uw opmerking of vraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang. Nadat uw opmerking of vraag beantwoord is, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Klacht of bezwaarschrift indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u de mogelijkheid een klacht en/of een bezwaarschrift in te dienen tegen handelingen van bestuursorganen. Hier valt de SER ook onder. Als u een klacht en/of bezwaarschrift tegen de SER indient, is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) van u noteren. Dit doen wij op grond van ons gerechtvaardigd belang of onze wettelijke plicht. Wij verwijderen uw persoonsgegevens nadat de klacht is afgehandeld of overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn.

Inschrijven voor een nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, verwerken wij de door u ingevulde persoonsgegevens om u de nieuwsbrief te versturen. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u weer uit te schrijven. Om de nieuwsbrieven te kunnen sturen, maken wij gebruik van externe applicaties en dienstverleners. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen. Nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief, verwijderen we uw persoonsgegevens.

Aanmelding voor een evenement

Als u zich aanmeldt voor een evenement, verwerken wij de door u ingevulde persoonsgegevens om u in te schrijven voor het evenement en u op de hoogte te houden van relevante informatie daarover. Waar nodig voor dit doeleinde, verstrekken wij uw gegevens aan een externe partij, zoals de organisator van het evenement. Indien u toestemming heeft gegeven dat wij u mogen informeren over soortgelijke evenementen, zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor gebruiken. Indien u aangeeft hier geen interesse in te hebben, verwijderen wij uw persoonsgegevens als deze niet meer nodig zijn voor het evenement.

Afnemen van enquêtes

In sommige gevallen kunnen wij u verzoeken om een enquête in te vullen. Het invullen van deze enquêtes is niet verplicht en heeft ten doel de kwaliteit van de dienstverlening van de SER te verbeteren. Een enquête kan betrekking hebben op een bepaald evenement waar u naar toe bent geweest of bijvoorbeeld om de ondersteuning die de SER verleent aan een bepaalde (beroeps-) groep te verbeteren. Indien u wordt uitgenodigd voor het invullen van een enquête, zullen wij u informeren over het specifieke doel van de enquête. Wanneer wij gebruikmaken van een externe partij om de enquête te versturen, sluiten wij hiermee een verwerkersovereenkomst af om uw persoonsgegevens te beschermen. Drie maanden na de afloop van het onderzoek worden de enquêteresultaten vernietigd.

Commissie- of raadslid worden

Als u wordt aangesteld als lid van een commissie of raad, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u als commissie- of raadslid uit te voeren of voor te bereiden. De wettelijke grondslag is de uitvoering van deze overeenkomst met u en de wettelijke taak van de SER om commissies en raden in te stellen. Als u commissielid bent, wordt u als lid met uw naam en organisatie vermeld bij de betreffende commissie op onze website. Als u raadslid bent wordt een door u zelf aangeleverde korte samenvatting van uw beroepsmatige achtergrond op onze website geplaatst, met een foto. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigde belang om de buitenwereld te informeren over onze commissieleden en raadsleden. Als u geen raads- of commissielid meer bent, zal dit worden verwijderd.
Als u recht heeft op vergoedingen vanwege uw werkzaamheden als commissielid, dan zullen wij de benodigde gegevens (zoals bankgegevens) voor dat doeleinde verwerken en doorgeven aan de partijen die daarvoor nodig zijn, zoals onze bank en onze accountant. Gegevens in verband met vergoedingen aan commissieleden worden bewaard voor zolang als nodig in verband met belastingwetgeving (in het algemeen 7 jaar, tenzij anders voorgeschreven).

Solliciteren voor een baan bij de SER

Onder het kopje ‘werken bij de SER’ op onze website, bieden wij de mogelijkheid om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of stageopdrachten. Ook is het mogelijk om een open sollicitatie aan ons te sturen. Voor uw sollicitatie vragen wij u de nodige informatie aan ons te verstrekken, zoals CV en een motivatiebrief. Voor functies waar dit benodigd is, kan ook een verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden gevraagd.
Als onderdeel van de procedure is het mogelijk dat wij op internet zoeken naar openbaar beschikbare informatie over u, zoals uw social-media profielen. Indien de verkregen informatie van invloed is op het verloop van de procedure dan zal deze informatie met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken.
De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij een sollicitatie is het uitvoeren een overeenkomst.
Als we hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot uw sollicitatie kan het zijn dat we uw gegevens naar hen doorsturen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij de SER, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien u toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
Als u wel in dienst treedt, vragen wij bewijs van uw diploma’s en zal ons interne privacybeleid op u van toepassing worden.

Beveiliging van gegevens

De SER zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien, aangetast of gewist. Zo zijn er onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle digitale apparaten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van toegangsbeveiliging (zoals gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Alle medewerkers van de SER zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ook hebben zij instructies ontvangen over hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens.
 • De SER maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen u en de SER-website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invult.

Publicaties

De SER publiceert rapporten, verkenningen, adviezen en jaarverslagen en beslissingen van (geschillen)commissies op deze website. Hierbij worden alle stukken, met uitzondering van beslissingen van (geschillen)commissies, geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo’n manier dat informatie niet meer is te herleiden tot een individueel persoon.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u op basis van de wet de volgende rechten:

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • U mag ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren als de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn. Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan kunt u ons ook vragen deze te verwijderen.
 • U mag ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
 • U mag – bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang van de SER.
 • Als u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan mag u uw toestemming daarna altijd weer intrekken. Vanaf dat moment zullen wij stoppen met de verwerking die op deze toestemming is gebaseerd.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@ser.nl. We reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek. Dat is in ieder geval binnen 30 dagen.

Vragen of klachten in verband met uw persoonsgegevens

Wij zijn de Sociaal-Economische Raad (afgekort: de SER), gevestigd in Den Haag. Hierbij treft u onze adresgegevens en onze algemene contactgegevens aan:

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Routebeschrijving

Postadres
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Tel.: 070 0 3 499 499

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de SER, of heeft u een klacht daarover, dan kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@ser.nl. Wij zullen daar zo snel mogelijk op reageren.

Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.

 Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels