Privacyverklaring SER

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelt de Sociaal-Economische Raad (SER) informatie. Dit doen we voornamelijk om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. De SER leeft daarbij de wettelijke voorschriften na.

Verwerking van persoonsgegevens

De SER acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving.

Grondslag van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens met een specifiek doel in overeenstemming met AVG. Op grond daarvan is het onder andere toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, voor een gerechtvaardigd belang van de Sociaal-Economische Raad of voor de uitvoering van een overeenkomst. We verwerken niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerkt de SER minder of geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De SER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, tenzij de SER op grond van wettelijke bepaling verplicht is deze gegevens langer te bewaren. Als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk of vereist zijn, worden deze vernietigd. De SER volgt hiermee de lijn van de Archiefwet 1995 of andere daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Beveiliging van gegevens

De SER zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Op alle systemen zit een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.
  • Er worden veilige back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Alle medewerkers van de SER zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • De SER maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en de SER-website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invult. Zo worden de persoonsgegevens die u op de website invult in de aldaar beschikbaar gestelde formulieren versleuteld verzonden. Tevens vindt de verzending van ingevulde formulieren en e-mailberichten aan ons via een beveiligde verbinding plaats.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Uw gegevens worden vrijwel niet door ons aan derden verstrekt. Bij de uitvoering van de taken kan het enkele keren met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Dat kan bijvoorbeeld een ministerie, gemeente of een sectorspecifieke organisatie zijn. Dit gebeurt altijd op basis van een geldige rechtsgrondslag. Ook worden met de andere organisaties afspraken gemaakt over het doel en wijze van verwerking. Tevens worden met hen afspraken gemaakt over de passende maatregelen die getroffen moeten worden voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige uitwisseling van de persoonsgegevens. Wij raden u aan alleen die informatie aan ons te verstrekken die wij nodig hebben. Mocht u daar vragen over hebben dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Publicaties

De SER publiceert rapporten, verkenningen, adviezen en jaarverslagen en beslissingen van (geschillen)commissies op deze website. Hierbij worden alle stukken, met uitzondering van beslissingen van (geschillen)commissies, geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo’n manier dat zaken niet meer zijn te herleiden tot een individueel persoon.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies gebruiken wij om de website beter te laten functioneren en om het bezoek aan de website te monitoren. We gebruiken deze gegevens niet op individueel persoons- of computerniveau. De gegevens zijn voor ons daarom niet te herleiden tot een bepaalde computer of persoon. Meer informatie over het cookiebeleid kunt u als u uw cookies accepteert lezen.

Transparantie uw rechten

De SER is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en informeert u over de verwerking van hun persoonsgegevens en uw privacy rechten. Een aantal belangrijke rechten die u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerkt zijn de volgende:

  • U mag van ons weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • U mag ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.
  • U mag ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • U mag – bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als de Sociaal-Economische Raad meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan mag u ons vragen uw persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Ook mag u uw toestemming intrekken.

Vragen of klacht verwerking persoonsgegevens

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Sociaal-Economische Raad, dan kunt u daarover contact opnemen met de Directie Bestuurszaken, tel: 070 3499 560. Ook kunt u uw vraag of klacht e-mailen naar communicatie@ser.nl.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring en cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.