School kan ook bijdragen aan terugdringen van kinderarmoede

19-02-2020

Kinderen die opgroeien in armoede nemen dat probleem ook mee naar school. Daar kan de leerkracht bijdragen aan oplossingen. Door armoede te signaleren en kinderen en hun ouders door te verwijzen naar hulpverlening. En door samen met ouders de bijkomende schoolkosten te beheersen, zoals voor schoolreisjes, laptops en bijlessen.

Gehoor en gehoorbescherming | Vraag van de maand

17-02-2020

“Wij zijn leverancier van (op maat gemaakte) gehoorbescherming en krijgen regelmatig de vraag hoe vaak deze gecontroleerd en vervangen moeten worden. Wij willen onze klanten uiteraard goed kunnen adviseren en beschermen tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan (te) hoge geluidsniveaus en vragen hierbij het SER Arboplatform om advies.”

Kabinet onderschrijft conclusies verkenning SER Jongerenplatform

17-02-2020

Het kabinet stemt in met de conclusies van het SER Jongerenplatform in de verkenning ‘Hoge verwachtingen: 'Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019'’. Hierin doet het SER Jongerenplatform aanbevelingen voor onder andere de toegankelijkheid van onderwijs, starters op de arbeidsmarkt en betaalbare woonruimte.

Samenwerking en gezamenlijke methodiek belangrijk voor OEL (Grenswaarden op de werkplek)

12-02-2020

Hoe maken we Europa een veiliger plek om te werken? Jaarlijks horen miljoenen mensen in Europa dat ze kanker hebben. Een deel van de gevallen is werkgerelateerd. En is te voorkómen, door duidelijke grenzen te stellen aan de kankerverwekkende stoffen zoals asbest en benzeen waarmee mensen werken. En dat liefst op Europees niveau, zodat een gelijke situatie ontstaat voor werkenden en bedrijven.

Verbeteren naleving RI&E | Meerjarenplan SZW

10-02-2020

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico's op de werkvloer binnen bedrijven in kaart te brengen. Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Kabinet neemt SER-advies diversiteit bedrijfsleven over

07-02-2020

Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

Recht op uitkering belemmerend voor scholing

07-02-2020

Heb je mogelijkheden om je te scholen als je gebruik maakt van een uitkering? Helaas zijn die scholingsmogelijkheden nog niet ruim genoeg, zo constateert de SER in zijn inventarisatie ‘Leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid’.

Kamerleden over Diversiteit in arbeidsrelaties: twee kanten verantwoordelijk

06-02-2020

De Inspectie SZW moet toezicht houden én handhaven op het naleven van goed arbobeleid bij bedrijven. Daarover waren Tweede Kamerleden en de SER-delegatie het snel eens tijdens hun gesprek over de verkenning Diversiteit in arbeidsrelaties.

G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

05-02-2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

Hoe kunnen we zorgen voor een kankervrije werkplek?

04-02-2020

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden 53% van de sterfgevallen in de EU, circa 80 000 mensen, in verband gebracht met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. In Nederland overlijden ongeveer 2.700 mensen per jaar aan de gevolgen van werkgerelateerde kanker.