Klachten

De SER behoort u correct te behandelen. Bent u niet tevreden over het gedrag of het handelen van de SER of een van zijn medewerkers? Bespreekt u dit dan in eerste instantie direct met de betrokken persoon of personen zelf. Vaak komt u er dan toch nog samen uit.

Komt u er samen niet uit of lukt het u niet om een gesprek te hebben, dan kunt u bij de SER een klacht indienen. Het recht om klachten in te dienen over gedragingen van de SER is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet regelt in welke gevallen het mogelijk is een klacht in te dienen en hoe deze moet worden afgehandeld. In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u meer informatie vinden over klachtenbehandeling.

U kunt over uw klacht telefonisch contact opnemen met de SER via het secretariaat van de directie Bestuurszaken, tel. 070 – 3499 560.

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen kunt u deze richten aan:
Sociaal-Economische Raad
T.a.v. de directie Bestuurszaken
Postbus 90405
2509 LK Den Haag