Klachten

Tegen handelingen van bestuursorganen, waaronder de SER, kan iedere burger een klacht indienen. Dat is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij is tevens aangegeven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het indienen van een klacht. Ook staat in de Algemene wet bestuursrecht beschreven hoe een dergelijke klacht moet worden afgehandeld door het bestuursorgaan. De SER heeft voor de afhandeling van klachten een onafhankelijke klachtenadviseur benoemd, die de klager hoort en de SER adviseert bij het nemen van een beslissing op de klacht. In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u meer informatie vinden over klachtenbehandeling.

Klachten kunnen ingediend worden bij:
SER-secretariaat:
communicatie@ser.nl