De ambtelijk secretaris

De ondernemingsraad(or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) bepaalt zelf hoe het secretariaat wordt ingevuld. In veel gevallen kiest de or of de pvt uit zijn midden een secretaris, maar steeds vaker kiezen ze voor een ambtelijk secretaris. Wat doet een ambtelijk secretaris? En wat kan een ambtelijk secretaris voor de or/pvt betekenen?

Een ambtelijk secretaris wordt toegevoegd aan de or of de pvt en is dus niet gekozen door de werknemers van de organisatie. Hij maakt dus geen deel uit van de or/pvt, maar werkt voor deze medezeggenschapsorganen. Het kan iemand uit de organisatie zijn of iemand van buiten. In het reglement stelt de or/pvt vast hoe het secretariaat wordt geregeld (zie ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden of de Leidraad personeelsvertegenwoordiging).

Wat kan een ambtelijk secretaris voor de or/pvt betekenen?

Een or/pvt heeft veel aan de ondersteuning door een professional, we noemen dit een ambtelijk secretaris. Deze heeft specifieke kennis van medezeggenschap en kan de or/pvt (en de bestuurder indien gewenst) met raad en daad bijstaan. De ambtelijk secretaris zorgt ook voor continuïteit in het werk van de ondernemingsraad.

Een ambtelijk secretaris kan op verschillende manieren worden ingezet. Het is belangrijk om als or/pvt eerst na te gaan waar behoefte aan is en welke ambtelijk secretaris daarbij past. Zo zijn er ambtelijk secretarissen die het werk coördineren/structureren, maar ook die een vlotte pen hebben en bijvoorbeeld de nieuwsbrief voor de achterban schrijven en/of advies- en instemmingsbrieven en beleidsnotities namens de or. Ten slotte zijn er ook ambtelijk secretarissen die hun or/pvt coachen en/of trainen.

Professionaliseren met een ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris draagt bij aan de professionalisering van de or/pvt waardoor deze een gewaardeerde en meer gelijkwaardige overlegpartner voor de bestuurder wordt. Verder heeft de ambtelijk secretaris een onafhankelijke positie en kan hij een vast aanspreekpunt zijn voor de or, de achterban en de bestuurder.

Heeft de or recht op een ambtelijk secretaris?

In artikel 14 lid 2e WOR staat dat een or/pvt in zijn reglement moet opnemen hoe het secretariaat wordt geregeld, maar geeft niet aan hoe. De WOR noemt wel de mogelijkheid om een ambtelijk secretaris toe te voegen.

Or’s en pvt's kunnen recht hebben op ambtelijke ondersteuning op basis van afspraken met de bestuurder of op basis van de cao. Check of je cao ook zo’n faciliteit toekent.

Je kunt ook een ambtelijk secretaris inhuren als externe deskundige voor een specifiek traject (bijvoorbeeld een fusietraject) (artikel 16 WOR of artikel 35c WOR).

Rechten van een ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris kan net als de or- of pvt-leden gebruik maken van de door de WOR toegekende faciliteiten (artikel 17 WOR) voor or’s en pvt’s. Ook heeft een ambtelijk secretaris bescherming tegen benadeling en ontslag (artikel 21 WOR en artikel 7: 670 BW).

Geen wettelijk recht op scholing

De ambtelijk secretaris heeft geen wettelijk recht op scholing. Scholing van de ambtelijk secretaris is wel belangrijk voor goede medezeggenschap in een organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om individuele scholing, het kan ook waardevol zijn als de ambtelijk secretaris deelneemt aan de scholingsdagen van de or of pvt. Aangezien er geen recht op scholing voor de ambtelijk secretaris in de WOR is opgenomen, is het belangrijk dat de or/pvt en de bestuurder hierover afspraken maken. Deze afspraken kunnen als bijlage bij het reglement worden gevoegd.

 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.