Over het SER–kenniscentrum medezeggenschap

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een belangrijk adviesorgaan van de regering op sociaal en economisch terrein. De raad heeft daarnaast de wettelijke taak om de medezeggenschap te bevorderen. Binnen de SER is een afdeling die zich hiermee actief bezighoudt: het kenniscentrum medezeggenschap.

Het kenniscentrum medezeggenschap van de SER adviseert or’s, bestuurders en toezichthouders over actuele, sociaal-economische ontwikkelingen die invloed hebben op medezeggenschap.

Daarmee wil de SER het goed functioneren van organisaties stimuleren. De SER bevordert medezeggenschap en geeft doordachte, onpartijdige adviezen waarvoor draagvlak is onder werkgevers, werknemers en experts. Op die manier geeft het kenniscentrum inzicht in hoe je medezeggenschap en het overleg met bestuur, toezicht en medezeggenschap kunt inrichten met betrekking tot de totstandkoming van organisatiebeleid en werknemersparticipatie.
Als huis van medezeggenschap brengt de SER or’s, bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen uit het werkveld bijeen voor dialoog, het opbouwen en het versterken van netwerken.

Het kenniscentrum medezeggenschap concurreert niet met medezeggenschapsopleiders en adviseert om die reden geen individuele or’s, bestuurders en werknemers in hun concrete situatie. De SER verwijst voor individueel advies door naar medezeggenschapsopleiders en benadrukt dat zij een belangrijke rol hebben in het tot stand komen van goede medezeggenschap.

Eén uitzondering op het uitgangspunt dat de SER geen individueel advies geeft is wanneer or’s, bestuurders of medewerkers bemiddeling vragen bij een medezeggenschapsgeschil, want dat is een wettelijke taak van de bedrijfscommissies waar de SER het secretariaat voor voert.

Tot slot stimuleert de SER wetenschappelijk onderzoek over medezeggenschap door thema’s aan te leveren die gebaseerd zijn op een brede dialoog in het werkveld.