Rechten van de or en de pvt

De ondernemingsraad (or) en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) hebben verschillende rechten gekregen voor het medezeggenschapswerk. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op ondernemingsraden (WOR). We sommen ze hieronder op.

Rechten van de or in een notendop

Op basis van de WOR heeft de or de volgende rechten:

Rechten van de pvt in een notendop

Op basis van de WOR heeft de pvt de volgende rechten:

Let op: de or en de pvt hebben in de basis dezelfde rechten, maar de bevoegdheden van de pvt zijn beperkter. Voor meer informatie klik je door naar de achterliggende informatiepagina’s of de wetsartikelen.

Meer rechten

De ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging hebben daarnaast vanuit andere wetten rechten toegewezen gekregen. We noemen hier de belangrijkste wetten: Burgerlijk Wetboek, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet flexibel werken, Wet arbeid en zorg, wetgeving op het gebied van gelijke behandeling, SER Fusiegedragsregels, Wet melding collectief ontslag, pensioenwetgeving, Wet op de Europese ondernemingsraden.

Ook vanuit de cao kunnen extra rechten zijn toegekend; het is daarom verstandig de cao hierop na te lezen.

Verder is het mogelijk de rechten van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging uit te breiden via een ondernemingsovereenkomst.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.