Medezeggenschap en strategische onderwerpen

Or/pvt en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met meer strategische vraagstukken? Deze kunnen op de lange termijn grote gevolgen hebben voor de organisatie. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

Wat zijn strategische onderwerpen?

Onder strategische onderwerpen verstaan wij onderwerpen die pas op de lange termijn spelen, maar wel grote gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. Er is dus niet direct een kans of bedreiging, maar het kan verstandig zijn om alvast na te denken over mogelijke scenario’s.

Bij strategische onderwerpen kun je denken aan:

  • arbeidsmarktontwikkelingen: welke medewerkers zijn nodig om de bedrijfsstrategie te realiseren?
  • energietransitie: welke investeringen zijn nodig om over te stappen op andere energiebronnen?
  • digitalisering en andere technologische ontwikkelingen: wat betekent dit voor de werkgelegenheid en het opleidingsniveau van medewerkers?
  • duurzaam grondstoffen- en afvalstoffenbeleid: hoe kunnen we beter en slimmer omgaan met grond- en afvalstoffen, zodat we onze leefwereld minder belasten?

Niet alleen bestuurders worstelen met de vraag of en wanneer zij de or/pvt bij dit soort besluiten kunnen of moeten betrekken. Ook or’s/pvt’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierbij kunnen spelen. Vaak ontbreekt bij alle partijen ook relevante informatie.


Ervaringen en tips van diverse organisaties

ING Nederland bespreekt strategie met or

Hoe werkt strategische medezeggenschap bij ING Nederland? Directievoorzitter Ruud Van Dusschoten tipt: “Neem als werkgever het perspectief van je medewerker mee in elk besluit dat je neemt. Mijn advies is daarom: Ga met elkaar in gesprek over de strategie van de onderneming. Daar ligt een gemeenschappelijk belang voor de werkgever en de medezeggenschap. En een belangrijke rol voor de or.”

Bekijk het filmpje

Or en directie Rode Kruis Ziekenhuis zorgen samen voor welzijn medewerkers

Steven Greveling, voorzitter van de or van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk: “Het is goed dat de stem van (ook jonge) medewerkers wordt gehoord en meegenomen in besluiten van de directie. Dat gebeurt in ons ziekenhuis via de or.” Bestuursvoorzitter Peter van Barneveld vult aan: “De or-leden zijn voor mij degenen die de medewerkers in de organisatie vertegenwoordigen. Het is voor onze directie zaak om samen met de or te zorgen dat het goed gaat met de medewerkers.”

Bekijk het filmpje


Een praktijkvoorbeeld aanmelden?

Ken je een interessant praktijkvoorbeeld van medezeggenschap bij een strategisch onderwerp?

Deel je praktijkvoorbeeld


Wat kan de or of pvt op dit vlak betekenen?

Om als gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen fungeren is het belangrijk dat de or of pvt nadenkt over een eigen visie en strategie voor de lange termijn en wat belangrijke speerpunten zijn.

Voor de concrete bespreking van een strategisch onderwerp kun je als volgt te werk gaan:

  • Vergroot de kennis over het strategische onderwerp. Je kunt hier een werkgroep of commissie voor instellen.
  • Bedenk wat de mogelijke gevolgen (zowel in positieve als in negatieve zin) kunnen zijn voor de organisatie en de medewerkers.
  • Welke acties zouden er nodig kunnen zijn om de gevolgen op te vangen?
  • Bespreek dit vervolgens met de bestuurder en eventuele toezichthouders en vraag om hun visie.
  • Maak afspraken over (gezamenlijke) vervolgstappen.

De or kan gebruik maken van zijn initiatiefrecht. Een pvt heeft geen algemeen recht van initiatief, maar kan de ondernemer wel vragen om een strategisch onderwerp te bespreken.
Een artikel-24-overleg is een goed moment voor de bespreking van een strategisch onderwerp.

Handige publicaties voor or, bestuurder en toezichthouders: