Overleg met de bestuurder

Het overleg met de bestuurder vindt formeel plaats in een vergadering. We noemen dit de overlegvergadering. In deze vergadering praten de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) en de bestuurder over onderwerpen die de organisatie en de medewerkers aangaan. Buiten de overlegvergadering kun je ook informeel met de bestuurder overleg plegen.

Overlegvergadering

Voor de overlegvergadering (OV) kunnen beide partijen punten aandragen ter bespreking. Ook voorgenomen besluiten die ter advisering of voor instemming zijn voorgelegd, worden tijdens de overlegvergadering besproken.

De ondernemingsraad en de bestuurder zijn verplicht om binnen twee weken met elkaar in een overlegvergadering bijeen te komen als één van beide partijen met een toelichting van de reden hierom vraagt.

Hoewel het niet verplicht is, maken de bestuurder en de or meestal een jaarplanning voor de overlegvergaderingen. Je kunt hierbij denken aan minimaal zes overlegvergaderingen per jaar. Een overlegvergadering kan niet plaatsvinden als minder dan de helft van het aantal or-leden aanwezig is.

Als er een adviesplichtig onderwerp op de agenda van de overlegvergadering staat, is de aanwezigheid van een of meer commissarissen of leden van de raad van toezicht verplicht.
Let op! Bij verenigingen en stichtingen is de aanwezigheid van een of meer bestuursleden verplicht.
Let op! De ondernemingsraad kan overigens altijd bepalen dat de genoemde personen niet bij de overlegvergadering aanwezig hoeven zijn.

Artikel 24-overleg

Naast het reguliere overleg tussen or en bestuurder schrijft de wet voor dat er minimaal twee maal per jaar overleg plaatsvindt over de algemene gang van zaken van de organisatie. Bij dit overleg zijn ook een of meerdere commissarissen of leden van de raad van toezicht aanwezig.
Let op! Bij verenigingen en stichtingen is de aanwezigheid van een of meer bestuursleden verplicht.
Let op! De ondernemingsraad kan overigens altijd bepalen dat de genoemde personen niet bij het artikel-24-overleg aanwezig hoeven zijn.

Informeel overleg

Vaak vindt er naast de formele overleggen ook informeel plaats tussen de bestuurder en het dagelijks bestuur van de or. Belangrijk is dat informatie die tijdens dit overleg gegeven wordt, wordt gedeeld met de or, zodat alle or-leden over dezelfde informatie beschikken. Voorafgaande aan het informeel overleg kan binnen de or worden besproken welke informatie de or met de bestuurder deelt. Dit versterkt de openheid binnen de or. Besluitvorming kan nooit in een informeel overleg plaatsvinden.

Artikel 23 WOR
Artikel 24 WOR

Overlegrecht van de pvt

Het overlegrecht van de pvt staat niet met zoveel woorden in de wet genoemd, maar kan worden afgeleid uit enkele artikelen in de WOR die je met elkaar in samenhang moet lezen.
Op basis daarvan heeft óók de pvt het recht om met de bestuurder alle sociale, financiële, organisatorische en economische zaken te bespreken die de onderneming betreffen. Ook geldt dat de pvt en de bestuurder verplicht zijn om binnen twee weken met elkaar in een overlegvergadering bijeen te komen als één van beide partijen met een toelichting van de reden hierom vraagt.
En ten slotte moeten de bestuurder en de pvt ten minste twee keer per jaar met elkaar overleggen, waarbij zij ten minste één keer de algemene gang van zaken bespreken.

Artikel 35b lid 3 in samenhang met artikel 23 lid 4 WOR
Artikel 35b lid 2 in samenhang met artikel 23 lid 2 WOR
Artikel 35b lid 1 in samenhang met artikel 23 lid 1 WOR
Artikel 35c lid 3 in samenhang met artikel 35b lid 1 WOR

Zie ook: