De ondernemingsraad

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat hoe we medezeggenschap vorm geven. Een ondernemingsraad (or) is een inspraak –en medezeggenschapsorgaan dat de belangen van het personeel in een onderneming behartigt. Moet iedere organisatie een ondernemingsraad hebben? En wat als de ondernemer geen ondernemingsraad wil?

Wat is een ondernemingsraad (or) en wat doet deze raad?

De or praat mee over het organisatie- en personeelsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan reorganisaties, grote investeringen, (ver-)bouw of opdrachten aan externe deskundigen. Ook zet de or zich in voor voldoende werkoverleg, goede arbeidsomstandigheden, naleving van de regels rond arbeidsvoorwaarden en arbeids- en rusttijden, diversiteit in het aannamebeleid en gelijke behandeling en beloning van werkenden.

Minstens twee keer per jaar bespreken de or en de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming. De ondernemer vertelt welke belangrijke besluiten hij wil nemen en hoe hij de or betrekt bij de besluitvorming.

Artikel 24 WOR: bespreking algemene gang van zaken

Wanneer is een or verplicht?

Voor bedrijven met vijftig medewerkers of meer, is een or verplicht. De wet zegt dat dit ‘in de regel’ het geval moet zijn. Dat betekent dat er over het hele jaar genomen meestal meer dan vijftig mensen werken. Lees hier wie precies worden bedoeld als het over deze medewerkers gaat.

Ook kan een cao of arbeidsvoorwaardenregeling een or verplicht stellen bij minder dan vijftig medewerkers.

Artikel 2 WOR: over de verplichting een or op te richten.
Artikel 5a WOR: over de verplichting een or op te richten in cao of arbeidsvoorwaardenregeling.

Een ondernemer kan ook vrijwillig een or instellen. Dit besluit moet hij schriftelijk meedelen aan de bedrijfscommissie. Het instellen van een vrijwillige or is een exclusieve bevoegdheid van de ondernemer. Medewerkers kunnen dit dus niet afdwingen. Een vrijwillige or heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘gewone’ or.

Organisaties tussen de 10 en 50 medewerkers kunnen een pvt instellen.

Wil je meer weten over de oprichting van een or?

Wat als de ondernemer geen or wil instellen?

Medewerkers en vakbonden kunnen de kantonrechter vragen de werkgever te verplichten om binnen een bepaalde termijn een or in te stellen. Het is ook mogelijk de bemiddeling van de bedrijfscommissie hiervoor in te roepen.

Artikel 9 lid 2a WOR: omschrijving van het begrip ‘vakorganisatie’ die de kantonrechter kan vragen een or op te richten.

Lees hier meer over de start van een or of pvt.