Instemmingsrecht van de or en de pvt

De ondernemingsraad (or) en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) hebben het recht van instemming bij uitdrukkelijk in de wet opgesomde onderwerpen. Over welke onderwerpen gaat dat?

Instemmingsrecht gaat over voorgenomen besluiten met betrekking tot het sociaal beleid van de onderneming (personeelsbeleid). Instemmingsrecht hebben betekent dat een bestuurder zijn voorgenomen besluit alleen mag uitvoeren als de or of de pvt daarmee akkoord gaat.

Verandert de bestuurder een regeling of voert hij een regeling in zonder instemming te vragen, dan kan de or binnen dertig dagen de nietigheid van zo’n regeling inroepen. Dat betekent dat zo'n regeling dan niet geldig is.

Instemmingsrecht van de or

De onderwerpen die onder het instemmingsrecht van de or vallen, staan vermeld in artikel 27 van de WOR. Het gaat om regelingen of systemen die gelden voor groepen werknemers.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • pensioenovereenkomst (hieronder valt ook de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement), spaarregeling of winstdelingsregeling;
 • arbeids- en rusttijdenregeling en vakantieregeling;
 • belonings- en functiewaarderingssysteem;
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid;
 • aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid;
 • personeelsopleiding;
 • personeelsbeoordeling;
 • bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • werkoverleg;
 • klachtenregeling;
 • privacybescherming;
 • personeelscontrolesystemen;
 • klokkenluidersregeling.

Het instemmingsrecht beperkt zich tot de onderwerpen die hier opgesomd zijn. Twijfel je of een onderwerp instemmingsplichtig is, raadpleeg dan een medezeggenschapsjurist.

Instemmingsrecht van de pvt

De personeelsvertegenwoordiging heeft op basis van artikel 35c lid 3 WOR slechts instemmingsrecht bij de volgende onderwerpen:

 • arbeids- en rusttijden;
 • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid.

 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.