Informatierecht van de or en de pvt

De ondernemingsraad (or) en de personeelsvertegenwoordiging (pvt) hebben recht op informatie. Zonder dat kunnen zij hun werk niet doen. Bepaalde informatie hoort de bestuurder op eigen initiatief te delen, andere informatie moeten de or en de pvt zélf bij de bestuurder opvragen. Hier lees je om welke informatie het gaat.

Informatie die je ongevraagd moet krijgen

De bestuurder moet de volgende informatie ongevraagd geven:

 • inhoud van de adviesaanvraag;
 • inhoud van de instemmingsaanvraag;
 • inhoud van de adviesaanvraag benoeming of ontslag bestuurder;
 • basisinformatie;
 • financieel-economische informatie;
 • sociale informatie;
 • beloningsverhoudingen;
 • uitvoeringsovereenkomst pensioen.

Advies- en instemmingsaanvragen
Het spreekt eigenlijk wel voor zich dat de or en de pvt alle benodigde informatie krijgen om een advies- of instemmingsaanvraag te kunnen beoordelen. Heb je meer informatie nodig, dan moet je daar naar vragen.

Basisinformatie

Aan het begin van elke zittingsperiode moet de or de zogeheten basisinformatie krijgen. Het gaat om het volgende:

 • informatie over de ondernemer (bijvoorbeeld de statuten);
 • namen en woonplaatsen van de belangrijkste (leidinggevende) personen;
 • een overzicht van hun verantwoordelijkheden;
 • een actueel schema van de organisatiestructuur;
 • een actueel overzicht van (duurzame) betrekkingen met andere ondernemers of instellingen;
 • een schema van de groepsstructuur (indien van toepassing);
 • namen en woonplaatsen van de toezichthouders (indien van toepassing).

De wet verplicht de bestuurder niet uitdrukkelijk om deze informatie ook aan de pvt te geven aan het begin van de zittingsperiode. De pvt kan er natuurlijk wel naar vragen.

Financieel-economische informatie
De or moet regelmatig ingelicht worden over hoe de onderneming er financieel voor staat en over wat de vooruitzichten zijn voor wat de werkzaamheden betreft en de te verwachten resultaten. Belangrijke documenten zijn de jaarrekening en de begroting.

De personeelsvertegenwoordiging krijgt de financieel-economische informatie minimaal twee keer per jaar in het kader van de bespreking van de algemene gang van zaken.

Sociale informatie
De or krijgt van de bestuurder algemene gegevens over de medewerkers, het gevoerde personeelsbeleid, de verwachtingen met betrekking tot de personeelsbezetting en de plannen voor het te voeren sociale beleid.
Denk aan regelingen genoemd bij artikel 27 WOR (instemmingsrecht), de onderwerpen genoemd in artikel 28 WOR (stimulerende taken van de or) en benoeming van bestuursleden van eventuele sociale fondsen van de onderneming (artikel 29 WOR, benoemingsrecht bestuursleden).
Als de bestuurder van plan is een deskundige om advies te vragen over een instemmingsplichtig onderwerp, licht hij de or hier zo snel mogelijk over in.

De personeelsvertegenwoordiging krijgt de sociale informatie minimaal twee keer per jaar in het kader van de bespreking van de algemene gang van zaken.

Beloningsverhoudingen
Bij ondernemingen met meer dan 100 medewerkers krijgt de or ook informatie over de beloningsverhoudingen binnen de ondernemingen en de ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uitvoeringsovereenkomst pensioenen
De or en de pvt moeten schriftelijk geïnformeerd worden over alle wijzigingen rond een uitvoeringsovereenkomst. Zij moeten zelf beoordelen of deze wijzigingen gevolgen hebben voor het pensioen van medewerkers en zonodig instemmingsrecht claimen.

Informatie vragen

Als de or of de pvt om informatie vragen, moeten zij concreet aangeven waarvoor de informatie nodig is. De bestuurder moet deze informatie schriftelijk aan de or geven. Bij een pvt geldt deze verplichting niet.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.