Reputatieonderzoek Sociaal-Economische Raad

08-06-2023

De Sociaal-Economische Raad (SER) laat binnenkort een reputatieonderzoek uitvoeren onder een aantal van zijn stakeholders, om inzicht te krijgen in hoe men tegen de SER aankijkt. Met de informatie uit het onderzoek – dat door Motivaction uitgevoerd wordt – kan de SER zijn inzet blijven verbeteren en nog meer impact maken.

Lege zetels in de or: wat nu?

08-06-2023

In onze or zijn twee zetels onbezet. We vragen ons af of we die op een alternatieve manier kunnen invullen. Bijvoorbeeld door een klankbordgroep van medewerkers op te richten of door hun hulp in te roepen bij specifieke onderwerpen. Moeten wij dit formeel vastleggen in ons reglement of kunnen we dit ook gewoon zo met onze bestuurder afspreken?

Nieuwe pensioenwet: wat betekent dit voor je ondernemingsraad?

07-06-2023

Na 15 jaar hard werken door allerlei partijen is het gelukt: op 30 mei is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. De ondernemingsraad heeft hierbij mogelijk een belangrijke rol.

Decent Work in Global Supply Chains kent nog veel obstakels

06-06-2023

Onlangs organiseerde de SER in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het evenement 'Decent Work in Global Supply Chains'. Ruim 90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s kwamen samen in Den Haag om uitdagingen en kansen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens te bespreken.

Terugblik SER Topvrouwen United 2023: ‘Lead a better future’

31-05-2023

Op 25 mei vond het SER Topvrouwen United event van 2023 plaats. Tijdens het event kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen.

Wet toekomst pensioenen aangenomen

31-05-2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Het SER-advies Naar een nieuw Pensioenstelsel uit 2019 heeft de basis gelegd voor deze wet. Het advies was onderdeel van het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers en het kabinet.

Rol ondernemingsraad bij rapportageplicht evenwichtige man-vrouwverhouding in (sub)top bedrijven

31-05-2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het vaststellen en behalen van deze doelen.

Transparantie als drijvende kracht voor gendergelijkheid

30-05-2023

De EU verplicht bedrijven in toenemende mate open kaart te spelen over de man-vrouwverhouding. Het doel van deze verplichte transparantie is de verschillen bloot te leggen en weg te werken. In Nederland zijn we al eerder deze weg ingeslagen. Dit jaar is het voor het eerst dat Nederlandse bedrijven zichtbaar moeten maken of ze vrouwen in de top hebben en hoe ze meer diversiteit gaan realiseren.

Raad voor de Toekomst: investeer in welzijn van mens en planeet

30-05-2023

Geef meer aandacht aan sociale en ecologische effecten van investeringen, en borg dit op een goede manier in het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. Dat schrijft de Raad voor de Toekomst in zijn eerste advies “Duurzaam durven denken” aan het kabinet en het Nationaal Groeifonds. Niet alleen economische groei moet centraal staan bij investeringsbeslissingen, maar juist het welzijn van de mensen en de planeet op de lange termijn. Nu is het moment om gezamenlijk de basis te leggen voor de samenleving van de toekomst.

Nieuwe lijst met sleuteltechnologieën

24-05-2023

De basislijst met sleuteltechnologieën uit 2018 is door TNO en NWO herijkt en aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en in de technologie wereldwijd. De nieuwe lijst reflecteert onder andere de snelle opmars van kunstmatige intelligentie.