Besturen wij het systeem of bestuurt het systeem ons? 7 vragen aan een AI-jurist

04-01-2022

Het is bijna niet mogelijk een overheidstaak te bedenken waar geen algoritme aan te pas komt, zegt AI-jurist Marlies van Eck. En dat bespaart ons verschrikkelijk veel werk. “Maar de bestuurlijke, systemische en ethische vraagstukken die erbij komen kijken, verdienen veel meer aandacht dan ze nu krijgen.”

Actie-agenda leven lang ontwikkelen: de hoogtepunten van 2021

21-12-2021

We ronden het jaar 2021 bijna af. Een bewogen jaar waarin, ondanks corona, toch veel gebeurd is op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zo was er het Ontwikkeling Telt Festival, waarbij leren en ontwikkelen drie dagen lang centraal stond, voerden we gesprekken met alle regionale samenwerkingsverbanden, organiseerden we diverse webinars en publiceerden we over het stimuleren van eigen regie en de skillsgerichte arbeidsmarkt.

SER Topvrouwen-jaaroverzicht 2021: hoogtepunten van het D&I-programma

20-12-2021

Het jaar zit er weer op. We laten een bewogen jaar achter ons, waarin corona -helaas- nog steeds een rol speelt. Alhoewel topvrouwen elkaar graag weer ‘fysiek’ wilden ontmoeten, waren we door corona genoodzaakt de speeddates online te laten plaatsvinden en SER Topvrouwen United te verplaatsen. Toch heeft dit jaar ook veel moois gebracht. Zo maakte Topvrouwen.nl de overstap naar een SER Topvrouwen-site en werd door de Eerste Kamer een wet voor een betere man-vrouwverhouding in de bedrijfstop bekrachtigd. In dit artikel blikken we terug op een aantal belangrijke gebeurtenissen.

Ruim 300 werkzoekenden spijkeren digitale skills bij

20-12-2021

Voor veel mensen is de oprukkende IT-wereld eng. Om angsten weg te nemen en de kansen van digitalisering te laten zien, is in 2021 het trainingsprogramma FutureLab50+ ontstaan. Inmiddels hebben meer dan 300 werkzoekenden meegedaan.

Kamerleden bezorgd over werkende armen

17-12-2021

Ruim 200.000 mensen in Nederland hebben een of meer betaalde banen, maar zijn toch arm. Hoe kan dat, en belangrijker: hoe kunnen die mensen uit de armoede komen? De vaste Kamercommissie SZW ging in gesprek met SER voorzitter Mariëtte Hamer, kroonlid Romke van der Veen, werknemersvertegenwoordiger Kitty Jong en werkgeversvertegenwoordiger Hans Koehorst over de verkenning “Werken zonder armoede”.

Verkenning naar een nieuwe overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector

13-12-2021

Bedrijven, vakbonden en ngo's zijn in dialoog over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om mensenrechten, internationale arbeidsrechten, het milieu en dierenwelzijn in de kleding- en textielsector te bevorderen. Partijen willen hiermee gezamenlijk leiderschap tonen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn met de OESO-richtlijnen en de UNGP's voor bedrijven en mensenrechten.

Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten

07-12-2021

Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Rob van Lint, consultant bij ABDTOPConsult en voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker.

‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’

03-12-2021

De SER-handreiking ‘Zo verstevigt u de relatie met de or binnen de driehoek’ is speciaal opgesteld voor bestuurders. Deze uitgave geeft informatie en tips over het onderling contact en wederzijds vertrouwen in de ‘driehoek’ binnen de onderneming. De driehoek staat voor: de raad van bestuur (rvb), de raad van commissarissen (rvc) en de ondernemingsraad (or). Een goede samenwerking in de driehoek levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de organisatie.

Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen

01-12-2021

Handreiking voor or, bestuur en toezicht.
De handreiking ‘Medezeggenschap en overleg over strategische onderwerpen’ gaat in op het overleg tussen ondernemingsraad (or) en bestuurder over strategische onderwerpen. Bestuurders worstelen met de vraag of en wanneer zij de or hierbij kunnen of moeten betrekken. Ook or’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierin kunnen spelen. Deze handreiking laat zien hoe organisaties het overleg hierover kunnen invullen.

Inzichten uit het netwerk van regionale LLO-projecten

30-11-2021

Als aanjager van leven lang ontwikkelen (LLO) maakt de SER zichtbaar wat er in regio’s en sectoren gebeurt om een positieve en vanzelfsprekende leercultuur te bevorderen. De afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd met regionale samenwerkingsverbanden die zich met LLO bezighouden. De successen, aandachtspunten en inzichten zijn samengebracht in een publicatie.