Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten

09-03-2017

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken sprak gisteren met mbo-studenten en studentenbonden over hun ervaringen met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De input uit dit gesprek gebruikt de SER voor het tweede deel van zijn advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs. Onderwerpen die werden besproken waren de aansluiting van kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Kabinet omarmt aanbevelingen SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs

02-03-2017

Het kabinet ziet noodzaak in het stimuleren van de instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23-02-2017

Op maandag 13 februari vond op verzoek van de Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Economische Zaken een rondetafelgesprek plaats over de voortgang van de IMVO-convenanten.

Minister Kamp overlegt met SER over Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop

23-02-2017

Minister Kamp van Economische zaken heeft op 23 februari overlegd met een SER-delegatie over de Nederlandse prioriteiten voor de EU-Voorjaarstop.

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22-02-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft een dialoogbijeenkomst over de toekomst van de arbeidsmarkt georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld om de achterbannen van werkgeversorganisaties en de vakbeweging de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

21-02-2017

De SER-commissie Werken en Leven in de Toekomst (WLT) heeft een expertmeeting gehouden over de markt voor persoonlijke dienstverlening. Daarin zijn voorbeelden aan bod gekomen uit Frankrijk en de Scandinavische landen.

Werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17-02-2017

In regionale samenwerking leggen partijen vaak het accent op óf de economie, óf het onderwijs óf de werkgelegenheid. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van de afzonderlijke ontwikkelingen. Oog voor deze ‘driehoek’ is nodig om de welvaart en economische groei te bevorderen, de concurrentiepositie te versterken en te stimuleren dat iedereen kan meedoen en meeprofiteren.

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14-02-2017

Het kabinet heeft een reactie geschreven op drie recente rapporten over de robotisering van de arbeidsmarkt: de verkenning van de SER en de rapporten van WRR en het Rathenau Instituut. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

07-02-2017

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector, zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens en een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers.

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

07-02-2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft per brief van 27 januari 2017 de SER décharge verleend als vereffenaar van het vermogen van het Landbouwschap. De bewindsman stemt in met de door de SER vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven en het vereffeningsverslag.