Ministerraad benoemt drie nieuwe kroonleden voor de SER

10-07-2020

Anna Gerbrandy, Marike Knoef en Femke Laagland zijn benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid voor de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het voorstel tot deze benoemingen. De benoemingen gelden tot 1 april 2022.

Bijeenkomst Denktank Alliantie Medezeggenschap en Governance over zorgsector

10-07-2020

Eind juni organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) weer een fysieke bijeenkomst over het overleg van bestuur, toezicht en medezeggenschap in de zorgsector. Dit keer was het thema de complexiteit van medezeggenschap in de zorg en de grote regeldruk waar ook zorgtoezichthouders mee te maken hebben.

Advies Biomassa in balans

08-07-2020

Opbouw, ombouw en afbouw vormen de sleutelwoorden van het SER-advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor inzet van biogrondstoffen’.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top

03-07-2020

Op 3 juli stemde de ministerrraad in met het wetsvoorstel van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie), over een ingroeiquotum voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursvennootschappen.

Markt voor persoonlijke dienstverlening biedt kansen

03-07-2020

De markt voor persoonlijke dienstverlening biedt kansen voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het benutten van tot nu toe ongebruikt arbeidspotentieel. Tegelijkertijd zijn er risico’s wat betreft de kwaliteit van de werkgelegenheid. De SER voerde een verkenning uit naar de groeiende markt voor persoonlijke dienstverlening. Onderzocht werd hoe de markt voor persoonlijke dienstverlening in de afgelopen jaren is ontwikkeld in Finland, Zweden en Frankrijk en wat we daarvan kunnen leren.

Investeren in Europese samenwerking

01-07-2020

Half juli 2020 zal de Europese Raad van ministers zich buigen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een herziene van de Europese meerjarenbegroting (MFK) en Europese herstelinstrumenten.

Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

30-06-2020

Per 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME). Deze is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes) en geldt voor de komende 4 jaar.

Adviesaanvraag aan Denktank Coronacrisis over reshoring in de maakindustrie

29-06-2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Denktank Coronacrisis op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd om een advies over reshoring in de maakindustrie. De minister vraagt de Denktank hierbij het hoofddoel te leggen op versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Directe import van buiten de EU: gelijke bescherming én gelijk speelveld!

26-06-2020

“Zie erop toe dat online platforms moeten waarborgen dat de producten die via hun platform worden aangeboden en op de Europese markt in de handel worden gebracht, voldoen aan de Europese eisen op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid.”

Gesprek met Kamerleden over advies Denktank Coronacrisis

25-06-2020

Op 25 juni sprak een delegatie van de Denktank Coronacrisis met leden van de Tweede Kamer over het advies "De contouren van een intelligent herstelbeleid". De delegatie bestond uit Mariëtte Hamer, SER-voorzitter en initiator van de Denktank Coronacrisis, Olaf Sleijpen, kroonlid van de SER namens De Nederlandsche Bank (DNB) en Luce van Kempen, kroonlid van de SER en lid van het SER Jongerenplatform.