Nieuwsoverzicht

Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP

15-04-2016

De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. Dat kan ook niet, want de onderhandelingen zijn nog gaande.

Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15-04-2016

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de ministerraad vandaag mee ingestemd.

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11-04-2016

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is voor zowel consumenten als ondernemers cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) doet in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie aanbevelingen om de toegang tot de rechter voor zowel consumenten als ondernemers te vereenvoudigen en te versnellen.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

07-04-2016

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 april wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2016 bekend gemaakt.

Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

05-04-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het eerste kwartaal van 2016 met 23 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werden in het afgelopen kwartaal 103 meldingen gedaan, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 84 meldingen plaatsvonden.

Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

24-03-2016

Eind januari van dit jaar verscheen de verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector, een co-productie van de Raad voor Cultuur en de SER. Vandaag werd deze door een delegatie van de beide raden, onder leiding van respectievelijk Joop Daalmeijer en Mariëtte Hamer, toegelicht in de Tweedekamer Commissie OCW. Daarbij waren aanwezig de Kamerleden Monasch (PvdA), Van Veen (VVD) en Van Weyenberg (D66).

Samen bouwen aan Nederlandse Skills Strategie

23-03-2016

Op maandag 21 maart vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over een Skills Strategie voor Nederland, die is toegespitst op het postinitieel leren. Het kabinet en de SER zijn met ondersteuning van de OESO gezamenlijk aan dit traject begonnen dat moet leiden tot een langetermijn skills agenda. Deze agenda moet de kwaliteit en inzet van menselijk kapitaal versterken en bijdragen aan een lerende, responsieve en inclusieve samenleving.

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

22-03-2016

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Het is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren.

Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

18-03-2016

Van het advies Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte is een publieksversie verschenen.

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18-03-2016

Mariëtte Hamer is herbenoemd als voorzitter van de SER tot 1 april 2018. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals wettelijk bepaald heeft minister Asscher voorafgaande aan de voordracht de Raad gehoord. Het voorstel tot herbenoeming van Mariëtte Hamer wordt van harte gesteund door de voltallige Raad.