Kabinet onderschrijft aanbevelingen SER-advies Regionale samenwerking

27-06-2017

Bij regionale samenwerking moeten overheden, bedrijven en onderzoek/onderwijs samen optrekken. Het kabinet bevestigt deze en andere constateringen uit het SER-advies Regionale samenwerking. In de reactie op het SER-advies zegt het kabinet verder dat regionaal maatwerk onmisbaar is.

SER doet aanbevelingen voor snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting

27-06-2017

De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt nogmaals aandacht voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting, want dat is cruciaal voor consumenten en ondernemers. Dat staat in een briefadvies aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Het is een vervolg op een eerder advies hierover van de CCA, van april 2016.

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

19-06-2017

Internationaal MVO convenant “Verantwoord goud” ondertekend: weten, laten zien en verbeteren.

Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg

15-06-2017

Het is een van de meest actuele arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Het aantal 80-plussers stijgt en daarmee de complexere zorgvraag. Tegelijkertijd worden de medewerkers in de ouderenzorg ouder, zijn er nu al moeilijk vervulbare vacatures en is de instroom in de opleidingen te laag. Hoe werf je jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg? En hoe behoud je ze vervolgens?

SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

13-06-2017

De SER stemt in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van SZW om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor mensen met een vrij beroep, zoals dierenartsen en apothekers.

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12-06-2017

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl.

Tweede Kamer neemt advies kinderarmoede zeer serieus

09-06-2017

Het advies Opgroeien zonder armoede over de aanpak van armoede onder kinderen is zeer goed ontvangen in de Tweede Kamer. Een delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gaf op 8 juni een toelichting over het rapport. “Dit is een heel belangrijk advies over een heel belangrijk onderwerp en een groot probleem”, zo reageerden de Kamerleden van de vaste Kamercommissie SZW.

In memoriam: Hans Pont

08-06-2017

Oud-FNV-voorzitter Hans Pont is op 1 juni overleden. Hij is 78 jaar geworden.
Pont was van 1985 tot en met 1988 als FNV-voorzitter lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad. In deze periode had hij ook zitting in de raad.

Brainstorm EESC over toekomst EU

02-06-2017

Op donderdag 1 juni organiseerde de SER in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brainstorm met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Europa. Vertegenwoordigers van sociale partners en andere maatschappelijke organisaties spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet.

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31-05-2017

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.