Beroepsrecht en algemene geschillenregeling

Een ondernemingsraad (or) kan bij adviesplichtige onderwerpen beroep aantekenen tegen een besluit van de bestuurder. Bij geschillen over het instellen of functioneren van een or of personeelsvertegenwoordiging (pvt) kunnen belanghebbenden een beroep doen op de algemene geschillenregeling.

Beroepsrecht

Een ondernemingsraad kan in beroep gaan als:

 • de ondernemer het advies van de or niet (geheel) overneemt;
 • er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen, waardoor de or met de kennis van nu een ander advies zou geven; of
 • de ondernemer ten onrechte geen advies inwint.

Het beroepsrecht geldt alléén bij adviesplichtige onderwerpen op basis van artikel 25 WOR. De or kan niet in beroep tegen een besluit met betrekking tot de benoeming of ontslag van de bestuurder (artikel 30 WOR).
 
NB. Een pvt heeft geen beroepsrecht.

De ondernemingsraad kan binnen een maand(!) beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De termijn van een maand begint te lopen op het moment dat de ondernemer zijn besluit kenbaar heeft gemaakt. Is de or niet (schriftelijk) in kennis gesteld van het besluit? Dan begint de termijn te lopen op het moment dat de or informeel op de hoogte komt van het besluit. Tijdens deze termijn moet de ondernemer de uitvoering van het besluit een maand uitstellen (opschortingsplicht).

Als de bestuurder bij een voorgenomen besluit meedeelt geen advies te zullen vragen, kan de or op dat moment in beroep gaan. Hij hoeft dan niet te wachten op (de mededeling van) het genomen besluit.

Artikel 26 WOR: over het beroep bij de Ondernemingskamer.

Geschillenregeling

Iedere belanghebbende heeft het recht (op basis van artikel 36 WOR) om, eventueel na bemiddeling en advies van de Bedrijfscommissie, aan de kantonrechter de naleving te vragen van de wettelijke verplichtingen van de or (ook de gor of de cor en de pvt) of van de ondernemer.
Belanghebbenden zijn de in de onderneming of bedrijfstak werkzame vakbonden, medewerkers, de or of de pvt en de ondernemer.
Het gaat hierbij vooral om de volgende zaken:

 • het instellen of in stand houden van een or of pvt;
 • het vaststellen van een voorlopig of definitief reglement
 • kandidaatstelling voor en verkiezing van or- of pvt-leden;
 • het bekend maken van de agenda’s en verslagen van de or- of pvt-vergaderingen en overlegvergaderingen.

De or of de pvt en de ondernemer kunnen via de kantonrechter de naleving vragen van de wettelijke verplichtingen of van de verplichtingen die voortvloeien uit:

 • het besluit op grond van artikel 31a lid 5 WOR (over het verstrekken van financiële informatie);
 • de cao;
 • het besluit op grond van artikel 5a WOR (over het vrijwillig instellen van een or of pvt of instellen op basis cao of publiekrechtelijke regeling);
 • een ondernemingsovereenkomst; of
 • afspraken over het aantal uren voor onderling beraad, dagen en kosten voor scholing of over de gang van zaken bij de overlegvergadering.

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.