Wie zijn ‘in de onderneming werkzame personen’ in de zin van de WOR?

De in de wet genoemde ‘in de onderneming werkzame personen’ zijn:

  • De werknemers of ambtenaren die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. Het maakt niet uit of het dienstverband voor onbepaalde tijd of tijdelijk, fulltime of parttime is. Ook mensen met een nulurencontract mee.
  • Uitzendkrachten die ten minste 15 maanden werkzaam zijn bij de inlener, tellen mee bij de inlener.
  • De overige uitzendkrachten en gedetacheerden die elders dan in de eigen onderneming zijn tewerkgesteld, tellen mee bij de uitlener.

De ondernemer en or kunnen samen afspreken om de groep ‘in de onderneming werkzame personen’ uit te breiden. De WOR maakt het mogelijk om werknemers die regelmatig in de onderneming arbeid verrichten zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling, te betrekken bij de medezeggenschap. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, gedetacheerden of aan uitzendkrachten die nog geen 15 maanden in de onderneming werken. De ondernemer en de or kunnen hun ook het actief of passief kiesrecht voor de or toekennen. Deze ‘nieuwe’ groepen tellen vervolgens mee bij het beantwoorden van de vraag of een or verplicht is en uit hoeveel leden deze moet bestaan.
Worden de ondernemer en de or het niet eens over de vraag of bepaalde groepen werkenden moeten worden aangemerkt als ‘in de onderneming werkzame personen’? Dan kan de bedrijfscommissie bemiddelen en advies geven. Ook kan de zaak worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Artikel 1 WOR: omschrijving van het begrip ‘onderneming’.
Artikel 6 WOR: omschrijving van het begrip ‘in de onderneming werkzame personen’.