SER brengt werkbezoek aan Gelderland

30-06-2016

Een delegatie van de SER onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer brengt donderdag 30 juni een werkbezoek aan provincie Gelderland.

Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

30-06-2016

Kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens hebben een grotere kans zelf later ook in de armoede te belanden. Om die spiraal te doorbreken verzoekt het kabinet de SER te adviseren over hoe samenhangend beleid tot stand kan worden gebracht om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen verregaand terug te dringen.

Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

28-06-2016

Het kabinet volgt in grote lijnen het advies van de SER over kindvoorzieningen van 22 januari 2016, Gelijk goed van start. Dat blijkt uit een brief van minister Asscher van SZW en staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

24-06-2016

Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de Nederlandse economie.

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer

22-06-2016

De Sociaal-Economische Raad lichtte vandaag de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze verkenning is vastgesteld door de Raad in mei. Aanwezig waren Tweede Kamerleden Brigitte van der Burg (VVD, voorzitter), Helma Lodders (VVD), Paul Ulenbelt (SP), Henk Krol (50PLUS), Carola Schouten (CU), Steven van Weyenberg (D66) en Roos Vermeij (PvdA). SER voorzitter Mariëtte Hamer presenteerde de verkenning samen met commissie-voorzitter Kees Goudswaard.

Claartje Bulten benoemd als kroonlid

17-06-2016

Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten is benoemd tot kroonlid van de SER. De ministerraad heeft hiermee vandaag ingestemd.

Fusiegedragsregels nu ook in het Engels

16-06-2016

De herziene versie van de Fusiegedragsregels is nu ook beschikbaar in het Engels. In de Engelse versie is onder meer de wijziging opgenomen dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd, waardoor de Fusiegedragsregels ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. De Engelse versie is vooral interessant voor multinationale ondernemingen en is gratis te downloaden op de SER-website.

SER zeer bezorgd over beschut werk

14-06-2016

De SER maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven. De SER vindt het nodig dat er wordt bijgestuurd om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen en om de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven daarbij goed te benutten.

Minister OCW roept culturele sector op arbeidsmarktagenda op te stellen

14-06-2016

Minister Bussemaker van OCW roept de partners in de culturele en creatieve sector op om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda op te stellen, met sectorbrede uitgangspunten voor de korte en middellange termijn. Dit staat in de beleidsreactie van de minister – mede namens de minister van SZW – op de gezamenlijke verkenning van SER en de Raad voor Cultuur (RvC) van de arbeidsmarkt van deze sector en een aanvullend advies van de RvC over versterking van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars.

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

13-06-2016

Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed op hun pensioen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Het wetsvoorstel is in lijn met het advies van de SER hierover van juni 2014.