Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26-10-2016

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van hen verwacht dat zij blijven leren. Aan de hand van nieuwe cijfers over tijdsbesteding gaat de SER in zijn advies Een werkende combinatie in op de vraag hoe we al dat ‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten.

Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij

25-10-2016

De noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij is alleen mogelijk indien er krachtige regie, maatwerk en passende financiering komt. Dat stelt de SER-commissie Duurzame Veehouderij onder voorzitterschap van SER-kroonlid Ed Nijpels in een advies dat dinsdag aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) is aangeboden.

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2017 vast

24-10-2016

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 995 euro per dagdeel per OR (was in 2016: 1.015 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 170 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: 160 euro). De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

SER: Laat iedereen profiteren van kansen digitale technologie

21-10-2016

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert vandaag de verkenning en werkagenda Mens & digitale technologie: samen aan het werk. In deze gezamenlijke analyse heeft de SER de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen. Hieruit ontstaat het beeld dat digitalisering kansen biedt, maar dat dit niet vanzelf gaat.

SER-advies: Halt toeroepen aan terugloop in praktijkopleiding beroepsonderwijs

21-10-2016

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel. De Raad pleit in een advies over de toekomst van het beroepsonderwijs voor onder meer betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. De Raad roept -gegeven de urgentie- mbo-instellingen, het Ministerie van OCenW, jongereninstellingen, bedrijven en vakbonden op hiermee concreet aan de slag te gaan op alle niveaus.

Peruanen willen ook een Stichting van de Arbeid

17-10-2016

De grootste Peruaanse vakcentrale CGTP en de grootste ondernemersorganisatie in dat land SNI zijn zo enthousiast geworden over het Nederlandse overlegmodel dat ze in eigen land ook een soort Stichting van de Arbeid willen gaan oprichten. De toppen van deze organisaties lopen daartoe op dit moment drie weken stage bij de Stichting van de Arbeid. SNI en CGTP zijn ervan overtuigd dat de sociale dialoog kan helpen bij de ontwikkeling van Peru. Dit is bijzonder, omdat er in Peru geen traditie is van sociale dialoog.

SER-delegatie brengt werkbezoek aan Hardenberg

17-10-2016

12 oktober bracht een delegatie van de SER onder leiding van Mariëtte Hamer een werkbezoek aan de gemeente Hardenberg. Het college van burgemeester en wethouders liet de sociale partners zien hoe de decentralisatie van diverse rijkstaken lokaal is opgepakt.

Dialoogbijeenkomst over pensioenen

13-10-2016

Vanmiddag vindt onder leiding van Mariëtte Hamer een brede dialoogbijeenkomst plaats over de pensioenverkenning die de SER in mei heeft uitgebracht. Zowel ouderen als jongeren, werkenden en studenten, doen mee aan de discussie. De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel wil graag horen hoe zij aankijken tegen de variant die de SER heeft verkend: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De uitkomsten van deze bijeenkomst zal de SER verwerken in een brief van bevindingen aan het kabinet.

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen

10-10-2016

Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

Fusiemeldingen in derde kwartaal met 15 procent gestegen

06-10-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het derde kwartaal van 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.