Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

24-11-2016

Het kabinet erkent het belang van een sterke regie en coördinatie voor de versnelling van de duurzame veehouderij. In het eerste kwartaal van 2017 wil het kabinet een regisseur benoemen die op breed draagvlak kan rekenen. Het SER-advies biedt aangrijpingspunten voor een aanpak gericht op de gewenste versnelling. Dat staat in een kabinetsreactie over het SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij van oktober 2016.

‘In Denemarken geen sprake van kloof tussen vast en flexibel dienstverband’

23-11-2016

Vorige week bracht een Deense delegatie, onder leiding van de minister van Werkgelegenheid Jørn Neergaard Larsen, een bezoek aan de SER. De Denen waren benieuwd naar de functie van de SER omdat ze zelf geen SER kennen. Tijdens het bezoek spraken vertegenwoordigers van de SER met hen over het functioneren van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel. De minister gaf onder andere aan dat er in Denemarken geen sprake is van een kloof tussen mensen met een vast en mensen met een flexibel dienstverband.

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18-11-2016

Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector (zon, wind, biogas, energiebesparing). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS dat vandaag is gepubliceerd. Ruud Kuin (FNV) heeft het onderzoek vandaag in de Raad overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18-11-2016

De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben vanochtend in de raadsvergadering een brief aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer waarin zij hun grote zorgen uitspreken over de arbeidsmarkt. Twee kaderleden lichtten met een verhaal vanuit de praktijk de situatie toe.

Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

09-11-2016

Minister Bussemaker (OCW) heeft verheugd het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs in ontvangst genomen. “Dit advies is zeer interessant”, aldus de minister. “Het doet veel praktische en concrete suggesties rondom de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Dankzij het unanieme advies is het draagvlak groot, dat helpt ons als ministerie knelpunten aan te pakken.”

Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

04-11-2016

Voor het eerst is informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

02-11-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft op 31 oktober het advies ‘Een werkende combinatie’ overhandigd aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). “Wij constateren dat tijd een schaars goed is geworden.

SER bezorgd over studentenstop technische opleidingen

01-11-2016

De SER heeft in een brief aan minister Bussemaker van OCW zijn zorgen geuit over het toenemend aantal opleidingen bij technische universiteiten met een numerus fixus.

Banken, vakbonden, ngo’s en overheid werken samen aan mensenrechten

28-10-2016

Banken, vakbonden, ngo’s en de overheid sluiten vandaag een bijzonder akkoord. Al deze partijen tekenden in Den Haag een convenant dat banken beter in staat stelt om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Daarbij kan het gaan om aspecten als arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid, kinderarbeid, en landrechten. Het convenant wordt onderschreven door 13 Nederlandse banken en geldt voor hun financieringen waar ook ter wereld.

Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26-10-2016

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van hen verwacht dat zij blijven leren. Aan de hand van nieuwe cijfers over tijdsbesteding gaat de SER in zijn advies Een werkende combinatie in op de vraag hoe we al dat ‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten.