Zelftest kleine onderneming: betrekken van medewerkers

Doe de zelftoets: In welke mate betrekt je je medewerkers bij je bedrijf?

1 Verbetering

Je medewerkers kunnen vanuit hun werkervaring en kennis waardevolle suggesties doen om de werkprocessen en het functioneren van je organisatie te verbeteren. Dit is zowel in het belang van je onderneming als van hun eigen welbevinden.
Als werkgever hoef je slechts een uitnodigende en waarderende houding aan te nemen.

Bied je ruimte aan en stimuleer je je medewerkers om met suggesties ter verbetering te komen?


2 Draagvlak

Het effect van elk van je besluiten is het product van de kwaliteit en de acceptatie van dat besluit. De kwaliteit heb je grotendeels zelf in de hand, voor de acceptatie heb je de betrokken medewerkers nodig. Besluiten die van bovenaf worden opgelegd, pakken niet zelden verkeerd uit: het draagvlak ontbrak. Door met de betrokken medewerkers of hun vertegenwoordigers al in de fase van de besluitvorming te overleggen werk je aan dat draagvlak. Het kan zijn dat je daardoor wat water bij de wijn moet doen, maar dat krijg je terug als het besluit vervolgens ook van harte wordt uitgevoerd.

Betrek je de medewerkers bij het nemen van belangrijke besluiten?


3 Kwaliteit

Als ondernemer zet je weloverwogen je koers uit. Je maakt daarbij gebruik van je inzichten, je eigen netwerk en je kennis. Maak je daarbij ook gebruik van de aanvullende kwaliteiten van je medewerkers? Zij werken met jouw materialen, hebben het contact met je klanten en weten als geen ander waar de schoen wringt, maar ook waar kansen liggen. Door je medewerkers, direct of indirect, bij besluiten te betrekken kan een beter besluit ontstaan.

Betrek je bij je besluitvorming de kennis, ervaring en deskundigheid van je medewerkers?


4 Communicatie

Je verhouding tot je medewerkers is een hiërarchische; Jij bent de baas en daarvan is ieder zich bewust. Dat besef werkt door in de alledaagse communicatie. Je mensen praten minder vrij met je en eventuele leidinggevenden dan met hun collega's. Je hoort niet meer alles wat er op de werkvloer speelt en, omgekeerd, naar jou wordt anders geluisterd.
Formele of informele vertegenwoordigers (anders dan leidinggevenden) zijn dan een prima middel om de gaten in de interne communicatie te signaleren en je daarover te informeren. Je communicatie met de werkvloer wordt erdoor versterkt.

Beschikt je over dergelijke 'oren en ogen'?


5 Ontplooiing

Het verrichten van werk is een belangrijke ontplooiingsmogelijkheid van de mens. Het is zingevend en het draagt in hoge mate bij aan de individuele ontwikkeling. In die zin heeft je onderneming niet alleen een economisch, maar ook een sociaal doel. Het laten dragen van verantwoordelijkheid en het zelf laten regelen van allerlei zaken is de kracht van de kleine onderneming.

Stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers door ze via algemeen overleg of via een vertegenwoordiging (ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)) hun inzicht, kennis en vaardigheden te laten vergroten?


6 Ziekteverzuim

Een deel van het ziekteverzuim is werkgerelateerd. Daarbij gaat het zowel om directe veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico’s die pas op den duur tot ziekteverzuim leiden als om minder goed grijpbare factoren die vooral de drempel tot ziekmelding verlagen als bejegening, gevoelens van onveiligheid en werkdruk. Het verbeteren van werkomstandigheden en het terugdringen van ziekteverzuim lukt het best en het snelst als je medewerkers zich daar ook zelf voor inzetten. Dat veronderstelt hun betrokkenheid bij die aanpak. Dat kan via algemeen overleg of via een vertegenwoordiging (OR of PVT).

Werk je op dit moment samen met je medewerkers aan het terugdringen van het ziekteverzuim en het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden (preventie)?


7 Tegenspraak

Wie betrokkenheid van medewerkers formeel organiseert, organiseert ook constructieve tegenspraak. Je krijgt afwijkende meningen te horen, kritische vragen, alternatieve suggesties. Sommige werkgevers zijn daar ook op uit, omdat ze merken dat het ze scherpt in de eigen besluitvorming en dat het hun gedachten en overwegingen verrijkt. Anderen zijn hier beducht voor en accepteren alleen de steun die betrokkenheid ook geeft.

Organiseer je tegenspraak in je onderneming door middel van een OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging)?


8 Maatwerk

Een aantal arbeidswetten, zoals de Wet arbeid en zorg, de Arbeidstijdenwet en de Wet flexibel werken, geven je de mogelijkheid af te wijken van standaardnormen ten gunste van meer maatwerk, mits je aantoonbaar over de medewerking beschikt van een formele medewerkersvertegenwoordiging (OR of PVT). Ook veel cao's kennen dergelijke regelingen.

Kun je in voorkomende gevallen hier gebruik van maken?


9 Verplichting

De wet verplicht je om de betrokkenheid van je medewerkers als volgt vorm te geven:

  • minder dan 50 medewerkers: een personeelsvergadering (PV) of PVT (hetzij vrijwillig, hetzij als de meerderheid van je medewerkers daar om vraagt);
  • vanaf 50 medewerkers: een OR.
Ofschoon er geen actief toezicht wordt gehouden op de naleving van deze verplichting, kun je er wel door gehinderd worden als je door onverhoopte omstandigheden ontslagvergunningen moet aanvragen bij het UWV of de Nederlandse Arbeidsinspectie over de vloer krijgt.

 

Voldoet u aan deze verplichting?

Uitslag van de zelftoets

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je onthoudt jezelf en je organisatie een aantal voordelen die feitelijk voor het oprapen liggen. Ook zonder formele betrokkenheid zoals OR of PVT kun je gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van je medewerkers. Het enige dat daarvoor nodig is, vind je in het bieden van ruimte om daar uiting aan te geven en het luisteren naar wat dat oplevert.

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je weet dat er voordelen te behalen zijn door ruimte te bieden aan de betrokkenheid van je medewerkers bij je bedrijf. Mogelijk maak je al gebruik van een OR of PVT; het kan ook zijn dat je daar tot op heden nog niet aan toe kwam en veel tijd investeert in het informeren en luisteren. In dat geval is het nu tijd om dat te heroverwegen. Het overleg met vertegenwoordigers die op hun beurt hun collega's informeren en horen, bespaart je tijd en versterkt de betrokkenheid van je mensen.

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Voor jou is de betrokkenheid van je mensen een vanzelfsprekendheid. je werkt constructief samen met een OR of PVT omdat het werken met vertegenwoordigers je in minder tijd meer oplevert. Deze handreiking is niet voor jou geschreven. Misschien wil je ons helpen door je ervaringen te delen met collega-werkgevers die nog worstelen met dit onderwerp.