Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat een ondernemingsraad (or) zelf onderwerpen aan de orde kan stellen waarover hij graag met de bestuurder wil overleggen. Een personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft dit recht slechts in één geval.

Initiatiefrecht or

In de overlegvergaderingen bespreken de or en de bestuurder alle onderwerpen die betrekking hebben op de onderneming. De or mag zelf onderwerpen aan de orde stellen en hierover voorstellen doen en standpunten innemen. Dit is het initiatiefrecht van de or.

Or’s maken relatief weinig gebruik van hun initiatiefrecht. Dat is jammer, want het biedt de mogelijkheid om juist buiten de formele onderwerpen (zoals advies- of instemmingsaanvragen) ook andere onderwerpen, die de achterban bijvoorbeeld belangrijk vindt, te bespreken.

Het initiatiefrecht kan tijdens de overlegvergadering, maar ook daarbuiten, worden toegepast. Tijdens de overlegvergadering mag de or zijn initiatiefvoorstel mondeling indienen en motiveren. De ondernemer mag zijn besluit dan ook weer mondeling meedelen.

De or kan een initiatiefvoorstel ook tussentijds (dus buiten de overlegvergadering) schriftelijk aan de bestuurder voorleggen. De or moet het voorstel in dat geval schriftelijk toelichten. Uiteraard kan dit voorstel dan in een daaropvolgende overlegvergadering worden besproken, maar de bestuurder moet er ook schriftelijk op reageren.

Artikel 23 lid 3 WOR

Initiatiefrecht pvt

In de wet staat geen algemeen initiatiefrecht voor de pvt. Uiteraard is het wel mogelijk om in overleg met de bestuurder de rechten van de pvt uit te breiden via een ondernemingsovereenkomst. Zie hiervoor ook bijlage B van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging.

Pensioen
De pvt heeft voor de arbeidsvoorwaarde pensioen uitdrukkelijk wél het recht van initiatief om met de bestuurder te overleggen (artikel 35c lid 7 WOR).

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.