Communicatie met de achterban

Elke ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) heeft een achterban: de personen die in de onderneming werkzaam zijn. Goed contact met je achterban is belangrijk. Niet alleen om de medewerkers goed te vertegenwoordigen, maar ook om hen bij de medezeggenschap te betrekken.

Goed contact met de achterban levert de or/pvt én de achterban veel nuttige informatie, (innovatieve) ideeën en kennis op.
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om mee te denken en invloed te hebben. De or/pvt kan de inbreng van de medewerkers vervolgens gebruiken in contacten met de bestuurder. Zo draagt de inbreng bij aan een constructieve dialoog. En verkrijg je over en weer betrokkenheid en draagvlak voor besluiten. Het resultaat: goede besluitvorming en een beter functionerende onderneming. Maatwerk is daarbij essentieel!

Wie is de achterban?

Dé achterban bestaat niet. Hij bestaat uit allerlei groepen met verschillende belangen. Bij elk onderwerp waar je als or mee bezig bent, moet je je afvragen welke achterban daar bij hoort. Soms zijn het alle medewerkers, soms alleen de leidinggevenden, soms de medewerkers van die ene afdeling die wordt opgeheven en soms … vul maar in. Daarnaast kun je ook nog onderscheid maken tussen direct betrokkenen en mensen die alleen indirect te maken krijgen met de gevolgen van een besluit.

Wat moet je met de achterban?

Je moet de achterban in ieder geval inlichten over de zaken waarmee je bezig bent. Dat doe je door de agenda van de vergaderingen te publiceren en door verslag te doen van de vergaderingen. Ook moet je een jaarverslag publiceren.

Zie: artikel 14 WOR en artikel 23a WOR.

Bij de behandeling van advies- en instemmingsplichtige onderwerpen of wanneer je als or zelf het initiatief neemt om een onderwerp met de bestuurder te bespreken, praat je ook namens de achterban. In die gevallen is het belangrijk de betrokken medewerkers om hun mening te vragen.
De bestuurder moet de or/pvt de mogelijkheid bieden de achterban te raadplegen.

Zie: artikel 17 WOR en artikel 18 WOR.

Hoe benader je de achterban?

Het is aan de or om de relatie met de achterban goed vorm te geven. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) geeft de or en bestuurder een aantal suggesties om het contact met de achterban te verbeteren.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.