Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

18-03-2016

Van het advies Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte is een publieksversie verschenen.

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18-03-2016

Mariëtte Hamer is herbenoemd als voorzitter van de SER tot 1 april 2018. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals wettelijk bepaald heeft minister Asscher voorafgaande aan de voordracht de Raad gehoord. Het voorstel tot herbenoeming van Mariëtte Hamer wordt van harte gesteund door de voltallige Raad.

Advies SER: Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning

18-03-2016

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Verder beveelt de SER aan de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen.

Werkconferentie Samen werken voor de regio

16-03-2016

Tijdens een door de SER georganiseerde werkconferentie over de arbeidsmarktregio's werden vandaag ervaringen uitgewisseld om op regionaal niveau tot intensievere samenwerking te komen tussen sociale partners, gemeenten en andere partijen. Voorbeelden als de opbouw van regionale werkbedrijven en samenwerking via sectorplannen dienden als inspiratie voor de aanwezige beleidsbepalers die actief zijn in de arbeidsmarktregio.

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

09-03-2016

Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen.

Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

08-03-2016

Op maandag 7 maart organiseerde het ministerie van OCW een brainstorm naar aanleiding van de in januari door de raad voor Cultuur en de SER gepresenteerde verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Uitspraak gerechtshof over rente Aujeszky

08-03-2016

Het gerechtshof Den Haag heeft op 8 maart 2016 uitspraak gedaan in de Aujeszky-zaak. De SER treedt hierin op als vereffenaar van het voormalige Landbouwschap (LBS).

Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

08-03-2016

Op maandag 7 maart organiseerde het ministerie van OCW een brainstorm naar aanleiding van de in januari door de raad voor Cultuur en de SER gepresenteerde verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

03-03-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen' toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Oeso bij de SER op bezoek

03-03-2016

Vanmiddag komt een hoge delegatie van de OESO bij de SER op bezoek om met de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van gedachten te wisselen over het nieuwe – tweejaarlijkse – landenrapport Nederland van de OESO.