Stap 5: Communiceer hoe gevolgen worden aangepakt

Stap 5 is het communiceren naar de buitenwereld over de uitvoering van due diligence. Het gaat erom dat jouw bedrijf zichtbaar maakt hoe het mens, milieu en dier respecteert. Op die manier krijgen belanghebbenden, zoals ketenpartners en consumenten, een helder beeld van de risico’s en genomen maatregelen van het bedrijf.

Deze communicatie zal in overleg met stakeholders weer kunnen leiden tot aanpassing van het beleid en de doelen die jouw bedrijf heeft gesteld. Voor goede (publieke en externe) communicatie volg je de OESO-richtlijnen voor due diligence communicatie (met inachtneming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke en commerciële informatie en concurrentiële vraagstukken). Deze bestaat uit zeven criteria: 

  1. Het beleid van de onderneming op het gebied van verantwoord ondernemen.
  2. Hoe ‘due diligence’ in bedrijven is toegepast en geborgd.
  3. De grootste risico’s die in de bedrijfsvoering en keten voor komen.
  4. De onderdelen van het plan van aanpak gericht op het voorkomen of verminderen van negatieve impact die zich in de bedrijfsvoering en de toeleveringsketen voordoen.
  5. Het systeem dat het bedrijf gebruikt om toegang te verlenen tot herstel en compensatie in de eigen bedrijfsvoering en de toeleveringsketen van het bedrijf.
  6. Op welke manier het bedrijf welke stakeholders (zoals vakbonden, ngo’s en de overheid) heeft betrokken bij de uitvoering van de due diligence.
  7. Of het bedrijf samenwerkt in en met een multi-stakeholderinitiatief met als doel samen te werken bij het uitvoeren van due diligence.

Onder de volgende zeven vragen over communiceren is een toelichting per communicatiecriteria te vinden. Deze zijn ook uitgewerkt in dit document: de communicatiecriteria van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel voor communicatie door bedrijven. 

Is communicatie verplicht?

Duurzaamheidsrapportages zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht. Het volgen van de bovenstaande criteria kunnen jouw bedrijf helpen bij de voorbereiding op de naderende EU-wetgeving: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Naar verwachting zal publiek communiceren over hoe jouw bedrijf due diligence doet ook onderdeel zijn van het EU-wetsvoorstel Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD).

Succesfactor

Een succesfactor is een handeling die als eerste kan worden uitgevoerd en veel resultaat oplevert. Het is een voorwaarde om voortvarend aan de slag te gaan met een goed IMVO-beleid.

Bekijk onderstaande vragen voor meer informatie over deze due diligence-stap 

Communiceren over Due Diligence & IMVO

84. Hoe communiceer je het IMVO-beleid extern?

85. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de integratie van IMVO en due diligence in de organisatie?

86. Hoe communiceer je met externe stakeholders over de risicoanalyse en risicoprioritering van je bedrijf?

87. Hoe communiceer je extern over de realisatie van IMVO-doelstellingen en acties?

88. Hoe communiceer je extern over het klachtensysteem en de ontvangen klachten?

89. Hoe communiceer je extern over welke en op welke manier stakeholders (zoals vakbonden, ngo’s) bij jullie due diligence-activiteiten betrekken?

90. Hoe informeer je stakeholders over deelname aan multi-stakeholderinitiatieven?

Transparant maken van de keten en hierover communiceren

91. Hoe maak je productielocaties transparant voor externe belanghebbenden?