Betekenisvolle dialoog in internationale ketens

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met het belang en welzijn van álle stakeholders. Ook met de belangen van mensen die direct of indirect de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van leveranciers, maar ook de lokale gemeenschap. Het SER-project ‘betekenisvolle dialoog’, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, helpt bedrijven om in gesprek te gaan met deze stakeholders.

Vuisten komen samen
Foto: Shutterstock / Rawpixel.com

Verantwoordelijkheid in de keten

De overheid verwacht van bedrijven dat zij de ‘OESO-richtlijnen’ en de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties gebruiken om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid, is het voor bedrijven belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften van mensen die de gevolgen ondervinden van hun handelen. Door het voeren van een betekenisvolle dialoog krijgen bedrijven beter zicht op benodigde acties om zorg te dragen voor het welzijn van hun stakeholders. Lees hier het projectvoorstel.

Ervaring uit de praktijk

De afgelopen tien jaar zijn binnen verschillende sectoren initiatieven ontwikkeld om met de richtlijnen aan de slag te gaan. Zo zijn er convenanten opgericht waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gefaciliteerd door de SER werken aan het tegengaan van misstanden in internationale ketens. Binnen deze convenanten is ook ervaring opgedaan met het in de praktijk brengen van betekenisvolle dialoog. Hieruit blijkt dat er nog geen eenduidig beeld bestaat van wat betekenisvolle dialoog inhoudt. Ook vinden bedrijven het lastig om betekenisvolle dialoog onderdeel te maken van hun beleid en verder op te schalen.

Praktische ondersteuning voor bedrijven

Om bedrijven te helpen bij de praktische invulling van een betekenisvolle dialoog heeft de SER een nieuw project gestart dat mede mogelijk is gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Doel van het project is om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder betekenisvolle dialoog en op basis daarvan bedrijven te helpen hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Door het ontwikkelen van praktische tools en trainingen en daarbij te focussen op activiteiten die dichtbij de bestaande bedrijfspraktijk staan, kunnen bedrijven direct zelf aan de slag. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor opschaling.

Alexandra van Selm, Programmadirecteur Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de SER:

“Voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, is medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van stakeholders in hun ketens een uitgangspunt. Ook aankomende wetgeving stimuleert bedrijven hiertoe. Het daadwerkelijk in gesprek gaan met de mensen die direct of indirect de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden, is van groot belang op weg naar een menswaardige economie. Met dit project combineren we onze jarenlange ervaring met nieuwe inzichten om bedrijven en stakeholders te helpen betekenisvolle dialogen in hun ketens op te zetten en uit te voeren.”

Aanpak van het project

Het project ‘betekenisvolle dialoog’ is in mei 2022 van start gegaan en heeft een looptijd van twee jaar. De uitwerking van het project is onderverdeeld in drie fasen.

1. Analyse en conceptontwerp

In de eerste fase zal de kennis en ervaring over betekenisvolle dialoog vanuit de convenanten en OESO-richtlijnen systematisch geanalyseerd worden. Door middel van desk research en stakeholderconsultaties wordt zowel vanuit de theorie als praktijk in kaart gebracht hoe dialoog tot uiting komt in productieketens en wanneer dit als betekenisvol wordt ervaren. Hierbij maken we o.a. gebruik van de inzichten uit de studies rondom ‘Agapè in Bedrijven’ van prof. dr. Harry Hummels, waarin opgetekend is hoe bedrijfsvoering met een commitment aan het welzijn van alle stakeholders eruit kan zien. Op basis van deze informatie ontstaat een gemeenschappelijk begrip van het concept ‘betekenisvolle dialoog’.

2. Experimenteren in praktijk

Zodra het conceptontwerp af is start de toepassing in de praktijk. In twee verschillende sectoren gaat een geselecteerde groep bedrijven aan de slag met experimenteren in de vorm van pilotprojecten. Deze experimenten zijn onder te verdelen in vier werkvormen:

  • Inzet van technologische applicaties voor ‘worker engagement’;
  • rondetafeldialoog in het land van het bedrijf met directie, medewerkers vakbonden, ngo’s, concurrenten en overheid;
  • rondetafeldialoog met stakeholders op locaties aan het begin van de keten;
  • één-op-één-dialoog met stakeholders die een klacht indienen over vermeende of werkelijke misstanden.

3. Kennisoverdracht

De laatste fase staat in het teken van kennisoverdracht om bedrijven praktische handvatten en handelingsperspectieven te kunnen bieden en opschaling mogelijk te maken. Met een praktische handreiking voor bedrijven en diverse kennissessies en trainingen stellen we bedrijven in staat om betekenisvolle dialoog in de praktijk te brengen.

Meer informatie

Lees hier het projectvoorstel. Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op met Amy Eaglestone via a.eaglestone@ser.nl. 

Dit project is tot stand gekomen met steun van de Goldschmeding Foundation.
Logo Goldschmeding Foundation