Voorbeelden uit de praktijk

De geleerde lessen en praktische handvatten uit onderstaande pilots en casestudies geven inzicht in hoe diverse bedrijven verschillende dialogen met hun stakeholders betekenisvol hebben aangepakt.

Het betekenisvol betrekken van stakeholders is een integraal onderdeel van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen en komt terug in alle stappen van het due diligence-proces volgens de OESO-richtlijnen.

Pilots

De SER voerde vier pilots uit met bedrijven uit diverse sectoren en hun stakeholders. De resultaten droegen bij aan de tools, kennisdocumenten en trainingen die bedrijven helpen in het voorbereiden en uitvoeren van een betekenisvolle dialoog met hun stakeholders.

Gesprekken binnen multi-stakeholderinitiatief

In deze pilot werken twee Nederlandse bedrijven samen met (lokale) ngo’s en hun leveranciers aan het opstarten en implementeren van een trainingsprogramma op fabrieksniveau. Binnen de pilot wordt met name het onboardingsproces van de leveranciers, inclusief de introductiegesprekken tussen merken, ngo’s en leveranciers, nader onderzocht. Hoe ga je als bedrijf op een betekenisvolle manier het gesprek aan met je leverancier over de noodzaak van een trainingsprogramma en hoe ga je als bedrijf om met eventuele terughoudendheid van een leverancier?

Rondetafelgesprek in Nederland

In deze pilot voert een bedrijf zijn dubbele materialiteitsanalyse uit in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): de EU-duurzaamheidsrapportage. Door in gesprek te gaan met een reeks aan stakeholders wil het bedrijf perspectieven ophalen over de impact, risico’s en kansen van het bedrijf op de samenleving en andersom. Deze gesprekken vinden zowel een-op-een plaats als collectief tijdens een dialoogbijeenkomst.

Rondetafelgesprek in productieland

In deze pilot bezoeken vijf natuursteenbedrijven hun leveranciers in een productieland en nemen gezamenlijk deel aan een fysieke multi-stakeholderdialoog over de belangrijkste risico's in hun toeleveringsketen. Aan deze dialoog nemen ook ngo’s deel. De bedrijven bezoeken ook verschillende productielocaties en gaan in gesprek met werknemers over arbeidsrisico’s en arbeidsomstandigheden.

Digitale werknemersenquête

In deze pilot werkt een bedrijf samen met een externe serviceprovider om bij vijf leveranciers anonieme werknemersenquêtes af te nemen over arbeidsomstandigheden. Een digitale enquête is een kans voor bedrijven om de stem van werknemers in hun internationale toeleveringsketen te betrekken bij hun besluitvorming. De resultaten vapin de enquêtes worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de betreffende leveranciers en samen na te denken hoe de arbeidsomstandigheden voor de werknemers te verbeteren.

Casestudies

In onderstaande case studies staan praktijkvoorbeelden hoe bedrijven uit diverse sectoren in gesprek zijn gegaan met hun stakeholders.

Kleding- en textielsector

Natuursteensector

Financiële sector

Voedingsmiddelensector