Due Diligence Succesfactor: Betekenisvolle stakeholderdialoog

In alle stappen van het due diligence-proces speelt communicatie met stakeholders een belangrijke rol. Stakeholders worden ook wel belanghebbenden genoemd. Mensen of groepen mensen die beïnvloed (kunnen) worden door je bedrijfsactiviteiten of (in)direct betrokken zijn bij deze groepen. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld ngo’s, vakbonden, (lokale) overheden, merken, agenten, leveranciers en werknemers in de keten.

Het betrekken van stakeholders wordt gekenmerkt door communicatie die twee kanten op werkt. Ten eerste het informeren van stakeholders op een toegankelijke manier. De input en de feedback die belanghebbenden teruggeven, is van belang om het beleid en de inkooppraktijk bij te stellen of aan te scherpen. Het tweede aspect is het afleggen van verantwoording over hoe je als bedrijf werkt en hoe je verantwoordelijkheid neemt in de keten.

De OESO maakt onderscheid tussen stakeholders en rights-holders. Stakeholders kunnen allerlei organisaties zijn. Rights-holders zijn diegenen wiens rechten mogelijk worden geschonden (rechthebbenden). Rights-holders zijn bijvoorbeeld de mensen achter de naaimachine, in de mijn of de landarbeider. Hun stem is onder meer te horen bij locatiebezoeken, in werknemer-interviews tijdens audit- en monitoringsprocessen en in rapporten van organisaties die werknemers vertegenwoordigen, zoals vakbonden, vrouwengroepen en ngo’s.

Deze informatie geeft vaak een ander of extra beeld van de realiteit en kan tot extra maatregelen leiden in de vorm van aanpassing van beleid en inkoopprocessen. Rights-holders vormen een heel belangrijke groep om betekenisvol mee in contact te zijn. Lees aanbevelingen over het betrekken van stakeholders voor inspiratie hoe dat aan te pakken.

De SER voert het project ‘betekenisvolle dialoog’ uit, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, om bedrijven te helpen in gesprek te gaan met hun stakeholders. Lees meer over de aanpak en praktijkvoorbeelden.

Impact van COVID-19 op due diligence
De lobby van bedrijven voor werknemersbescherming is van cruciaal belang op nationaal en multilateraal niveau. Bedrijven moeten duidelijk maken dat zij de integratie van werknemersbescherming in noodhulp en stimuleringsinspanningen steunen en van multilaterale organisaties verlangen dat zij strengere sociale beschermingsregelingen eisen in landen die steun krijgen als gevolg van de pandemie. Hun inspanningen zullen nodig zijn tijdens de pandemie en moeten daarna worden voortgezet.