Due Diligence Succesfactor: Betekenisvolle stakeholderdialoog

In alle stappen van het due diligence-proces speelt communicatie met stakeholders een belangrijke rol. Stakeholders worden ook wel belanghebbenden genoemd. Mensen of groepen mensen die beïnvloed (kunnen) worden door je bedrijfsactiviteiten, of betrokken zijn bij deze groepen. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld ngo’s, vakbonden, overheden, merken, , agenten, leveranciers, werknemers in de keten.

Het betrekken van stakeholders wordt gekenmerkt door communicatie die twee kanten op werkt. Ten eerste het informeren van stakeholders, op een toegankelijke manier. De input en de feedback die belanghebbenden teruggeven, is van belang om het beleid en de inkooppraktijk bij te stellen of aan te scherpen.
Het tweede aspect is het afleggen van verantwoording over hoe je als bedrijf werkt en hoe je verantwoordelijkheid neemt in de keten.

De OESO maakt onderscheid tussen stakeholders en rightholders. Stakeholders kunnen allerlei organisaties zijn, maar de rightholders zijn diegenen wiens rechten mogelijk worden geschonden. Rightholders zijn dus de mensen achter de naaimachine, de boer. Hun stem is onder meer te horen bij locatiebezoeken, in werknemer-interviews tijdens audit- en monitoringsprocessen en in rapporten van organisaties die werknemers vertegenwoordigen, zoals vakbonden, vrouwengroepen en ngo’s. Deze informatie geeft vaak een ander of extra beeld van de realiteit en kan tot extra maatregelen leiden, in de vorm van aanpassing van beleid en inkoopprocessen.
Zij zijn de belangrijkste belanghebbende om te betrekken in stakeholderconsultatie.

Beschrijf hoe je stakeholders hebt betrokken: Welke? Op welke momenten? Heb je adviezen overgenomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Lees aanbevelingen over het betrekken van stakeholders voor inspiratie hoe dat aan te pakken. Bekijk ter inspiratie dit praktijkvoorbeeld van Zeeman (p. 20) – stakeholdersoverzicht inclusief agendapunten, wijzen van dialoog en frequentie van contact.

Impact van COVID-19 op due diligence
De lobby van bedrijven voor werknemersbescherming is van cruciaal belang op nationaal en multilateraal niveau. Bedrijven moeten duidelijk maken dat zij de integratie van werknemersbescherming in noodhulp en stimuleringsinspanningen steunen en van multilaterale organisaties verlangen dat zij strengere sociale beschermingsregelingen eisen in landen die steun krijgen als gevolg van de pandemie. Hun inspanningen zullen nodig zijn tijdens de pandemie en moeten daarna worden voortgezet.
Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) volgens de OESO-richtlijnen.