Duaal traject bij Werk voor Heerlen

Leerwerk-traject in Heerlen voor statushouders in de laatste fase van hun inburgering

Het duale traject voor statushouders bij Werk voor Heerlen is in september 2020 gestart. Het is een leerwerk-traject van 25 lesweken voor statushouders in de laatste fase van hun inburgering. Per module van 5 weken kunnen deelnemers in- of uitstromen. In het programma is er ’s ochtends taal/inburgering of vak- en werknemersvaardigheden, en ’s middags praktijk. De deelnemers leren de taal sneller en beter, omdat zij een volle werkweek Nederlands spreken en horen. Aan het einde van het programma hebben de deelnemers hun inburgering afgerond en hebben zij een MBO-praktijkverklaring die ingeschreven staat in het diplomaregister van DUO.

Doel

Het doel is drieledig:

 1. Bbehalen van het inburgeringsexamen.
 2. Uitstroom uit de uitkering via één van de volgende stappen:
  - Instroom in het vervolgonderwijs (zoals MBO BBL);
  - Doorstroom naar een fulltime werkplek met salaris bij Werk voor Heerlen;
  - Uitstroom naar regulier werk.
 3. Ervaring opdoen voor de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject van alle inburgeraars.

Doelgroep

Het duale traject is bedoeld voor statushouders met een uitkering die in de laatste fase van hun inburgering zitten en waarbij de bemiddeling naar werk naar verwachting langer duurt dan 1 jaar. Ook andere uitkeringsgerechtigden voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2) en bij wie taal en vaardigheden de uitstroom naar werk belemmeren kunnen deelnemen aan dit traject. Instroom kan vanaf taalniveau A1

Traject gebaseerd op onderzoek

De opzet van het duale traject is gebaseerd op internationale literatuurstudie van het Kennisinstituut Integratie in de Samenleving (KIS) naar de succesfactoren voor instroom op de arbeidsmarkt door statushouders. Het blijkt dat het samenspel van vijf factoren helpend is, te weten:

 1. Voldoende taalniveau, waarbij taal buiten de schoolbank versterkend werkt;
 2. Een Nederlands diploma, waarbij MBO praktijkleren en BBL leren de snelste manieren zijn voor mensen die geen diploma hebben gehaald of meegenomen uit het thuisland;
 3. Goede relatie met de werkgever voor bijsturing in de taal- en cultuurbrug waar nodig;
 4. Sociaal netwerk, waarbij groepsgenoten en collega’s versterkend werkt;
 5. Gezondheid en financiën op orde, waarbij weekritme, goede begeleiding door de docenten en ontwikkelcoaches en toekomstperspectief versterkend werken.

Lees verder de KIS publicatie Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie van statushouders? (2020)

Resultaten

De resultaten van de pilots uit 2020 en 2021 waren voorzichtig positief, maar de pilots hadden wel last van het afstandsonderwijs als gevolg van de Coronamaatregelen. In maart 2022 is de derde pilot gestart. 
De conclusie is dat de deelnemers door het duale traject de taal sneller leren dankzij het fulltime weekprogramma, dat ze beter zijn in vak- en werknemersvaardigheden en hierdoor beter bemiddelbaar zijn naar werk of succesvoller kunnen instromen in een opleiding. De meesten gaan aan het einde van het traject uit de uitkering. Hieruit blijkt dat het programma, dat is opgezet volgens de wetenschappelijke uitgangspunten van het onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving, inderdaad werkt.

Kijk voor meer informatie over het duale traject bij Werk voor Heerlen (Youtube)

Contact

Stichting Werk voor Heerlen, Yuverta College, VISTA College en gemeente Heerlen
Tanja Seldenthuis
E: t.seldenthuis@heerlen.nl