Recente publicaties en onderzoeken

Regelmatig verschijnen er interessante onderzoeken en publicaties over vluchtelingen en asielzoekers. Op deze pagina vindt u hiervan een selectie.

Geactualiseerd: mei  2024

Direct naar:

Vluchtelingen: aantallen en herkomst

 • Vluchtelingen in getallen 2023 
  VluchtelingenWerk Nederland.
  Actueel overzicht van de en belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd.
  Amsterdam : VluchtelingenWerk Nederland, 2023.

 • Asiel en integratie 2023 : cohortonderzoek asielzoekers en statushouders
  CBS. Den Haag : CBS, 2024.
  Het CBS volgt sinds 2017 alle asielzoekers die vanaf 2014 bij COA-opvang zijn ingestroomd en de statushouders die vanaf 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, inclusief hun nareizigers en gezinsherenigers. Deze zesde jaarlijkse rapportage van dit cohortonderzoek geeft inzicht in de instroom van asielzoekers bij het COA en in de samenstelling van de nieuwste groep statushouders. Daarnaast wordt in deze webpublicatie een actueel beeld geschetst van hoe het gaat met de statushouders die sinds 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

 • De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.
  Jennissen, R. e.a. Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 2018.
  De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Slechts een minderheid van de inwoners met een migratieachtergrond behoort nog tot de klassieke groepen.

 • Asielstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld
  Den Haag: Algemene Rekenkamer, 2018. 63 pagina's.
  Voor de Algemene Rekenkamer vormde de vluchtelingencrisis van 2015 aanleiding om onderzoek te doen naar de feiten en cijfers rond de asielinstroom in die periode.

Migratie- en asielbeleid

 • Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2023
  KIS. Utrecht, Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2023.
  Dit is de achtste uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. De monitor brengt jaarlijks in beeld wat gemeenten doen om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op weg naar werk te helpen. Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuwe inburgeringswet. In deze wet is – in tegenstelling tot de vorige inburgeringswet – een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die statushouders en gezinsmigranten ondersteunt en begeleidt naar een passende leerroute. Gemeenten hebben het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Toch wordt de uitvoering van inburgering maar ten dele gerealiseerd.

 • De Staat van Migratie 2023
  Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, juni 2023.
  In de Staat van Migratie wordt jaarlijks over de volle breedte van het migratiedomein gerapporteerd.

 • Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2022
  EMN. Den Haag, Europees migratienetwerk, 2023.
  Jaarlijks overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen op het gebied van migratie en asiel. In deze editie onder meer aandacht voor beleid voor economische migratie, een nieuwe verblijfsvergunning voor essentieel personeel voor startups, aanpassingen aan het asielsysteem en de terugkeer van migranten.

 • Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders.
  Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Den Haag, mei, 2017. 
  Dit rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 is een advies over een duurzaam systeem voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van asielzoekers die een vergunning hebben gekregen (vergunninghouders). Deel 2 is een evaluatie van de samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten ten tijde van de verhoogde aantallen asielzoekers.
     

Vluchtelingen en werk

 • Statushouders en werk : Een praktische gids voor werkgevers
  SER Diversiteit in Bedrijf, 2022
  Het Charterdocument ‘Statushouders en werk; Een praktische gids voor werkgevers’ van SER Diversiteit in Bedrijf gaat in op hoe je als werkgever deze professionals met een vluchtachtergrond kan binnenhalen én kan behouden als collega. Een document met veel good practices van werkgevers die ervaring hebben met statushouders als werknemers.

 • Pilot behoud en doorstroom
  TNO; Min. SZW
  Leiden : TNO, 2022. 51 p. 
  De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is groter en hun doorgroeimogelijkheden beperkter dan die van medewerkers zonder migratieachtergrond. Daarom heeft TNO binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW onderzocht welke maatregelen mogelijk bijdragen aan een inclusief werkklimaat en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie van deze maatregelen eruitziet.

 • Werk maken van werk : Naar een missie-gedreven aanpak om leerwerktrajecten voor statushouders te verduurzamen en op te schalen
  Leendert de Bell en Linda Bakker (Hogeschool Utrecht), 1 februari 2022.
  Dit whitepaper heeft tot doel om concrete handvatten te bieden om leerwerktrajecten voor statushouders duurzaam in te bedden en opschaling mogelijk te maken, waardoor de moeizame arbeidsparticipatie van statushouders effectiever geadresseerd kan worden. 

 • Hoe voorkom je discriminatie op de arbeidsmarkt? : Een stappenplan in drie fasen voor gemeenten
  KIS, 2021.
  De rol van gemeenten bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie is door de VNG beschreven in de handleiding ‘Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt’. Hierin komen de verschillende taken en rollen van de gemeente aan de orde bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. De vraag is: waar begin je als gemeente? In dit stappenplan beschrijven we de verschillende stappen die je als gemeente kunt zetten.

 • Leerwerktrajecten voor mensen met een migratieachtergrond in de praktijk: Een inventarisatie van opschalingsmogelijkheden: kennisdocument
  SER, 2021.
  In Nederland wordt volop invulling gegeven aan het aanbod van leerwerktrajecten voor personen met een migratieachtergrond. Doel is om mensen met een migratieachtergrond sneller aan het werk te helpen. De SER heeft in samenwerking met het ministerie van SZW zeventien leerwerktrajecten in kaart gebracht en de opschalingsmogelijkheden geïnventariseerd.

 • Van asielzoeker naar zorgverlener : arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorgsector : verkenning
  Den Haag : ACVZ, 2021.
  Het lukt asielmigranten nauwelijks om werk in de zorg te krijgen, zelfs niet tijdens de coronacrisis. Terwijl onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Overheid en zorgorganisaties moeten asielmigranten een betere kans geven om bij de dragen aan de 10.000 extra handen die voor de zorg nodig zijn.

 • Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt
  SCP, CPB. Den Haag : CPB, 2020.
  Van de mensen met een migratieachtergrond is een kleiner deel aan het werk dan van de mensen zonder een migratieachtergrond. Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren. Overheden zoals gemeenten en werkgevers kunnen iets doen om de ongelijkheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld intensieve begeleiding door gemeenten, migranten eerder toegang te geven tot de arbeidsmarkt en sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers.

 • Evaluatie pilots voor statushouders bij Liander en Stedin
  Berenschot, november 2020
  Door het tekort aan technisch geschoold personeel en het arbeidspotentieel onder statushouders hebben Liander en Stedin twee opleidingstrajecten ontwikkeld waarin statushouders een opleiding volgen, werkervaring opdoen en een betaalde baan krijgen als monteur.

  Ongelijkheid naar migratieachtergrond in kaart
 • Koot, P. e.a. CPB achtergronddocument. Den Haag, Centraal Planbureau, 2019.
  Het inkomen van personen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse migratieachtergrond ligt tussen 2003 en 2017 lager dan van personen zonder
  migratieachtergrond. De inkomensverschillen hangen samen met verschillen in arbeidsparticipatie en -inkomen. Het CPB heeft deze verschillen tussen 2003 en 2017 geanalyseerd.

 • Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers
  SER, 24 mei 2019.
  De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers.

 • Aan motivatie geen gebrek
  Jorien van Treeck, 2019. 
  Masterscriptie Faculteit Sociale wetenschappen. Sociology: Contemporary social problems. Een kwalitatieve studie over de weg naar arbeidsparticipatie van Eritrese en Syrische vrouwen.
 • Vluchtelingen in Nederland : de moeizame weg naar werk
  Arend Odé
  In: OVER.WERK : tijdschrift van het steunpunt Werk (2018) 2, p. 71-76
  Veel erkende vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen, hebben grote moeite om betaald werk te vinden. De uitkeringsafhankelijkheid is onder deze groep dan ook zeer groot. Hiertegenover staat dat er gedurende de afgelopen jaren veel initiatieven zijn ontwikkeld door zowel overheden, burgers als het bedrijfsleven. Deze initiatieven zijn bedoeld om de maatschappelijke participatie van de statushouders in Nederland te vergroten. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft veertig van deze initiatieven nader bestudeerd. In dit artikel doen wij hiervan verslag.
      
 • Vluchtelingen en werk
  SER, 25 mei 2018
  In het rapport Vluchtelingen en Werk: Een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.
 • Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk
  Sander Gerritsen, Mark Kattenberg, Wouter Vermeulen. CPB, 23 mei 2018
  Op 23 mei publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) een policy brief over de relatie tussen baankans en regio.
  De kans dat vergunninghouders na tien jaar een baan hebben, blijkt in de meest gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog. 
 • Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen 
  Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 2018.
  Hoe kunnen we vrouwelijke vluchtelingen helpen, zodat zij evenveel kans op werk krijgen als mannelijke vluchtelingen? Deze vraag is tot nu toe onderbelicht gebleven in het integratiedebat, maar is broodnodig om te beantwoorden.
    
 • 'Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?'
  Linda Bakker, René Bekkers, Jan Reitsma, Charlotte Sederel, Peer Smets en Younes Younes. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018. 
  Significant heeft in opdracht van met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders die in asielzoekerscentra verblijven. Duidelijk wordt dat de recente aandacht voor vrijwilligerswerk door de doelgroep een sterke impuls heeft gegeven aan het vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders.

 • Syriërs in Nederland
  Jaco Dagevos , Willem Huijnk , Mieke Maliepaard (Wodc), Emily Miltenburg. SCP, 1 juni 2018.Het rapport ‘Syriërs in Nederland’ geeft een beeld van de Syrische vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland kwamen.

 • Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk
  Sander Gerritsen, Mark Kattenberg, Wouter Vermeulen. CPB, 23 mei 2018
  Op 23 mei publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) een policy brief over de relatie tussen baankans en regio. De kans dat vergunninghouders na tien jaar een baan hebben, blijkt in de meest gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog. 

Vluchtelingen en onderwijs

 • Factsheet statushouders: rapportage werk, onderwijs en inburgering 2021
  Divosa, oktober 2022.
  Meer statushouders volgen onderwijs en starten ook sneller met een opleiding na het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van 176 gemeenten die meededen aan de Divosa Benchmark Statushouders, over de periode van 2021.

 • Toeleiding statushouders naar onderwijs 
  Mack, A. e.a. Amsterdam : Regioplan, april 2019
  De taalachterstand van veel nieuwkomers bemoeilijkt de toelating tot het beroeps- en hoger onderwijs in Nederland. Sommige onderwijsinstellingen hebben daarom voorschakeltrajecten ontwikkeld, gericht op een betere aansluiting met het reguliere onderwijs. Wij hebben voor het ministerie van SZW een inventarisatie uitgevoerd van de voorschakel­voorzieningen die momenteel door onderwijsinstellingen en privéaanbieders zijn ontwikkeld.

 • Meer jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie van samenwerken?!
  Kennisplatform Integratie en Samenleving, maart 2018.
  Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen een opleiding, terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Waarom volgen zij dan geen onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen?

Vluchtelingen en gezondheid

 • Gezondheid en participatie van vergunninghouders 
  Witkamp, B. e.a. Amsterdam, Regioplan, januari 2019
  Voor gemeenten is het vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor het trajecten richting werk en participatie. Tegelijkertijd is het voor een goede dienstverlening essentieel dat begeleiders in staat zijn problematiek te signaleren, tijdig bespreekbaar maken en door te verwijzen naar specialistische zorg. Hoe pakken gemeenten dit aan, en welke lessen zijn daaruit te trekken?

Vluchtelingen en Integratiebeleid

 • ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’
  Julia Postmes, masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021
  De scriptie geeft een heldere schets van het probleem van het niet goed benutten van het potentieel van mensen die naar Nederland vluchten. Zij onderzocht de integratie van Syrische artsen in het Nederlandse zorgstelsel.
  Winnaar van de SER-scriptieprijs in 2022

 • In uitvoering : Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren (policy brief)
  Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag : SCP, 2021.
  De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid waarbij Gemeenten een regiorol krijgen in de uitvoering,  dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders.

 • Met vallen en opstaan naar betere inburgering
  Artikel Arend Odé, verschenen op de website socialevraagstukken.nl, 22 juli 2021.
  Ruim twintig jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Voor een beter resultaat is geld, tijd en geduld nodig.

 • Open armen en dichte deuren : Percepties van Syrische en Eritrese statushouders over hun sociaal-culturele positie in Nederland
  Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag : SCP, februari 2021
  Na een positieve start waarbij Syrische en Eritrese statushouders zich welkom en geaccepteerd voelen, blijkt op de lange termijn meer nodig om volwaardig mee te doen en zich verbonden te voelen met Nederland(ers). Naast goede toegang tot werk en het beheersen van de taal vinden statushouders het lastig om echte relaties op te bouwen met Nederlanders. 

 • Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving
  WRR. Den Haag: WRR, december 2020.
  Een actiever overheidsbeleid is nodig om de komst van nieuwe migranten in goede banen te leiden. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in dit rapport (nr. 103)

 • Evaluatie programma voorbereiding op inburgering
  Rapport van Significant Public, 1 april 2020
  Het programma 'Voorbereiding op de inburgering' bereidt asielstatushouders voor op het wonen en leven in de gemeente. Dit gebeurt door middel van Nederlandse taallessen, het voorzien van (basale) kennis over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding.

 • Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013 
  Roelofs, G. e.a.Den Haag, Centraal Planbureau, februari 2020. CPB-Notitie. 
  Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Planbureau Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013.

 • Hoe, wat en waarom. De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen
  Meijer, J. e.a.Utrecht, Significant Public, 2020.
  Significant Public heeft in opdracht van VluchtelingenWerk een onafhankelijk en inventariserend onderzoek verricht naar de huidige uitvoering, het belang, de noodzaak en de waarde van maatschappelijke begeleiding voor het inburgerings- en integratieproces van statushouders. Doel is de diverse uitvoeringspraktijk van maatschappelijke begeleiding inzichtelijk te maken voor beleidsmakers en het belang van maatschappelijke begeleiding voor de doelgroep, gemeenten en de samenleving voor het voetlicht te brengen.

 • Duurzaam bruggen bouwen. Onderzoek naar de samenwerking tussen lokale migrantenorganisaties en formele instellingen
  Bellaart, H. e.a. Utrecht, Kennisplatform Integratie en Samenleving, 2019.
  KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale (formele) instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

 • Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland. Over opvang, integratie en beleid
  Dagevos, J. e.a. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018.
  Het vluchtelingenvraagstuk is verschoven van opvang en huisvesting naar integratie. Dit boek doet verslag van de ontwikkelingen met betrekking tot de integratie van statushouders in Nederland. In dertien bijdragen wordt een schets gegeven van de komst, opvang en integratie van vluchtelingen, inclusief de knelpunten die zich hierbij voordoen.

 • Inburgering: systeemwereld versus leefwereld. Evaluatie Wet inburgering 2013.
  Michiel Blom, Linda Bakker, Matthijs Goedvolk, Gerlise van der Maas-Vos en Wijnand van Plaggenhoef. Significant, juni 2018.
  Onderzoeksbureau Significant evalueerde  in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken de Wet Inburgering 2013.
    
 • VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018
  Merel Kahmann, Suzan de Winter-Koçak, Marjan de Gruijter, Inge Razenberg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2018.
  De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer is een periodiek onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. Het eerste rapport verscheen in 2005. Dit is de zesde editie, die in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

 • Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?
  Inge Razenberg, Marjan de Gruijter. Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2017.
  Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Dan doen ze al, maar is dat voldoende en wat kan er beter?

 • De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen : inspirerende voorbeelden 
  Inge Razenberg, Marjan de Gruijter. Utrecht : Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2017.
  Door de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe een gemeente dat invult, verschilt. KIS onderzocht de begeleidingstrajecten van gemeenten Utrecht, Westland, Zaanstad, Amsterdam en Eindhoven. Hoewel de onderzoekers benadrukken dat er niet één oplossing is, kent iedere aanpak elementen die andere gemeenten mogelijk inspireren.

 • Inburgering : Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013
  Rapport van de Algemene Rekenkamer, januari 2017.
  In het onderzoeksrapport Inburgering worden de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 gepresenteerd. Een belangrijk uitgangspunt van de Wet is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject. Bovendien streeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de wet een bezuiniging na van structureel € 333 miljoen vanaf 2014. 

 • Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen
  SER. Den Haag : SER, 2016. 69 p. 
  De arbeidsparticipatie van vergunninghouders: Signalering van belemmeringen. 
  Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig vluchtelingen ervan profiteren.
   
 • I speak, thus I belong? The role of second language proficiency in immigrants’ integration in the host society
  Proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. Coby van Niejenhuis, 2017. 
  Dit proefschrift biedt een nieuw inzicht in het antwoord op de vraag: hoe en in welke mate is leren van een tweede taal gerelateerd aan culturele integratie en welke factoren faciliteren of verhinderen dit? Door deze vraag onder verschillende groepen immigranten te onderzoeken, is inzicht verschaft in de mate waarin bevindingen uit zowel eerder onderzoek als het huidige proefschrift gegeneraliseerd kunnen worden naar verschillende groepen immigranten.
   
 • Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem : handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie
  Judith Ferrier, Merel Kahmann, Lisette Massink. Utrecht, Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2017.
  De handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.
     
 • Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland : een verkenning
  Marjan de Gruijter, Inge Razenberg. Utrecht, Kennisplatform Integratie & Samenleving, gepubliceerd in 2017.
  Een beknopte verkenning naar de integratiekansen en -belemmeringen van Eritrese statushouders, in de periode tussen 2014 en 2016.  
   
 • Een kwestie van tijd? : De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek 
  M. Maliepaard, B. Witkamp, Roel Jennissen (red.). Den Haag , WODC. Gepubliceerd op 7 maart 2017.
  Cahier 2017-03
  Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland gevestigd hebben? Deze vraag lag ten grondslag aan voorliggend cohortonderzoek. Integratie is op een viertal terreinen onderzocht, te weten: onderwijs, arbeidsmarktparticipatie, sociale contacten en geregistreerde criminaliteit.   

Diversiteit op de werkvloer

Klant aan de balie Guido Koppes

Literatuuroverzicht vluchtelingen

Overzicht samengesteld in 2021 door Erik van den Bergh. Download het overzicht (PDF)

Onderzoek integratie en diversiteit

Bent u op zoek naar recente publicaties, promotieonderzoeken of literatuur over vluchtelingen, migranten en asielzoekers in Nederland? Of wilt u weten wat er is gepubliceerd over integratie en diversiteit? Op de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) kunt u overzichten met referenties naar onder andere publicaties en boeken downloaden