Recente publicaties en onderzoeken

Regelmatig verschijnen er interessante onderzoeken en publicaties over vluchtelingen en asielzoekers. Op deze pagina vindt u hiervan een selectie.

Geactualiseerd maart 2019

Vluchtelingen: aantallen en herkomst

 • Achterlaten en opnieuw beginnen
  Elias van der Plicht. Amsterdam : Prometheus, 2016. 176 p.
  Schrijver Elias van der Plicht geeft in zijn boek Achterlaten en opnieuw beginnen een overzicht van vluchtelingen in Nederland door de eeuwen heen.

 • Jaarrapport integratie 2016
  CBS. Den Haag : CBS, 2016. 168 p.
  Tweejaarlijks rapport in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Een historisch perspectief op de kosten van een vluchteling
  Leo Lucassen. ESB Vluchtelingenspecial, 101 (2016), nr. 4730 (17 maart)

 • De basisstatistieken over Syrische asielzoekers en immigranten
  Elma Wobma. ESB Vluchtelingenspecial, 101 (2016), nr. 4730 (17 maart).

 • Vluchtelingen in getallen 2016 
  VluchtelingenWerk Nederland. Actueel overzicht van de en belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Amsterdam : VluchtelingenWerk Nederland, 2016.

 • De Nederlandse migratiekaart : Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen 
  Roel Jennissen (red.) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2011.

Migratie- en asielbeleid

 • Uit de startblokken : cohortstudie naar recente asielmigratie
  CBS, april 2018.
  Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van OCW, SZW, V&J en VWS.
  Studie in de periode van januari 2014 tot juli 2017, met cijfers op het gebied van gezinshereniging, huisvesting, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorggebruik, inkomen en geregistreerde criminaliteit.
    
 • Pieken en dalen. Naar een duurzaam systeem voor opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van vergunninghouders.
  Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Den Haag, mei, 2017. 
  Dit rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 is een advies over een duurzaam systeem voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van asielzoekers die een vergunning hebben gekregen (vergunninghouders). Deel 2 is een evaluatie van de samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten ten tijde van de verhoogde aantallen asielzoekers.
     
 • Rapportage Vreemdelingenketen : periode januari-december 2016 
  Den Haag : Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017.
  Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in 2016 in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar of jaren, aan de hand van de volgende vijf doelen van de vreemdelingenketen: Werk, studie en gezin, asiel, toegang/grensbewaking, toezicht en terugkeer.
    
 • Beleidsoverzicht 2015 : Migratie en asiel in Nederland
  Laura Seiffert & Henrika Wörmann, Rijswijk: Ministerie van Veiligheid en Justitie; Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA); Onderzoek en Analyse (O&A); Nederlands nationaal contactpunt voor het Europees Migratie- netwerk (EMN). Augustus 2016.

 • Annual Policy Report 2015 : Migration and Asylum in the Netherlands
  Laura Seiffert & Henrika Wörmann, Rijswijk: Ministry of Security and Justice; Immigration and Naturalisation Service; Strategy and Implementation Advice (SUA); Research and Analysis (O&A;) National contact point in the Netherlands for the European Migration Network (EMN). August 2016.

Vluchtelingen en werk

 • Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers
  SER, 24 mei 2019.
  De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers.
 • Onderzoek: De mens centraal? Onderzoek naar de kansrijke koppeling
  Auteurs: Marjolein Sax, Gregor Walz, Mirjam Engelen. Debeleidsonderzoekers, mei 2019.
  Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Vluchtelingen in Nederland : de moeizame weg naar werk
  Arend Odé
  In: OVER.WERK : tijdschrift van het steunpunt Werk (2018) 2, p. 71-76
  Veel erkende vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen, hebben grote moeite om betaald werk te vinden. De uitkeringsafhankelijkheid is onder deze groep dan ook zeer groot. Hiertegenover staat dat er gedurende de afgelopen jaren veel initiatieven zijn ontwikkeld door zowel overheden, burgers als het bedrijfsleven. Deze initiatieven zijn bedoeld om de maatschappelijke participatie van de statushouders in Nederland te vergroten. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft veertig van deze initiatieven nader bestudeerd. In dit artikel doen wij hiervan verslag.
      
 • Vluchtelingen en werk
  SER, 25 mei 2018
  In het rapport Vluchtelingen en Werk: Een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.
 • Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk
  Sander Gerritsen, Mark Kattenberg, Wouter Vermeulen. CPB, 23 mei 2018
  Op 23 mei publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) een policy brief over de relatie tussen baankans en regio.
  De kans dat vergunninghouders na tien jaar een baan hebben, blijkt in de meest gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog. 
 • VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018
  Merel Kahmann, Suzan de Winter-Koçak, Marjan de Gruijter, Inge Razenberg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2018.
  De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer is een periodiek onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. Het eerste rapport verscheen in 2005. Dit is de zesde editie, die in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Vluchtelingen en onderwijs

Vluchtelingen en gezondheid

Vluchtelingen en Integratiebeleid

Diversiteit op de werkvloer

Vluchtelingen wereldwijd

 • Global Migration Trends 2015 Factsheet
  International Organization for Migration, 2016.

 • Dadaad. City of Thorns. Nine lives in the World’s Largest Refugee Camp 
  Ben Rawlence. Londen, Faber & Faber, januari 2016.

 • Human Cargo: A Journey Among Refugees 
  Caroline Moorehead. Picador, april 2006.

De stem van vluchtelingen: fictie

 • Zie ook: Leestips: 8 opmerkelijke verhalen van vluchtelingen en migranten

 • Eisenga, M., De vluchteling 
  Den Haag: U2pi BV, 2017.
    
 • Lanoye, Tom, Zuivering
  Amsterdam, Uitgeverij Prometheus, 2017. 
   
 • Wieringa, Tommy, De dood van Murat Idrissi
  Amsterdam: Hollands Diep. 2017

 • Winter, Leon de, De dood van Europa
  Amsterdam: Hollands Diep. 2017
   
 • Hoe ik talent voor het leven kreeg 
  Rodaan Al Galidi. Uitgeverij Jürgen Maas, 2016.

 • Gelukzoeker 
  Gor Khatchikyan. Uitgeverij: Gideon, 2015

 • The Year of the Runaways 
  Sunjeev Sahota. Uitgeverij: Picador, 2015

 • Wat is de wat 
  Dave Eggers. Uitgeverij: Lebowski Publishers, 2012.
Klant aan de balie Guido Koppes

Literatuuroverzicht vluchtelingen

Overzicht samengesteld in 2019 door Erik van den Bergh. Literatuur is gerangschikt naar provincie. Download het overzicht (PDF)

Onderzoek integratie en diversiteit

Bent u op zoek naar recente publicaties, promotieonderzoeken of literatuur over vluchtelingen, migranten en asielzoekers in Nederland? Of wilt u weten wat er is gepubliceerd over integratie en diversiteit? Op de website van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) kunt u overzichten met referenties naar onder andere publicaties en boeken downloaden