Regelingen

Voor de integratie van vluchtelingen is het belangrijk dat zij werk vinden in Nederland. Met een baan kunnen vluchtelingen op eigen benen staan. Daarom zijn er verschillende regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken als je een vluchteling in dienst wil nemen. Bekijk hieronder de mogelijkheden.

Fiscale regelingen

Jeugd Lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)

Het jeugd-LIV compenseert de werkgever voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. De hoogte van het LIV wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst vastgesteld en automatisch overgemaakt. Voorwaarden voor het ontvangen van het jeugd-LIV zijn:

 • De werknemer was op 31 december 2021 18 tot en met 20 jaar
 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer is gelijk aan het minimumjeugdloon dat hoort bij zijn of haar leeftijd.

Het jeugd-LIV is een vast bedrag per verloond uur en loopt op met de leeftijd. Zo krijgt de werkgever in 2022 voor een 18-jarige 0,07 euro en voor een 20-jarige 0,30 euro per uur. Het maximaal aantal uur waarover je Jeugd-LIV ontvangt is 2080 uur. De werkgever hoeft niets extra’s te doen om het jeugd-LIV te ontvangen.

Meer informatie: kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een fiscaal voordeel voor het in dienst nemen of houden van werknemers met een loon tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon. Het LIV is een bedrag dat de werkgever automatisch na afloop van het jaar krijgt uitgekeerd van de Belastingdienst.

De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal uren dat de werknemer in uw organisatie werkt. Het LIV bedraagt 0,49 euro per verloond uur en maximaal 960 euro per jaar. 

Werkt de werknemer minder uren, dan is het voordeel naar ratio minder. De werkgever ontvangt het voordeel alleen als de werknemer in dat jaar minstens 1248 uur werkt. Ook moet de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon van een 22-jarige verdienen en niet pensioengerechtigd zijn. Het LIV kan niet gecombineerd worden met loonkostenvoordeel. Kan de werkgever van beide gebruikmaken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. De hoogte van het LIV kan berekend worden met de rekenhulp van de Rijksoverheid.

Meer informatie: kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Loonkostenvoordeel (LKV)

Om werkgevers te stimuleren bepaalde groepen in dienst te nemen, keert de Belastingdienst LKV uit. Bij het bieden van een contract aan een vluchteling kan de werkgever gebruikmaken van dit voordeel als de vluchteling:

 • nog niet AOW-gerechtigd is én
 • in de zes maanden voorafgaand aan het contract niet bij de werkgever in dienst is geweest én
 • 56 jaar of ouder is en een uitkering ontvangt (loonkostenvoordeel ouderen) of
 • volgens UWV of gemeente door een ziekte of handicap niet in staat is het minimumloon te verdienen (loonkostenvoordeel banenafspraak).

Het LKV is een bedrag per verloond uur dat na afloop van het jaar door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De hoogte van het bedrag is;

 • voor vluchtelingen ouder dan 56 jaar: 3,05 euro per verloond uur en maximaal 6000 euro per jaar;
 • voor vluchtelingen die vallen onder de banenafspraak: 1,01 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar.

De werkgever moet zelf in de loonaangifte aangeven dat hij gebruik wil maken van het LKV. Er is een doelgroepverklaring nodig. De oudere vluchteling kan die  aanvragen bij de gemeente en de vluchteling die valt onder de banenafspraak bij het UWV. LKV en LIV gaan niet samen. Kan de werkgever van beide gebruikmaken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. De hoogte van het LKV kan berekend worden met de rekenhulp van de Rijksoverheid.

Meer informatie: kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Gemeentelijke regelingen

Gemeenten helpen mensen met een bijstandsuitkering met het vinden van werk. Onder andere door middel van regelingen voor werkgevers. Bij het aannemen van een vluchteling kunt u ook vaak van deze regelingen gebruik maken. Van welke regelingen u precies gebruik kunt maken, bepaalt de gemeente waar de vluchteling woont.

Werk met behoud van uitkering

Gemeenten kunnen werkgevers de mogelijkheid bieden om voor een korte periode een vluchteling op proef in dienst te nemen. Tijdens deze proefplaatsing of werkstage betaalt u geen loon en behoudt de vluchteling zijn uitkering. Heeft een vluchteling een hele kleine kans om betaald werk te vinden? Dan kan de gemeente toestemming geven om deze vluchteling voor langere tijd onbetaald werkervaring op te laten doen. Dat kan op een participatieplaats. Een participatieplaats duurt in eerste instantie 1 jaar en wordt eventueel met 1 jaar verlengd.

Tegemoetkoming in de vorm van subsidies, premies en vergoedingen

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om iemand uit de bijstand in dienst te nemen, zetten gemeenten verschillende soorten premies, subsidies en vergoedingen in. Elke gemeente is vrij om te kiezen of en welke tegemoetkomingen zij inzetten. Het werkgeversservicepunt in uw regio kan u informeren over de regelingen die voor u van toepassing zijn.

Stimuleringspremies

Gemeenten kunnen werkgevers die vluchtelingen in dienst nemen een stimuleringspremie betalen. De gemeente Zwolle doet dit bijvoorbeeld in de vorm van een indienstnemingssubsidie. Het is een tijdelijke compensatie voor het feit dat de werkgever een kwetsbare vluchteling al het wettelijk minimumloon moet betalen terwijl diegene nog niet volledig kan inzetten. 

Tijdelijke loonkostensubsidie

Gemeenten kunnen werkgevers die een vluchteling in dienst nemen ook via een tijdelijke loonkostensubsidie compenseren voor de eventuele extra begeleiding en/of lagere arbeidsproductiviteit. U ontvangt dan een vast geldbedrag of een geldbedrag dat is gekoppeld aan de loonwaarde van de vluchteling. De gemeente Amsterdam doet dat bijvoorbeeld voor werkgevers die werknemers met een bijstandsuitkering aannemen die nog enige scholing of extra begeleiding nodig hebben. Elke gemeente is vrij om te bepalen of er gewerkt wordt met een tijdelijke loonkostensubsidie. De subsidie wordt meestal voor 1 of 2 jaar toegekend.

Tegemoetkoming in extra kosten

Werkgevers kunnen bij sommige gemeenten een tegemoetkoming of vergoeding krijgen voor extra kosten die komen kijken bij het in dienst nemen of houden van een vluchteling. Het gaat daarbij niet om loonkosten maar om kosten voor bijvoorbeeld begeleiding, scholing of aanpassing van de werkplek. Vaak geldt hierbij de voorwaarde dat er geen andere vergoeding mogelijk is. Informeer naar de mogelijkheden bij het Werkgeversservicepunt in de woonplaats van de vluchteling.

Vergoedingen en voorzieningen voor werknemers met een arbeidsbeperking

Gemeenten hebben specifieke regelingen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking door ziekte of handicap. Deze regelingen gelden vanzelfsprekend ook als werkgevers een vluchteling met een arbeidshandicap of ziekte aannemen.

Regeling loonkostensubsidie

Voor vluchtelingen die vanwege een arbeidsbeperking zelfstandig niet het volledige minimumloon kunnen verdienen, kunt u loonkostensubsidie krijgen via de gemeente. De gemeente onderzoekt dan op de werkplek hoeveel de vluchteling kan verdienen. Is dit minder dan het minimumloon? Dan krijgt u subsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Deze vorm van loonkostensubsidie is structureel mogelijk.

No-riskpolis

Werkgevers die een vluchteling die valt onder de banenafspraak willen aannemen, kunnen gebruik maken van de no-riskpolis. Dit houdt in dat u voor de vluchteling een Ziektewetuitkering van het UWV kan krijgen als hij/zij ziek wordt. Sommige gemeenten hebben ook voor andere doelgroepen een compensatieregeling bij ziekte. Informeer naar de mogelijkheden bij het Werkgeversservicepunt van de regio waar de vluchteling woont. 

Jobcoach

Een jobcoach biedt een vluchteling met een arbeidsbeperking extra ondersteuning op de werkplek. Voor vluchtelingen die vallen onder de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de jobcoach. Vraag bij het Werkgeversservicepunt naar de mogelijkheden.  

Vergoedingen

Een gemeente kan voor vluchtelingen met een arbeidsbeperking vergoedingen vertrekken voor:
 • aanpassing van het bedrijfspand, de werkplek of de productie- of werkmethodes;
 • extra hulp op de werkplek (bijv. van een doventolk);
 • vervoersvoorziening.

Werkgeversservicepunt

De gemeentelijke regelingen voor het aannemen van vluchtelingen verschillen per gemeente. Raadpleeg daarom het WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Het Werkgeversservicepunt kan u vertellen van welke regelingen u gebruik kunt maken. De servicepunten zitten op 35 plaatsen in het land.

Subsidieregelingen

Subsidie praktijkleren

Als een vluchteling binnen uw bedrijf leren en werken combineert, kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van de vluchteling. Dit geldt voor zowel vluchtelingen die deelnemen aan het (voorbereidend) beroepsonderwijs als voor promovendi aan de universiteit. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen voor de diverse opleidingsniveaus en is maximaal 2.700 euro per werkleerplaats.

Meer informatie

Bekijk een uitgebreid overzicht van subsidies en regelingen voor het in dienst nemen van een vluchteling op Vluchtelingenwerk.nl.

Download de Routekaart naar werk (pdf 179 kB) van VluchtelingenWerk Nederland.