De maatschappelijke participatie van vluchtelingen in het buitenland

Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Ook in het buitenland. Zo nu en dan verschijnen er in de media berichten over de positie van asielzoekers en statushouders in andere West-Europese landen. Ook bereiken ons toelichtingen op het gevoerde integratiebeleid in andere landen

De website besteedt hier graag aandacht aan. Op deze manier kunnen we de beschreven problematiek in een iets breder kader plaatsen. Ook kunnen de buitenlandse voorbeelden dienen ter inspiratie voor het gevoerde beleid in Nederland. In het onderstaande treft u een aantal recente buitenlandse praktijkvoorbeelden aan

Geactualiseerd november 2020


Regioplan; Quickscan Arbeidsparticipatie van hoogopgeleide vluchtelingen. Een vergelijking tussen Nederland en andere Europese landen (verschenen november 2020)

In deze quickscan wordt in het bijzonder gekeken naar de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een erkende vluchtelingenstatus (statushouders) met een hoog opleidingsniveau, en hoe deze zich verhoudt tot die van vluchtelingen met een lager opleidingsniveau. Daarnaast wordt ingegaan op de factoren die ten grondslag liggen aan deze arbeidsmarktparticipatie. Ook worden interventies uit het buitenland geanalyseerd op hun bruikbaarheid in de Nederlandse context.


Europese Unie; rapport Eurofound
'Role of public services in integrating refugees and asylum seekers' (verschenen juni 2019)

Na de instroom van meer dan drie miljoen asielzoekers in de Europese Unie in de periode van drie jaar 2015–2017, stonden de lidstaten voor een aantal uitdagingen in verband met de integratie van nieuwkomers in hun land. Dit rapport onderzoekt de rol van openbare diensten - met name huisvesting, sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs - bij de sociale en economische integratie van vluchtelingen en asielzoekers. Het doel is om factoren te identificeren die dit proces belemmeren en de elementen die bijdragen aan een succesvolle integratie. De algemene focus ligt op de landen van bestemming, met name de drie landen die het meest worden getroffen door de instroom van vluchtelingen en asielzoekers: Oostenrijk, Duitsland en Zweden.


Verenigde Staten: gids voor het inhuren van vluchtelingen

De gids 'U.S. Employers' guide to hiring refugees' (pdf) geeft belangrijke informatie over de voordelen, uitdagingen en oplossingen met betrekking tot de werving van vluchtelingen en het behoud van banen in de Verenigde Staten. De publicatie (januari 2018) is samengesteld door TENT in samenwerking met de Lutheran Immigration en de Refugee Service.


Beschrijving van 90 voorbeeldprojecten in Duitsland

In de omgang met vluchtelingen eist het Duitse maatschappelijk middenveld opnieuw een belangrijke rol op. Tussen 2015 en 2016 werden ongeveer 15.000 projecten geïnitieerd, waarin creatieve antwoorden werden gevonden op de vele uitdagingen van immigratie. Ze zijn een alternatief voor paniekreacties, zoals die ook in Duitsland zichtbaar waren. Het boek presenteert 90 voorbeeldprojecten. Deze projecten tonen de kracht van het hedendaagse maatschappelijke middenveld om maatschappelijke problemen aan te pakken. Ook demonstreren ze het potentieel voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen uiteenlopende maatschappelijke en particuliere organisaties in Duitsland.

Publicatie: Werner Schiffauer, Anne Eilert, Marlene Rudloff. So schaffen wir das – eine Zivilgesellschaft im Aufbruc. 90 wegweisende Projekte mit Geflüchteten. Bielefeld: Transcript, 2017. 345 p


In Vlaanderen vindt vier op de tien vluchtelingen werk

Bijna de helft van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB registreerde, heeft werk gevonden. Aldus een bericht in de Vlaamse krant De Tijd.

Lees het volledige nieuwsbericht in De Tijd


Integratie van vluchtelingen in België verloopt moeizaam

De Belgische denktank Itenera Institute heeft in een rapport een tussenbalans opgemaakt over de integratie van vluchtelingen in België. Daarin komt het instituut tot de conclusie dat de integratie te traag verloopt, vooral omdat te weinig vluchtelingen de arbeidsmarkt betreden.

Er worden verschillende oorzaken genoemd, zoals een gebrekkige registratie bij binnenkomst, waardoor het lastig is het arbeidsmarktprofiel van een vluchteling op te stellen. Ook zijn veel vluchtelingen laag (of niet) geschoold - één op de vijf vluchtelingen is zelfs analfabeet.

Itenera is ook kritisch over de procedure: er gaat teveel tijd verloren doordat elke vluchteling een ‘klassiek’ traject moet doorlopen. Dat bestaat uit het verkrijgen van een arbeidskaart, de inburgering, een taalopleiding en diplomaherkenning. Itenera vindt dat deze aanpak sneller kan en moet en verwijst naar de praktijk in landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk.

Lees het volledige bericht 'Integratie vluchtelingen vergt vlucht vooruit' (2 november 2016)


Integratiestrategie van de Noorse stad Bergen

Bergen, de tweede stad van Noorwegen, heeft een nieuw welkomst- en integratiebeleid ontwikkeld. Vluchtelingen die naar Bergen komen, starten gelijk bij aankomst met een tweejarig introductieprogramma dat gericht is op participatie op de arbeidsmarkt en op deelname aan het onderwijssysteem.

Programma

De deelnemers aan het introductieprogramma krijgen lichamelijke training en psychische steun. En ze krijgen een financiële vergoeding van 15.000 NOK (1600 euro) per maand om aan het programma deel te nemen. Momenteel doen 600 nieuwkomers mee aan het programma.

Lees het hele bericht op de website van VNG