Wetten & regels

Vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning moeten inburgeren. Dit is geregeld in de Wet inburgering. Volgens deze wet moeten vluchtelingen de Nederlandse taal leren spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Asielzoeker zijn nog niet inburgeringsplichtig.

Volgens de Wet inburgering moeten vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning verplicht inburgeren. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Vluchtelingen hoeven niet in te burgeren als ze:

  • jonger zijn dan 16 jaar (dan zijn ze leerplichtig);
  • de pensioengerechtigde leeftijd hebben;
  • tussen hun 6e en 16e levensjaar minstens 8 jaar in Nederland op school hebben gezeten;
  • beschikken over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal;
  • leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn;
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma waaruit blijkt dat ze over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken.

Het inburgeringsexamen

Als afsluiting van hun inburgering moeten vluchtelingen het inburgeringsexamen afleggen. Het inburgeringsexamen toetst de kennis van de Nederlandse taal en samenleving. Wordt het examen gehaald, dan is de vluchteling officieel ingeburgerd.

Inburgeringstermijn: 3 jaar

Vluchtelingen krijgen 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet het inburgeringsexamen gehaald zijn. DUO informeert inburgeringsplichtigen over wanneer de inburgeringstermijn start. Vluchtelingen die niet starten krijgen elk half jaar een brief van DUO waarin zij opnieuw worden geïnformeerd over de inburgeringsplicht en de consequenties van het niet halen van het inburgeringsexamen. Een half jaar vóór het beëindigen van de initiële inburgeringstermijn wordt de vluchteling nogmaals gewezen op het afgelopen van de termijn.

Inburgeringsplicht: niet voor asielzoekers

Asielzoekers zijn niet inburgeringsplichtig zolang hun asielprocedure loopt. Zodra ze erkend worden als vluchteling en in Nederland mogen blijven, geldt voor ook hen de inburgeringsplicht.

Meer informatie

Op Inburgeren.nl leest u alles over inburgering.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock