Financiële regelingen werkgevers op het gebied van taal

Taal is onmisbaar, ook op de werkvloer. Alleen een medewerker die de taal beheerst, begrijpt de vaktaal van een organisatie, kan veiligheidsinstructies lezen en in de pauze communiceren met collega's. Taal draagt dus bij aan productiviteit, werkgeluk en de sfeer op de werkvloer. Heb jij anderstalige medewerkers - zoals arbeidsmigranten, statushouders of vluchtelingen - die onvoldoende Nederlands spreken? Maak gebruik van de mogelijkheden van financiële regelingen op het gebied van taal.

Scholing kun je organiseren vanuit persoonlijk opleidingsbudget, het O&O-fonds, een Social Return On Investment-verplichting of vanuit subsidie. Er zijn verschillende regelingen die je kunt gebruiken. Hieronder vind je meer informatie.

Programmasubsidie Taalbuddy’s op het werk

Specifiek voor inzet van het programma Taalbuddy’s op het Werk kun je als werkgever een subsidie krijgen voor deelnemers met een vluchtachtergrond (vluchteling, statushouder, Oekraïner). ‘Taalbuddy’s op het werk’ is een landelijk programma waarbij anderstalige medewerkers, zoals arbeidsmigranten of vluchtelingen, worden gekoppeld aan Nederlandstalige collega's. Wekelijks oefenen ze de Nederlandse taal en praten ze over de werkcultuur. Dat kan als koppel of in een groepje. De taalbuddy ontvangt training, oefenmateriaal en begeleiding van Het Begint met Taal. Deze subsidie geldt in 2024.

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders (nog in consultatie)

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders wil het ministerie van SZW hen de mogelijkheid bieden om daarvoor een tijdelijke subsidie aan te vragen. Deze subsidie is bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen. De subsidie bestaat uit een bedrag van 6.000 euro per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie en kent een aantal voorwaarden. Een eerste tijdvak voor het indienen van een aanvraag wordt opengesteld in september 2024.

Leerwerkloket

Je kunt als werkgever gebruik maken van financiële voordelen als je leren en werken stimuleert. Neem contact op met het Leerwerkloket (of het RWC - regionale werkcentrum) en zij kijken met je mee welke regeling voor jouw bedrijf relevant is. Misschien kunnen ze zelfs regelingen combineren. Bovendien geven ze inzicht in de inzet van Social Return On Investment (SROI). Speciaal rond Taal op de werkvloer maakte het Leerwerkloket een webinar met informatie over de mogelijkheden.

SROI

Bij overheidsopdrachten en aanbestedingen kan je als werkgever een SROI-verplichting hebben. Taalbuddy’s op het werk kan als invulling van die verplichting dienen. Lees meer op de website van het Leerwerkloket.

Leeroverzicht.nl

Sinds oktober 2022 is het platform Leeroverzicht online. Het geeft het meest complete aanbod van beschikbare opleidingen, cursussen en trainingen én alle bijbehorende financiële regelingen en subsidies in Nederland. Het platform Leeroverzicht is een initiatief van de Rijksoverheid, samen met sociale partners en onderwijskoepels.

LLO subsidies

Leven Lang Ontwikkelen: Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar leren en ontwikkelen is ook belangrijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven. Daarom ondersteunt de overheid leren en ontwikkelen onder andere met een aantal subsidiemogelijkheden. Lees hier meer. 

SLIM-subsidie MKB

SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen'. Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb normaal maken. Lees hier meer.

MDIEU-subsidie

MDIEU staat voor (tijdelijke) Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden (MDIEU) en wordt aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten. Kijk voor de meest recente informatie op deze pagina.

Uitzendkrachten

Stichting Doorzaam wil de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Dat doet de stichting onder meer met een fonds waarmee werkgevers ondersteund worden. Meer info over de stichting en het fonds vind je op de website van Doorzaam. Er is een samenwerking met de Metaal en specifieke informatie over taal op de werkvloer.

 

Handreiking taal en veiligheidheidsrisico's

Miscommunicatie kan een probleem zijn op de werkvloer. Bedrijven zoeken naar maatregelen om problemen door taal te beheersen. De vernieuwde handreiking Taal en veiligheidsrisico’s biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van onveilige situaties op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.