Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Op deze pagina vind je een overzicht voor werkgevers, overheidsmedewerkers en particulieren.

Via onderstaand overzicht verwijzen we graag door naar nuttige regelingen en subsidies. Dit wordt regelmatig aangevuld. Ken je een regeling die hier nog niet is opgenomen? Geef dit dan aan ons door via doorbraakllo@ser.nl.

Ik ben een ondernemer/werkgever (of een samenwerkingsverband van werkgevers):
 • SLIM–subsidie: (structurele) subsidieregeling voor het mkb om leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken. De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers, samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren (horeca, landbouw en recreatie). De SLIM-subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Bekijk de menukaart van subsidiabele activiteiten en het stappenplan voor aanvragen.
 • Subsidie praktijkleren: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.
 • MkbIdee: subsidieregeling voor mkb-ondernemers voor de ontwikkeling van huidige of toekomstige werknemers in je bedrijf, branche of regio. De subsidie is bedoeld voor projecten die knelpunten oplossen bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers mogen aanvragen. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties en onderwijsinstellingen, mogen in samenwerking met ondernemers een aanvraag indienen (N.B. bij een aanvraag vanuit een samenwerkingsverband moet minimaal 65% van de betrokken partijen mkb-ondernemer zijn). Bekijk het stappenplan voor aanvragen en andere goede voorbeelden.
 • Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Van 1 t/m 30 juni 2021 kunnen werkgevers de subsidie aanvragen.
 • Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor je werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming. Zie deze link (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).
 • Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie deze link.
 • Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek: als werkgever kun je tussen 1 september en 1 december 2021 aanspraak maken op deze regeling. Er is eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aan te vragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever), richting een beroep in de ICT of techniek.
Ik ben een individu en wil me ontwikkelen:
 • Levenlangleren krediet: een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.
 • Fiscale scholingsaftrek: je kunt studiekosten (scholingskosten of kosten voor een evc-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrek wordt op termijn vervangen door het STAP-budget maar blijft in ieder geval t/m eind 2021 bestaan.
 • Transitievergoeding bij ontslag: financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.
 • Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV (2018-2021): heb je een WW of WIA-uitkering, dan kun je hiermee scholingstrajecten volgen richting beroepen waar veel vraag naar is.
 • Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022): regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 • Scholen met een uitkering: werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan.
 • NL Leert Door (2021): het kabinet geeft in 2021 €200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.
 • Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19: wie door de coronacrisis zijn werk kwijtraakt of dreigt kwijt te raken, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Er is speciale aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers.
 • Verwacht maart 2022: Subsidieregeling STAP-budget. STAP is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget.
 • Erasmus+ volwasseneneducatie en mbo: het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Erasmus+ mbo richt zich meer op het beroepsonderwijs (ook voor volwassenen).
Ik werk bij een onderwijsinstelling of een (regionaal) publiek-privaat samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling:
 • Regionaal investeringsfonds mbo (t/m 2022): een subsidieregeling voor publiek-private samenwerking, onderwijsvernieuwing in het mbo.

 • Flexibel mbo voor volwassenen (t/m 2024): samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Deze subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling.

 • Tel mee met Taal: werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Van 1 t/m 30 juni 2021 kunnen werkgevers de subsidie aanvragen.

 • Centres of Expertise: op basis van het sectorakkoord hoger onderwijs is er 47 miljoen euro per jaar beschikbaar voor profilering en “Centres of expertise” in het hoger onderwijs. Hiermee kunnen bestaande of nieuwe Centres of expertise, field labs en andere vormen van co-creatie tussen onderwijs en werkveld worden gecontinueerd of gestart. Zie ook het sectorakkoord (pagina 8).

 • Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.

 • Subsidie zij-instroom docenten: onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. De subsidie bedraagt €20.000 euro per zij-instromer.

 • ESF+- (2021-2027): aan de invulling van het nieuwe ESF+ wordt gewerkt. Voornemen is om dit te focussen op het aan het werk helpen en houden van zowel werkzoekenden als werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de 35 arbeidsmarktregio's. Hierbij speelt ook opleiding en LLO een rol, met name bij het onderdeel gericht op kwetsbare werkenden.

 • MkbIdee: subsidieregeling voor mkb-ondernemers voor de ontwikkeling van huidige of toekomstige werknemers in je bedrijf, branche of regio. De subsidie is bedoeld voor projecten die knelpunten oplossen bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers mogen aanvragen. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties en onderwijsinstellingen, mogen in samenwerking met ondernemers een aanvraag indienen (N.B. bij een aanvraag vanuit een samenwerkingsverband moet minimaal 65% van de betrokken partijen mkb-ondernemer zijn). Bekijk het stappenplan voor aanvragen en andere goede voorbeelden.
 • Centres of Vocational Excellence (CoVEs): CoVEs zijn publiek-private samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveld en vallen onder het Erasmus+ programma. De CoVEs richten zich op een maatschappelijke uitdaging, zoals de energietransitie, voedsel of zorg. De samenwerkingsverbanden investeren in (onderwijs)innovatie, leven lang ontwikkelen en onderzoek.

Ik werk bij een gemeente, provincie of UWV:
 • Erasmus+ volwasseneneducatie: subsidie voor diverse soorten projecten in de volwasseneneducatie. Erasmus+, het Europese subsidieprogramma, biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken.
 • Beleidsregels Scholing 2016: werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt, niet langer dan één jaar duurt en of de uitkeringsgerechtigde schoolbaar is. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan.
Sectorale regelingen:
 • Werktuig PPO (2021-2024): regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching.
 • SectorplanPlus (t/m 2022): subsidie voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.
 • Stagefonds (t/m 2021): een subsidieregeling waarmee private zorginstellingen een bijdrage in de kosten voor het aanbieden van stageplaatsen aan mbo- en hbo-studenten wordt geboden.
 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg (tot 2022): ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen hiermee investeren in de om- bij- en nascholing van hun zittende personeel.
 • Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao's afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie deze link
 • Subsidie zij-instroom docenten: onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. De subsidie bedraagt 20.000 euro per zij-instromer.
 • Herstelpakket Europese Unie: dit jaar krijgt Nederland ruim 220 miljoen euro van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de corona-pandemie. Arbeidsmarktregio’s kunnen vanaf 26 april 2021 subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij-en omscholing. Later dit jaar kunnen ook andere partijen, zoals sectorfondsen en de sociale partners, aanvragen indienen.
Regionale regelingen:
 • Twents Fonds voor Vakmanschap: werkenden, zzp’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, bij- of herscholen in een vakrichting tot en met mbo niveau 4, kunnen een opleidingscheque ter waarde van maximaal €5.000 aanvragen om scholing te bekostigen. 
 • Overijssels Vakmanschap: voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden.
 • Maatwerkscholing (1000-banenplan Groningen): een regeling voor de bekostiging van niet gestandaardiseerde maatwerktrajecten voor werkzoekenden uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De scholing dient als voorbereiding op banen gericht op de herstelopgave in de aardbevingsgemeenten. De aanvraag wordt gedaan door de betrokken accountmanager van gemeente of UWV.
 • Fonds mismatch op de arbeidsmarkt (Utrecht): werkgevers en hun partners (bijv. onderwijsinstellingen) kunnen bij de gemeente Utrecht subsidie aanvragen voor programma’s of activiteiten waardoor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Dat kan door in te zetten op de opleiding, ervaring of competenties van werkzoekenden en werknemers.
 • Gemeentelijke regelingen: de toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Daarnaast verschilt het in hoeverre gemeenten aanvullende instrumenten, zoals bijv. scholing, toepassen voor doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.
 • MKB Voucherregeling (Provincie Friesland)
  Subsidieregeling voor mkb-ondernemers die activiteiten willen ontplooien op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR. Onder de subsidiabele kosten vallen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden. Voorbeelden zijn het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR-taken. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal 500 en maximaal 2500 euro. De voucherregeling kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2021.
Meer nuttige informatie:

Meld knelpunten bij leven lang ontwikkelen!

Ben je een belemmering in de wet- en regelgeving tegengekomen die leven lang ontwikkelen in de weg staat? Of heb je juist een goede oplossing voor een belemmering gevonden? Geef deze dan door via doorbraakllo@ser.nl. Vanuit de actie-agenda gaan we met deze knelpunten aan de slag door ze onder de aandacht te brengen van de relevante partijen.
Fabriekmedewerker met veiligheidskleding voor stellage

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Schrijf je dan in voor onze Leven lang ontwikkelen-nieuwsbrief en word lid van de LinkedIn-groep.