Regionale projecten

Vanuit de SER Actie-agenda is een landelijk netwerk van regionale samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. Maak kennis met de verschillende projecten door heel Nederland.

Landelijk netwerk. Regionale projecten Leven Lang Ontwikkelen

 

1. Scholingsalliantie Noord (SAN)
De Scholingsalliantie Noord bestaat uit publieke (gemeenten, UWV, provincies, sociale partners) en private partijen (O&O-fondsen, werkgevers) in de drie noordelijke provincies. Vanuit ieders verantwoordelijkheid willen de partners komen tot een gezamenlijke werkwijze en bestaande activiteiten voor leven lang ontwikkelen versterken. Door financiële middelen te combineren kunnen mensen (werkend, niet-werkend of schoolgaand) worden (om)geschoold en aan het werk geholpen. De eerste ervaringen worden opgedaan met de sectoren techniek, bouw en zorg. Op langere termijn wil de alliantie de beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder maken op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie, mail naar t.sextro@drenthe.nl.

Een voorbeeld uit de noordelijke provincies is Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen.

2. Overijssels Vakmanschap
Met de uitvoering van het actieplan Overijssels Vakmanschap, pakt Overijssel het tekort aan technisch personeel aan. De provincie verbindt Overijsselse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen. Doel is het bevorderen van zij-instroom en het verder ontwikkelen van zittend personeel binnen de sector. Vanuit het project zijn ruim 550 scholingsvouchers beschikbaar gesteld om scholingstrajecten binnen de technische sector (mede) te faciliteren.

Corona-update
Door de coronacrisis kampen veel ondernemers met teruglopende orderportefeuilles. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering blijven ook na de crisis belangrijk. De vraag naar opleidingen neemt toe. De trajecten voor nieuwe instromers die nu niet nodig zijn, kunnen daarom ingezet worden voor bijscholing van mensen die al werkzaam zijn in de techniek. De provincie Overijssel ondersteunt 1.000 technische vakmensen in hun scholingsbehoefte, in samenwerking met de landelijke brancheorganisaties, vakbonden en technische O&O-fondsen.

3. Twents Fonds voor Vakmanschap
Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in om de Twentse economie vitaal te houden en in te spelen op de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek maken het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen. Het fonds werkt aan het bevorderen van modern vakmanschap, het aanjagen van een leven lang ontwikkelen. Ook het stimuleren van intersectorale mobiliteit, samenwerking en het innoveren van het scholingsaanbod in Twente zijn doelstellingen. 

4. Actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap
Het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap pakt het tekort aan technisch personeel aan door middel van om-, bij- en herscholingstrajecten. Daarnaast wil het actieplan de leercultuur in het MKB  versterken. De technische O&O-fondsen, Bouwend Nederland, Metaalunie, Techniek Nederland en CAICT versterken onderling hun samenwerking in de regio. Gelderse mbo’s aangevuld met het hbo zetten in op vraaggestuurd aanbod voor leven lang ontwikkelen. Vakbonden stimuleren hun achterban om actief de eigen regie te nemen op de arbeidsmarkt. Het actieplan wordt gesteund door financiering van de provincie Gelderland.

Corona-update
In de coronaperiode wil Gelders Vakmanschap werknemers in de technische branche blijven stimuleren om zich te ontwikkelen. Daarom is ruimte gemaakt voor 1.000 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen. De vergoeding kan worden aangevraagd door werknemers uit Gelderland van 1 juni tot 31 december 2020.

5. Waard om voor te werken: De leerlingenpoule zij-instroom
Zorg en welzijnsorganisaties en het Astrum College hebben gezamenlijk een leerlingenpoule opgezet, specifiek voor werkzoekenden die een overstap naar de sector willen maken. Dankzij de unieke arbeidsvoorwaarden kunnen de werkzoekenden als zij-instromer gemakkelijker de overstap naar Zorg & Welzijn maken. Zij krijgen een tweejarige combinatieopleiding VIG3 / MZ3 en gaan aan de slag bij een van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties. De geïnteresseerde werkzoekenden zijn geworven middels één gezamenlijke vacature voor alle elf zorg- en welzijnsorganisaties. Leerlingen ontvangen direct een volwaardig salaris.

6. Achterhoeks Talentenfonds Op IJver (Regio Deal Achterhoek)
De regio Achterhoek richt zich als lerende, innovatieve regio op groei van de economie. Daarvoor wordt geïnvesteerd in vakmanschap en talentontwikkeling. Het Achterhoeks Talentenfonds vormt daarbij een belangrijk instrument. Het fonds draagt bij om een bredere aanpak van leven lang ontwikkelen in de Achterhoek te bevorderen en is een samenwerking van sociale partners, onderwijs, gemeenten en UWV. Het fonds stimuleert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers en zzp’ers om de stap naar scholing te zetten. Het kan gaan om professionaliseren, omscholen naar een kansberoep of weer aan het werk te gaan. De inspanningen richten zich op een leercultuur in de regio, waarbij het normaal is dat mensen zich gedurende de loopbaan bij-, her- of omscholen. Het fonds is begin 2021 van start gegaan.

7. New Deal voor de arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland
In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en werkgevers verzekerd van mensen. Brainport Network committeert zich hieraan door te focussen op leven lang ontwikkelen. Acties bestaan uit het stimuleren van werknemers en werkgevers om verder te ontwikkelen en te leren, het samenbrengen van fondsen gericht op LLO en het verder innoveren van het onderwijs. De New Deal bouwt voort op veelbelovende initiatieven en best practices in de regio. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking tussen regio’s en sectoren verenigd in de Techniekcoalitie Zuid-Nederland en O&O fondsen.
Daarnaast is Brainport Network actief om met onder andere CBS, UWV, SBB en VDAB te komen tot een gouden standaard voor skills (competenties). Door hierbij te werken met één taal, wordt het beter mogelijk in te spelen op vraag en aanbod, opleiding, instroom en mobiliteit. Zie Werkinzicht.eu.

8. Noordoost Brabant Werkt!
De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werkt aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar organisaties en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan. Werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden, werknemersorganisaties en andere partners zetten zich daar met de netwerkorganisatie Noordoost Brabant Werkt voor in. De organisatie werkt aan een integrale aanpak voor de regio, met initiatieven op het gebied van bewustwording zoals de community Keep on Learning en duurzame inzetbaarheid. Ook oriëntatie (zoals Wijzer in je Werk), scholing (bijvoorbeeld praktijkleerlijnen voor kwetsbare groepen) en ontwikkelbudgetten maken er deel van uit.

Corona-update
In reactie op de coronacrisis versterkt Noordoost Brabant de regionale ‘van-werk-naar-werk infrastructuur’. Daarmee kunnen mensen in overschotberoepen soepel, effectief en duurzaam geholpen worden naar sectoren en beroepen waar tekorten zijn. Ook wordt gewerkt aan beter inzicht in ‘het nieuwe werk’ op het gebied van sectoren, beroepen en skills, zowel op korte als langere termijn. De ondersteuning aan diverse doelgroepen is geïntensiveerd, zoals aan werkgevers, zzp'ers en jongeren.

9. Brainport Talent & Skills Akkoord
Het Brainport Talent & Skills Akkoord is ondertekend door 230 bestuurders van overheids- en onderwijsinstellingen en bedrijven. In het akkoord zijn de ambities voor de Brainport-regio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd. De ondertekenaars werken gezamenlijk aan onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt. Dit moet zorgen voor welvaart en welzijn voor de inwoners in de regio. Met het project ‘Samen klaar voor de toekomst’ worden werknemers opgeroepen om met leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan. Geïnteresseerden kunnen terecht op een regionaal online platform. Daarop is scholings- en opleidingsaanbod te vinden dat doorverwijst naar de aanbieders.

10. Netwerk Leven Lang Leren Eindhoven e.o.
Het Netwerk Leven Lang Leren Eindhoven e.o. bestaat uit medewerkers van TuE, Fontys, Summa, SKPO, FNV, Bibliotheek, gemeente Eindhoven en WijEindhoven. Het netwerk heeft als doel om bij te dragen aan een veerkrachtige en vitale samenleving.

Momenteel richt het netwerk zich op drie concrete activiteiten:
1. meet-ups voor professionals die Leven Lang Ontwikkelen vormgeven in de eigen organisatie
2. de ontwikkeling van een netwerk van leerambassadeurs in de wijken
3. de implementatie van H!VE in de regio Zuidoost-Brabant
Neem voor meer informatie contact op met Elisabeth Scholt via 06-80098289 of E.scholt@bibliotheekeindhoven.nl.

11. Techniekcoalitie Limburg
Voor het succes en toekomst van de technische- en maakbedrijven in Limburg bundelen Metaalunie, Techniek Nederland, FME en de scholingsfondsen OOM, OTIB en A&O hun activiteiten en middelen. Deze Techniekcoalitie werkt samen met de regio en beroepsopleidingen om ondernemers en hun medewerkers te ondersteunen bij de ontwikkeling van toekomstgerichte competenties. Samen met een bedrijfsadviseur vertalen ze hun kijk op de toekomst in een veranderplan. Medewerkers en zij-instromers gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld (bij)scholing of e-learning. Scholen vertalen de wensen van bedrijven in leermodules op maat voor werkenden.

12. Aanvalsplan Arbeidsmarkt
De Zeelandse arbeidsmarkt staat nu en in de komende jaren zwaar onder druk. De economische bedrijvigheid is groot, maar ontgroening en vergrijzing vormen bedreigingen. Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Zij werken intensief samen om een aantrekkelijk, innovatief arbeidsklimaat te ontwikkelen én te realiseren met een centrale plaats voor het onderwerp human capital. In dit kader vinden ontwikkelingen voor LLO plaats binnen alle lagen van de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de uitvoering van praktijkleerroutes binnen het mbo en het oprichten van een intersectoraal HR-Netwerk Zeeland. Voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling worden branche en belangenbehartigers gestimuleerd om human capital-initiatieven te ontwikkelen, binnen en buiten de eigen sector. Daarbij is er aandacht voor het verbinden en uitwisselen van goede voorbeelden op het gebied van LLO.

13. Human Capital Agenda Zuid-Holland
66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Als vervolg op het akkoord wordt nu gewerkt aan de uitvoering, met concrete projecten in nauwe samenwerking met partners.

Corona-update
Een tekort aan goed geschoold personeel was, samen met een weinig veerkrachtige arbeidsmarkt, al een  probleem in Zuid-Holland. De coronacrisis brengt dit alleen maar sterker aan het licht. Daarom is in Zuid-Holland gekozen om bestaande stimuleringsinitiatieven te versterken. In navolging van BrabantLeert.nl volgt binnenkort het leerplatform Zuid-HollandLeertDoor.nl. Om zicht te krijgen op de gevolgen van de coronacrisis brengt de Economic Board Zuid-Holland reguliere updates

14. Rotterdamse Leerwerkakkoorden
De gemeente Rotterdam heeft met 12 partners uit het onderwijs en bedrijfsleven het Rotterdams Leerwerkakkoord ondertekend. Belangrijkste doel is om gezamenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door meer te investeren in menselijk kapitaal, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. De aanpak krijgt concreet vorm en inhoud in deelakkoorden die per sector met relevante stakeholders worden afgesloten en uitgevoerd. Elk (deel-) Leerwerkakkoord kent acties en maatregelen gericht op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk.

15. Human Capital Actieplan Leidse Regio
De pilot Talent op Maat is een onderdeel van de Human Capital Agenda Leidse Regio. In opdracht van Economie 071 (het regionale samenwerkingsverband van gemeentebesturen, kennisinstellingen en ondernemersverenigingen) is gebruik gemaakt van een bestaande online tool. De tool matcht vaardigheden van kandidaten op 'verskillste' vacatures die landelijk online gepubliceerd zijn, zowel op vacaturesites als sites van bedrijven en instellingen. Werkgevers kunnen op verzoek inzicht krijgen in de Talentenpool en zo in contact komen met nieuw talent. Vanuit het project zijn werkgevers ook actief benaderd om moeilijk vervulbare vacatures door te geven. De focus heeft tijdens de pilotperiode gelegen bij de tekortsectoren Techniek en Zorg. In verband met de coronacrisis is de hospitalitysector, waar mensen juist op zoek moesten naar een nieuwe baan, aanbodgericht benaderd en ex-medewerkers gewezen op de online tool als ondersteuning naar ander werk. Er is ook gericht geworven onder mensen met technische vaardigheden om een Talentpool samen te stellen, van waaruit zij met begeleiding van loopbaancoaches worden voorgesteld aan bedrijven. De projectfase is voorbij, in een tussenfase tot najaar 2021 wordt een haalbare businesscase gemaakt om het project te verduurzamen.

16. House of Skills (Metropoolregio Amsterdam: Groot Amsterdam en Flevoland)
House of Skills is een publiek-private samenwerking. Bedrijfsleven, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en overheden uit Metropoolregio Amsterdam werken nauw samen aan de transitie naar een meer op skillsgerichte onderwijs- en arbeidsmarkt. Hierin wordt intersectorale mobiliteit gefaciliteerd en is een leven lang ontwikkelen de norm, waardoor talent optimaal benut wordt. Door het ontwikkelen van loopbaanpaden draagt het initiatief bij aan instroom van voldoende gekwalificeerde mensen voor de woningbouw, klimaatdoelstellingen en zorg en welzijn.

17. Huis van het Werk
Huis van het Werk is een werkgeversorganisatie van en voor werkgevers in Noord-Holland Noord. Met 60 aangesloten werkgevers heeft de organisatie de focus op gezond rendement en gezonde werknemers. Zij vinden elkaar bij de activiteiten, programma’s en initiatieven van Huis van het Werk. Het initiatief richt zich op directie en HR. Huis van het werk is tevens vertegenwoordiger van werkgevers in de regio Noord-Holland Noord en werkt samen met overheid en onderwijs.

18. Regio Deal Noordelijk Flevoland
Met de Regio Deal Noordelijk Flevoland wordt onder andere geïnvesteerd in leven lang ontwikkelen. Als onderdeel hiervan komt een nieuwe samenwerking tot stand om bedrijven en medewerkers weerbaar te maken op de arbeidsmarkt. De plannen (scholingsfonds en leerwerkakkoord) worden in de komende tijd verder uitgewerkt. Leidende thema’s zijn daarbij het versterken van de leercultuur bij mensen en bedrijven én het versterken van eigen regie.

19. De Techniek samen de crisis door
Dit project zet zich in voor voldoende gekwalificeerde vakmensen in de techniek en voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Om het behoud en de instroom van personeel in de techniek te verbeteren is een supportlijn ingericht, waar werkgevers en -nemers met mobiliteitsvragen terecht kunnen (het ServicePunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek). Daarnaast begeleiden loopbaan- en arbeidsmarktcoaches deelnemers bij het vinden van een passende baan in de technische sector. Het gaat om een brede doelgroep van werkenden, werkzoekenden, zzp’ers en flexwerkers. Ook bemiddelen de coaches technische mbo-studenten bij hun zoektocht naar een leerwerkplek of stageplaats. Ter ondersteuning zetten de coaches vouchers in, bedoeld voor oriëntatie in de technische sectoren en voor scholing. De vraag van de kandidaat is leidend voor het type voucher dat wordt aangeboden en het bedrag per voucher wordt flexibel ingezet. Het project is een initiatief van de Provincie Utrecht, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek.

20. Human Capital Agenda Regio Zwolle 
De Human Capital Agenda in de regio Zwolle werkt hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt met ruimte voor ieders talent. Vier provincies en 20 gemeenten dragen bij aan de investering in mensen. De aanpak bestaat uit vier peilers:

1. Ontwikkelfonds: hierbij kunnen werkgevers, samenwerkingsverbanden en binnenkort werknemers/inwoners een aanvraag doen voor individueel ontwikkelbudget. Dit is gekoppeld aan om-, her- en bijscholingstrajecten van werknemers/inwoners. Via een experimenteer-regeling is het mogelijk om te experimenteren met nieuwe vormen van ontwikkeling. Doel daarvan is de arbeidsmarktpositie van het individu te versterken.
2. Twaalf sectortafels: hier worden afspraken gemaakt tussen werkgevers, werknemers, sector- en brancheorganisaties, O&O fondsen en het beroepsonderwijs.
3. Campagne Upgrade Jezelf: via een speciale website wordt campagne gevoerd richting werkgevers en werknemers.
4. Onderzoeksprogramma: de ontwikkelingen worden vanaf het najaar van 2020 gevolgd vanuit het KOERS-programma (kennis, onderzoek, experimenteren, resultaat en sturing). Dit programma loopt tot en met 2023.

21. Leren en Innoveren in de Tuinbouw
Tuinbouwbedrijven in Gelderland worden door sectorale scholingsconsulenten ondersteund in het maken van bedrijfsopleidingsplannen. Voor het project Leren en Innoveren in de Tuinbouw richt de scholingsconsulent zich op de ontwikkelvragen van iedereen die in het bedrijf werkzaam is. Allereerst wordt in kaart gebracht voor welke uitdagingen het bedrijf staat. Vervolgens hoe coaching of een opleiding het bedrijf kunnen helpen om een duurzame toekomst te garanderen. Op basis daarvan wordt een bedrijfsontwikkelplan opgesteld. De Provincie Gelderland subsidieert scholingsactiviteiten die niet door het O&O-fonds van de sector vergoed worden. In tweede instantie wordt de inhoud van alle bedrijfsopleidingsplannen geanalyseerd. Deze informatie wordt gebruikt om een beter opleidingsaanbod met doorlopende leerlijnen te creëren.

22. Media Perspectives
In de 'crossmedia-sector' komen media, entertainment en een deel van de ICT-werkgelegenheid samen. De werkgelegenheid in deze sector ligt met name in de arbeidsmarktregio's Gooi en Vechtstreek en Groot-Amsterdam. Om de leercultuur in de sector te vergroten hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen. Onder leiding van uitvoeringsorganisatie Media Perspectives krijgen bestaande en nieuwe professionals laagdrempelige ontwikkelprogramma's aangeboden. Ook werkt de sector aan innovatie door startups aan bestaande mediabedrijven te koppelen, en door medewerkers van concurrerende bedrijven samen te laten innoveren in experimenteer-Fieldlabs. 

Corona-update
Vanaf april 2020 vinden de meeste cursussen, kennisevents en loopbaancoaching online plaats. Het animo daarvoor is groot. De mediasector kampt ondertussen met een paradox: er worden meer media dan ooit gebruikt, maar de werkgelegenheid heeft flinke klappen gekregen. Onder andere de flexibele laag van freelancers is tot stilstand gekomen en de reclame-inkomsten zijn sterk teruggelopen. Om deze terugval het hoofd te bieden worden alle vormen van bij- en omscholing extra gepromoot onder werkgevers. Voor net afgestudeerden wordt direct na de zomer gestart met trainingen die hun kansen op de krappere arbeidsmarkt moeten vergroten.

23. ServicePuntTechniek
Het ServicePuntTechniek (SPT) brengt vraag en aanbod in de techniek bij elkaar door het matchen van vacatures en kandidaten. Ook zet het scholingsprojecten en zij-instroomprojecten op om nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, in te laten stromen bij bedrijven. Daarnaast zet het SPT zich in voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het SPT wil hieraan in samenwerking met branches bijdragen, zodat werknemers door scholing en begeleiding hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken en behouden. Het initiatief is actief in Noord-Holland en Flevoland.

24. Werkagenda onderwijs-werkveld 2021-2025
Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is belangrijk om nu en in de toekomst kwalitatief hoogstaand personeel te kunnen leveren. Daarom hebben WVG Zorg en Welzijn, mbo- en hbo-onderwijs en werkgevers in de zorg een netwerk opgezet. Het netwerk richt zich op Oost-Nederland en zet zich in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook leven lang ontwikkelen is daar onderdeel van. Het Strategisch Overleg onderwijs-werkveld en het Bestuurlijk Overleg onderwijs-werkveld stellen regulier daarvoor een werkagenda op. De werkagenda 2018-2020 loopt inmiddels ten einde, de werkagenda 2021–2025 is in de maak.

25. Regiodeal Noordoost Fryslân
De arbeidsmarktregio Noordoost-Fryslân ondersteunt inwoners uit deze TopRegio met een toegankelijk loket voor ontwikkel- en leervragen. Doel is om het aanwezige arbeidspotentieel optimaal in beeld te krijgen, in te zetten en door te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen met aanbod gewerkt, maar vooral ook kennis gedeeld over de kansen die de skillsgerichte arbeidsmarkt biedt. Deze kennisdeling richt zich voornamelijk op de zogenaamde Triple Helix: onderwijs, overheid en ondernemers. De Versnellingsagenda bestaat uit meerdere businesscases met concreet geformuleerde resultaatgebieden, gericht op het vergroten van inzetbaarheid, innovatie en een wendbare economie. Naast een lokaal georiënteerd Leerwerkloket met intensieve dienstverlening, richt het initiatief zich op het valideren van ervaring en ontwikkelportfolio’s.

26. Pilot Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen
Deze pilot richt zich op een regiemodel waarin het samenwerkingsverband (tussen sociale partners, O&O-fondsen, UWV, gemeenten, Provincie en SER Noord-Nederland) een duurzame opleidingsinfrastructuur vormt voor werkenden en werkzoekenden op het gebied van nieuwe technieken voor de energietransitie. De pilot onderzoekt en monitort belangrijke succesfactoren en knelpunten. Hierbij is de inrichting van de leercultuur essentieel, daar wordt extra op ingezet. Door die bevindingen periodiek te evalueren, wordt de vervolgaanpak bijgesteld en regionale of landelijke knelpunten aangekaart. Met de pilot en de concrete activiteiten doen de partners ervaring op voor een duurzame, efficiënte en effectieve aanpak voor LLO.

27. TechConnect
Het actieprogramma TechConnect introduceert meerdere initiatieven die de kansengelijkheid op de tech-arbeidsmarkt vergroot. Dat doet het door tech-opleidingen en banen toegankelijk te maken voor iedereen. Duizenden vrouwen, mensen uit sociaal kansarmere wijken en mkb’ers worden tot programmeur, data-analist, ‘growth hacker’, UX-ontwerper of tech-beheerder opgeleid. TechConnect is een initiatief van Amsterdam Economic Board, Booking.com, Rabobank, TomTom en opleidingsfonds CA-ICT. Tientallen bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties uit de Metropoolregio Amsterdam doen mee. De betrokkenen zetten in op het vergroten van de diversiteit in het tech-ecosysteem en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt van tech-banen.

28. De Riverboard
De Riverboard is een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs en maatschappelijke instellingen die een ‘boost’ willen geven aan de welvaart en het welzijn van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De kopgroep van de Tafel Leven Lang Ontwikkelen onder regie van Agnes van Ardenne, is in 2020 gestart en richt zich op drie focusgebieden: van school naar werk, van werk naar werk en van huis naar werk. Momenteel wordt er gewerkt aan een talentenpool, een digitaal matchingsplatform, een leerwerkplaats techniek en een loopbaanbegeleidingtraject voor kinderen vanaf groep 6. Andere initiatieven van de regio zijn stage- en carrièrestartgaranties, een Zorg Innovatie Academie, een Grondstoffenplein voor de Food Innovation Academy, het MICS (innovatie in mechatronics) en een initiatief van het Sociaal Economisch Netwerk (SEN) om 100 jongeren aan werk te helpen. Ondernemers worden geënthousiasmeerd door andere ondernemers (LLO-makelaars) om een HR-netwerk op te zetten waarbij ze van elkaar kunnen leren. De Riverboard en de Kopgroep van de Tafel LLO werken onder andere samen met Stroomopwaarts (sociale zaken) de Maatschappij, het Sociaal Economisch Netwerk, de EBZ, de MRDH en IQ.

regionaal netwerk © Shutterstock

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van alle actualiteiten? Schrijf je dan in voor onze Leven lang ontwikkelen-nieuwsbrief en word lid van de LinkedIn-groep.