De skillsgerichte arbeidsmarkt als wenkend perspectief

Op donderdag 29 september kwamen de projectleiders van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bij elkaar in de Raadszaal van de SER. Kim Putters, voorzitter van de SER, maakte voor het eerst kennis met het netwerk en opende de bijeenkomst. Samen met House of Skills werden de aanwezigen meegenomen in de meeste actuele ontwikkelingen binnen diverse sectoren en regio’s. In een paneldiscussie kwamen verschillende experts uit het veld aan het woord. Ook werd teruggeblikt op de uitkomsten van de jaargesprekken met alle deelnemers aan het netwerk.

Sectoraal en Regionaal LLO netwerk © SER

Putters benadrukte in zijn bijdrage het belang van een langetermijnvisie, ook voor de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt. De complexiteit is groot en vraagt tijd om tot goede oplossingen te komen. Naast de technische vragen rondom validering ziet hij twee belangrijke opgaven om aan te werken. “Ten eerste is het van belang om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor kwetsbare groepen en hen te helpen bij het in kaart brengen van hun skills. Ten tweede is het beter benutten van de skillsaanpak nodig om overstappen naar andere beroepen of doorgroei binnen de huidige baan makkelijker te maken. Daarmee vraagt een goed functionerende arbeidsmarkt per definitie om maatwerk.”

Sectoraal en Regionaal LLO netwerk

© SER

Zorg en welzijn

Na de aftrap van Putters was het woord aan Helena Schuengel en Alex Straathof van House of Skills. Met het Transferpunt Zorg en Welzijn helpt House of Skills werkenden en werkzoekenden met een interesse voor werk in de zorg op weg naar een daadwerkelijk zorgfunctie. Schuengel: “Dit arbeidsmarktvraagstuk is tevens een onderwijsvraagstuk. We leven in een tijdperk waarin schaarste in de zorg onontkoombaar is. Steeds minder mensen moeten meer zorg verlenen. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Zo kan zorgtechnologie werkprocessen ondersteunen. Om dat mogelijk te maken hebben zorgprofessionals tegenwoordig ook technische skills nodig. Daarom moeten we mensen anders opleiden. Met verschillende onderwijspilots werkt House of Skills aan een cultuurverandering om dit mogelijk te maken.”

Sectoraal en Regionaal LLO netwerk

© SER

Sectoroverstijgend samenwerken

Onder leiding van Willem Jelle Berg spraken diverse experts verder over het onderwerp. Aan het woord kwamen Hanneke Ackermann (Programmamanager Beleid en Arbeidsmarkttransitie FME), Hans Crombeen (FNV bestuurder sector Bouw en Infra), Elize de Bar (strategisch beleidsadviseur UWV) en Yvonne Bernardt (coördinatie SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen). De panelleden zijn het erover eens dat sectoroverstijgend samenwerken noodzakelijk is om de grote vraagstukken rondom skills op te lossen. Ackermann zegt hierover: “Waar eerder vooral de focus lag op het aantrekken van mensen uit andere sectoren naar de technische sector, begint dat beeld nu te veranderen. Technologie is in alle sectoren nodig. Kijk bijvoorbeeld naar het eerder genoemde voorbeeld uit de zorg. Daarom vinden we het belangrijk om mensen binnen hun huidige functie technischer te maken en nieuwe skills aan te leren. Daarmee verbreden we onze aanpak en voorkomen we onnodige uitstroom.”

Begrijpelijke taal

Voor het goed doorvoeren van een skillsgerichte aanpak benadrukken de panelleden niet alleen het belang van een eenduidige skillstaal, maar ook de keuze voor de juiste woorden. Een skillspaspoort moet voor iedereen begrijpelijk blijven om aantrekkelijk en toepasbaar te zijn. Meerdere deelnemers pleitten daarom voor het opdelen van skills in ‘kleine brokken’. Dit geldt niet alleen voor het skillspaspoort, maar ook voor het opleiden van werkenden en werkzoekenden. Zo heeft Crombeen inmiddels verschillende voorbeelden uit de bouw waarbij jongeren na afronding van hun opleiding veel beter zicht hebben op hun eigen skills, zodat zij deze ook bij werkgevers onder de aandacht kunnen brengen. In de toekomst kan (bij-)scholing daarmee veel gerichter ingezet worden voor de skills die iemand nog niet heeft.

Leren van best practices

Na het plenaire programma gingen de deelnemers uiteen in diverse deelsessies waarin verschillende initiatieven uit het netwerk hun aanpak deelden om anderen te inspireren en te leren van elkaar. Schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie.

• House of Skills: Hoe maken we samen een Integraal Skillspaspoort?
• House of Skills: Hoe rusten we nieuwe zorgprofessionals toe met de nodige zorg en technische skills voor de sector voor morgen?
• Leerwerkoket Rijnmond: Digitale leeromgeving via Matchcare en Skillspas
• Brainport: Passportforwork
• UWV: Update CompetentNL Skills dashboard
• De Riverboard: Sociale Circulariteit: een nieuwe arbeidsmarkt door digital twin

Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk

Binnen verschillende sectoren en regio’s zijn inmiddels voorbeelden te vinden van publieke en private initiatieven, samenwerkingsverbanden en pilots die een skillsgerichte aanpak bevorderen. Daarmee wordt veel kennis en inzicht verkregen in welke omstandigheden nodig zijn voor een effectieve, op skills gebaseerde werking van de arbeidsmarkt. In november verschijnt hierover een publicatie van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

Ben je zelf als projectleider betrokken bij een regionaal of sectoraal samenwerkingsverband op het gebied van leven lang ontwikkelen en heb je interesse om deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten? Je leest er hier meer over.