Handreikingen en tools Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Verschillende organisaties die actief betrokken zijn bij het VIA-programma hebben handreikingen opgesteld om de maatschappelijke positie van nieuwkomers en statushouders in Nederland te verbeteren. In het onderstaande staan een aantal handreikingen of tools die recent zijn ontwikkeld.

Handreikingen in het kader van instroom op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen en werk
Vluchtelingen willen niets liever dan snel aan het werk en volwaardig meedraaien in de maatschappij. VluchtelingenWerk Nederland heeft een handreiking voor werkgevers opgesteld, bedoeld om vluchtelingen in dienst te kunnen nemen. De handreiking bevat informatie over de voorwaarden én voordelen.

Vluchtelingen en Werk: Een praktische gids voor werkgevers
Veel werkgevers hebben vragen rondom het werken met vluchtelingen. Hoe zit het met de wet- en regelgeving? Waar begin je als je iemand wilt aannemen? En welke begeleiding is eigenlijk nodig? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in ‘Vluchtelingen en Werk: Een praktische gids voor werkgevers’ een handleiding van de Refugee Talent Hub en de maatschappelijke partner Tent Partnership for Refugees.

Door samenwerking meer impact ; leerwerktrajecten UAF (pdf)
Brochure van het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, over hun leerwerktrajecten. Kijk ook bij het overzicht van alle leerwerktrajecten bij het UAF

EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals
Tool van de Europese Commissie. Het meertalige EU instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen is bedoeld voor organisaties die ondersteuning bieden aan migranten die afkomstig zijn uit landen die geen onderdeel uitmaken van de EU. Het helpt de vaardigheden, kwalificaties en werkervaring van deze migranten in kaart te brengen.

Handreikingen in het kader van instroom in het onderwijs

Wegwijzer in Onderwijs
VluchtelingenWerk biedt een wegwijzer van instroommogelijkheden in het onderwijs. Deze handreiking is een hulpmiddel, bedoeld voor de (maatschappelijk) begeleider van vluchtelingen om het gesprek met de cliënt aan te gaan. Het is een instrument om samen te onderzoeken wat de juiste stappen zijn naar een gewenste opleiding.

Arbeidsmarktkansen voor jongeren
Het Jongerenpunt, het Werkgeverspunt Groot-Amsterdam en de Sociaal Werkkoepel Amsterdam hebben samen een flyer gemaakt voor jongeren met een opleiding t/m niveau mbo 2. Het doel is om deze jongeren bewust te maken van beroepsrichtingen waarmee ze goede baankansen hebben. De flyer geeft een mooi en duidelijk een overzicht van beroepen met goede baankansen in Amsterdam en omgeving.

Website Kennispunt MBO: gelijke kansen, diversiteit en inclusie
Onlangs is de website www.gelijkekansenmbo.nl live gegaan van het Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.
Het kennispunt helpt mbo-scholen met kennis en informatie om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. Op de website staat actuele informatie over beleid, wet- en regelgeving en onderzoek over het bevorderen van gelijke kansen, omgaan met diversiteit en versterken van inclusie. 

Wat werkt om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en/of lage sociaal-economische status te verbeteren? 
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.
Deze factsheet is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland.

Handreikingen ten behoeve van participatie en gezondheid

Pharos heeft een aantal belangrijke handleidingen ontwikkeld ten behoeve van participatie en gezondheid.

Statushouders gezond aan het werk
Dit handboek is bedoeld voor werkgevers die statushouders in dienst hebben of in dienst willen nemen. Iedere werknemer kan gezondheidsklachten krijgen, maar bij statushouders vragen gezondheidsklachten soms bijzondere aandacht. Deze handreiking biedt tools om daar als werkgever mee om te gaan.

Handreiking Geef ons de tijd (over psychische gezondheid)
Alle statushouders met een verblijfsvergunning die in een gemeente komen wonen krijgen een vorm van maatschappelijke begeleiding, krijgen les in de Nederlandse taal en hebben contact met klantmanagers van de gemeente. Ieder vanuit zijn of haar functie heeft een rol in de begeleiding van deze statushouders. De begeleiders hebben een signaalfunctie in het signaleren van de psychische gesteldheid van de statushouders.

Handboek aan de slag
Methodiek voor de vergroting van participatie van bewoners van asielzoekerscentra. Via Aan de Slag zijn tussen 2016 en 2019 meer dan 25.000 vrijwilligersklussen gedaan door azc-bewoners. Dat is niet alleen goed omdat zij zo kennismaken met Nederland. De bewoners bouwen zo bijvoorbeeld ook een sociaal netwerk op, en krijgen een dagritme. Deze ervaringen zijn belangrijk om straks in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren en participeren.

Samenwerken met sleutelpersonen in de gemeente
Deze handreiking is voor iedereen die al samenwerkt of wil werken met sleutelpersonen op het gebied van zorg en welzijn en op zoek is naar praktische informatie om deze samenwerking vorm te geven. Wanneer gemeenten of organisaties hebben besloten om met sleutelpersonen samen te werken, zitten ze vaak nog met veel vragen. Waar vinden we een geschikte sleutelpersoon? Welk functieprofiel past hierbij? Hoe financieren we de inzet en begeleiding van een sleutelpersoon? Hoe bieden we goede begeleiding? En op welke manier kunnen ketenpartners betrokken worden? In deze publicatie wordt dieper ingegaan op deze vragen door te laten zien hoe de samenwerking met sleutelpersonen in de gemeente Haarlem is opgezet en uitgevoerd.

Handreikingen op het gebied van internationale werving en selectie

IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) steunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst of willen migreren naar een derde land waar een permanent verblijf gewaarborgd is. IOM richt zich op internationale samenwerking en het uitvoeren van initiatieven op het gebied van migratie en op het verlenen van humanitaire hulp aan migranten in nood. Het onderwerp ethisch-specifieke werving, en ook het aanpakken van Nederlandse tekorten aan arbeidskrachten door middel van circulaire mobiliteit, staat hoog op de agenda van IOM.

Ethical Recruitment is het kerninitiatief van IOM om ethisch-specifieke werving van arbeidsmigranten te bevorderen.

Het MATCH-project bevordert circulaire mobiliteit van hoogopgeleide Nigeriaanse en Senegalese landgenoten naar stageplaatsen in Europa. De mobiliteit is gebaseerd op een vraaggestuurd programma van Europese werkgevers.