Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben structurele achterstanden op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere arbeidsparticipatie, slechtere contracten en een lager loon. Ook zijn ze vaker werkloos en zijn ze oververtegenwoordigd in de bijstand.

Direct naar:

Iedere statistiek laat achterstanden zien, ook wanneer er gecorrigeerd wordt voor kenmerken als opleidingsniveau of studiekeuze. Verder blijkt dat deze groepen kwetsbaarder zijn voor de economische gevolgen van de coronacrisis.

Om het tij te keren is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gestart. Het programma richt zich op het verkleinen van de achterstanden op de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en op het creëren van gelijke kansen voor deze groep. Het programma bestaat uit acht pilots gericht op cruciale momenten in de loopbaan van mensen met een migratieachtergrond. Het gaat om momenten waarop achterstanden ontstaan en waar een effectieve aanpak een groot verschil kan maken.

Download Programma Verdere Integratie op de arbeidsmarkt

Werkagenda 2022-2025

Samen met toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerden 21 landelijke partijen in december 2021 de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt.

Tussen- en eindrapportages VIA-pilots

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Deze 8 pilots richten zich op loopbaanmomenten waarop zij achterstand oplopen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de 8 pilots in het programma VIA

Pilot Behoud en Doorstroom

De Pilot Behoud en Doorstroom heeft als doel om medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond duurzaam aan de organisatie te binden en hun doorstroomkansen te verbeteren. TNO heeft binnen het programma VIA onderzocht welke maatregelen mogelijk bijdragen aan een inclusief werkklimaat en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie van deze maatregelen eruitziet. Op 10 november is het eindrapport gepubliceerd.

Lees het eindrapport van TNO 'Pilot behoud en doorstroom' (pdf)

Voortgang van de Werkagenda VIA

In het rapport nulmeting en bijbehorende infographic, wordt in beeld gebracht welke voortgang is geboekt rondom de doelen en acties van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), hoe de voortgang en samenwerking tussen aangesloten partners wordt ervaren en waar partners van de Werkagenda kansen zien voor het vervolg. Het onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF).

Lees de Voortgang van de Werkagenda VIA - rapport nulmeting (28 juni 2023)

Evaluaties

Het ministerie van SZW heeft tijdens het programma drie evaluaties laten uitvoeren.

Download Derde eindrapport: uitvoering, opbrengsten en impact van het programma (17 november 2021)

In een brief aan de Tweede Kamer over dit eindrapport concludeert voormalig staatssecretaris Dennis Wiersma dat het programma VIA een bijdrage heeft geleverd op vier hoofdpunten:

  1. Beter inzicht in wat in de praktijk (niet) werkt om de arbeidsmarktpositie van burgers met migratieachtergrond structureel te versterken;
  2. Een bredere voorhoede, die laat zien dat het kan;
  3. Een basis voor verdere opschaling van bewezen effectieve acties, in beleid en praktijk;
  4. Meer mogelijkheden om te meten hoe de arbeidsmarktpositie van burgers met een migratieachtergrond zich ontwikkelt.

Zie verder de Kamerbrief afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt | 17 november 2021.

Download Tweede rapport: voorlopige lessen over de uitvoering en opbrengsten van het programma (9 november 2020)

Download Eerste rapport: stand van zaken (19 november 2019)