Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Nieuw beleid integratie nieuwkomers nog geen gelopen race

28-04-2022

Het beleid ten behoeve van de integratie en participatie van vluchtelingen in Nederland maakt nuttige stapjes voorwaarts. Arend Odé, Senior-beleidsadviseur bij de SER, constateert dat er nog altijd uiteenlopende obstakels zijn aan te wijzen op weg naar een samenhangend beleid gericht op inburgering én participatie. Om met de ingeslagen weg een meer succesvolle integratie van nieuwkomers te realiseren zal de samenhang in beleid gericht op enerzijds taal en anderzijds participatie verder vergroot moeten worden.

Akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners

10-03-2022

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. Het voorstel maakt onderdeel uit van het EU-maatregelenpakket, waaronder sancties, als reactie op de situatie in Oekraïne. Hiermee is de Raad van de Europese Unie akkoord gegaan.

Lancering van de werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

15-12-2021

Samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerden 21 landelijke partijen de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Leerwerktrajecten voor nieuwkomers: 7 succesfactoren uit de praktijk

16-11-2021

Werk is dé manier voor statushouders om een plek te vinden in Nederland. De combinatie van taal, opleiding en werk in de vorm van een leerwerktraject kan hen helpen om duurzaam aan de slag te gaan. Wat maakt zulke trajecten tot een succes? En welke obstakels zijn er? We vroegen het Seyit Yeyden van De Beroepentuin en Bart Colsen van Liemers Perspectief in Zorg en Techniek.

Opschalingsmogelijkheden leerwerktrajecten voor mensen met een migratieachtergrond

15-11-2021

In Nederland wordt volop invulling gegeven aan het aanbod van leerwerktrajecten voor personen met een migratieachtergrond. Doel is om mensen met een migratieachtergrond sneller aan het werk te helpen. De SER heeft in samenwerking met het ministerie van SZW zeventien leerwerktrajecten in kaart gebracht en de opschalingsmogelijkheden geïnventariseerd.

CPB: 'Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’

15-10-2021

Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer de regie over inburgering van nieuwkomers. Een snellere begeleiding naar werk is daarbij — naast een sneller inburgeringstraject — een belangrijk beleidsdoel van de nieuwe inburgeringswet.

Naar een hoger taalniveau voor inburgeraars

14-10-2021

Eind september is het rapport ‘B1-route: van A2 naar B1’ van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd. Dat is de laatste in de reeks met zes verschillende pilotthema’s.

Impact van corona op statushouders en inburgeraars

21-06-2021

Minister Koolmees (SZW) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de impact van de coronacrisis op statushouders en inburgeraars onderzocht.

Zorgverleners met migratieachtergrond komen nauwelijks aan het werk in de zorg

20-05-2021

Het lukt asielmigranten nauwelijks om werk in de zorg te krijgen, zelfs niet tijdens de coronacrisis. Terwijl onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Overheid en zorgorganisaties moeten asielmigranten een betere kans geven om bij de dragen aan de 10.000 extra handen die voor de zorg nodig zijn.

Met beleid van start

16-04-2021

Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank