Refugee Academy

De Refugee Academy zet zich in voor de integratie van vluchtelingen in de samenleving. Door middel van bijeenkomsten en onderzoek proberen ze verschillende stakeholders bij elkaar te brengen om kennis uit te wisselen, te discussiëren, te reflecteren en van elkaar te leren.

Doel

De Refugee Academy biedt een infrastructuur waarbinnen we bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar kunnen verbinden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingen in Nederland dichter bij elkaar te brengen. De Refugee Academy is een van de expertiselabs van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dit doet de Refugee Academy door thematische bijeenkomsten te organiseren voor professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers, en door onderzoeken uit te voeren in co-creatie met verschillende maatschappelijke partners. Om inclusieve maatschappelijke structuren vorm te geven, is reflectie op onbedoelde effecten van specifieke patronen essentieel. Dit kan alleen vorm krijgen door een samenkomst van verschillende perspectieven, standpunten en ervaringen. Daarom proberen wij horizontale verbindingen te creëren tussen een breed aantal partners. Dit gebeurt door middel van co-creatieve vormen van onderzoek (zie bijvoorbeeld het project Learning Crossroads for Refugee Inclusion) en door regelmatige thematische bijeenkomsten te organiseren.

Naar de website Refugee Academy

Aanpak

Rondom de verschillende onderzoeksprojecten binnen de Refugee Academy worden bijeenkomsten georganiseerd om met verschillende maatschappelijke partners stil te staan bij specifieke vraagstukken met betrekking tot participatie en inclusie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. De uitdaging hierbij is om ‘vertraagde’ ruimtes te creëren waarin bestaande structuren ter discussie gesteld kunnen worden en van waaruit innoverende verbindingen en samenwerkingen tot stand kunnen komen. Het succes van dergelijke bijeenkomsten hangt samen met het vermogen om alternatieven voor dominante denkstructuren aan te dragen. Hierin staan perspectieven van vluchtelingen die vanuit hun ervaringen en die van hun directe netwerk reflecteren centraal.

Een succesfactor van de Refugee Academy is de samenwerking met een netwerk van ervaringsdeskundigen met een vluchtelingenachtergrond die professionele en ervaringskennis combineren. Vanwege hun herkomst buiten Nederland kunnen zij kritisch op de Nederlandse beleids- en institutionele context reflecteren. Het betrekken van nieuwkomers bij onze onderzoeken en activiteiten is vaak moeilijker. Dit komt door de context waarin wij werken: actieve nieuwkomers (bijvoorbeeld in initiatieven die wij volgen) worden vaak overvraagd door onderzoekers. Om niet bij te dragen aan de ‘onderzoeksvermoeidheid’ waar deze groep nieuwkomers aan wordt blootgesteld, investeren wij in meer langdurige connecties met een beperkt aantal nieuwkomers.

Doelgroep

Ons netwerk omvat ruim 400 maatschappelijke partners, uiteenlopend van gemeente- en provincieambtenaren, tot maatschappelijke organisaties en NGO’s, tot (refugee-led) burgerinitiatieven en wetenschappers die zich bezig houden met vluchtelingenvraagstukken.

Resultaten

In de periode 2020/2021 zijn er naast de georganiseerde bijeenkomsten, lezingen en academische publicaties ook een aantal rapporten verschenen.

Wetenschappelijke rapporten

Wetenschappelijke artikelen

Verder zijn er vanuit de onderzoeksprojecten Nederlandstalige en Engelstalige websites gemaakt (als onderdeel van verschillende onderzoeksprojecten) die via blogs en reflecties een breed publiek wilen bewegen tot gezamenlijke reflectie:

Toekomstperspectief

Naast de onderzoeksprojecten die wij doen (die altijd een beperkte tijdomvang hebben) zal de Refugee Academy als lichte infrastructuur voor verbinding in de toekomst blijven bestaan. De duur hiervan is afhankelijk van de beschikbaarheid en inzet van betrokken onderzoekers en partners.

Contact

Projectnaam: Refugee Academy
Contactpersoon: Elena Ponzoni, Halleh Ghorashi, & Kay Mars
E: e.ponzoni@vu.nl, h.ghorashi@vu.nl, k.j.h.mars@vu.nl