Due Diligence Succesfactor: Aan de slag - Maak het SMART

SMART is een afkorting die staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Overeengekomen, Realistisch/Relevant en Tijdgebonden. Het is een manier van het formuleren van je aanpak, van de doelen van jouw bedrijf. Wanneer je met de risico’s en impacts in jullie bedrijfsketen aan de slag wil kan het helpen om dit SMART te formuleren. Het dwingt je om specifiek en gefocust te zijn. Dit helpt je om ook daadwerkelijke verbeteringen te realiseren. Vage doelen en acties staan vaak in de weg van echte verbeteringen in de keten. Hanteer de SMART-methode om dit zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarnaast helpt deze methode van formuleren je doelstellingen toegankelijk te maken binnen alle gelederen van de organisatie, wat bijdraagt aan draagvlak en betrokkenheid.

Specifiek

De doelstelling is specifiek en eenduidig. Denk na over wat het precies is dat je wil realiseren met dit doel en formuleer dit zo specifiek mogelijk. Wees niet bang om gedetailleerd te zijn.

Meetbaar

Hoe ga je meten of je je doel bereikt? Dit kun je meten aan de hand van indicatoren zoals %, kg's, metrische tonnen, stuks, aantal vergaderingen of consultaties, aantal leveranciers of audits, aantal trainingen, CAP's gecorrigeerd, werkuren verminderd, enz. Indicatoren maken een doel tastbaarder omdat ze een manier bieden om vooruitgang en succes of falen te meten. Als het doel dat je wil bereiken gepland is voor de middellange of lange termijn, is het belangrijk om enkele mijlpalen toe te voegen (bijvoorbeeld 50% in 2020, 75% in 2022, 100% in 2025). Denk dus goed na over de manier waarop je doelstellingen meetbaar wil maken en wat de voorwaarden zijn voor het zichtbaar behalen van het doel.

Acceptabel/Overeengekomen

Dit element richt zich op hoe haalbaar of realistisch het doel is. En zo niet, wat kun je doen om het haalbaar te maken (bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, lid te worden van een initiatief, door externe expertise in te huren of door interne capaciteit vrij te maken). Dit is belangrijk om over na te denken, aangezien een doel bedoeld is te motiveren en niet om te ontmoedigen. Nog belangrijker is dat het doel geaccordeerd is vanuit het topmanagement van je bedrijf en wordt uitgedragen. Zijn alle relevante belanghebbenden (intern en extern) berichten en ‘aan boord’?

Realistisch/Relevant

De gestelde doelen moeten relevant zijn. Je kunt je afvragen waarom ik dit wil bereiken? Wat is de reden van mijn doel? Een van de redenen zou moeten zijn dat het doel de geprioriteerde risico's en effecten aanpakt. Maar er kunnen ook andere zijn (zakelijke redenen, reputatieproblemen, geboden kansen zoals bijvoorbeeld een collectief project). Zorg ervoor dat er capaciteit en voldoende budget is vrijgemaakt om de acties daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Tijdgebonden

Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Iedereen kan doelen formuleren, maar als er geen realistisch tijdspad aan verbonden is, gaan de doelen niet behaald worden. Het afspreken van deadlines creëert een gevoel van urgentie en helpt op prioriteiten scherp te hebben. Zorg dus voor een realistische timing van je doelen inclusief deadlines.