Belang van integratie op de arbeidsmarkt

Het hebben van een baan is een belangrijk onderdeel van integratie van vluchtelingen. Met een baan kunnen vluchtelingen (financieel) op eigen benen staan en nemen ze actief deel aan de Nederlandse samenleving. Daarnaast is arbeidsparticipatie van vluchtelingen ook van belang voor de Nederlandse economie.

Werk vinden is voor vluchtelingen vaak lastig. Na 10 jaar verblijf in Nederland heeft ongeveer de helft van de vluchtelingen werk ten opzichte van tweederde van de totale beroepsbevolking. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderstreept het belang van aandacht voor integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Vooral het tijdig aan werk helpen van vluchtelingen is belangrijk. Hoe sneller een vluchteling aan het werk kan, hoe kleiner de kans dat hij zijn kennis en vaardigheden verliest. Volgens de WRR is de kans dat vluchtelingen werk vinden en houden groter wanneer ze gelijktijdig gestimuleerd worden om  Nederlands te leren, een opleiding te volgen en huisvesting en werk te vinden.

Impact op de economie

De impact van de immigratie van vluchtelingen op de Nederlandse economie hangt onder andere af van hoeveel vluchtelingen bijdragen in de vorm van belastingen en premies. Hiertegenover staat het beroep op uitkeringen door vluchtelingen. Deze balans pakt positief uit bij een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt.

Het Internationaal Monetair Fonds geeft aan dat op korte termijn de kosten voor de opvang van vluchtelingen overheersen. Op lange termijn ondervinden veel landen economische voordelen van migratie. Met als resultaat een klein positief effect op de overheidsfinanciën.

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) wijst op kleine positieve effecten voor de Nederlandse economie door de immigratie van vluchtelingen. De instroom van vluchtelingen zorgt voor extra overheidsuitgaven, een hoger arbeidsaanbod, meer woninginvesteringen en een licht negatief effect op het consumentenvertrouwen. DNB verwacht voor 2017 een licht positief effect op de economische groei (0,14 procent van het BBP) en een beperkte daling van de werkloosheid (-0,11 procent).

Over de periode 2007 – 2009 laten ook cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een licht positief effect op de economie zien van immigranten. Dit effect is internationaal gezien gemiddeld 0,35 procent van het BBP. Het effect in Nederland ligt dicht bij dit gemiddelde.

FIGUUR TOEVOEGEN 

Figuur: Geschatte netto fiscale impact van immigranten, gemiddelde van 2007 - 2009 (bron: OECD, International Migration Outlook, 2013).
 

Verdere positieve economische effecten door arbeidsparticipatie van vluchtelingen zullen pas na verloop van tijd duidelijk worden.