Documenten Parlement en Rijksoverheid

Hier vindt u een selectie van recente rapporten, brieven en documenten van het parlement en de rijksoverheid.

Parlementaire Informatie

Wetsvoorstel wijziging Wet inburgering 2021
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute, 11 april 2024.

Kamerbrief over Voortgang plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’
Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’ en over de bewegingen die in onze samenleving plaatsvinden om statushouders duurzaam aan het werk te helpen, 25 maart 2024.

Kamerbrief over actualiteiten inburgering
Minister Van Gennip (SZW) informeert over enkele voorgestelde aanpassingen van de wet- en regelgeving rond het aspect leren van De Wet inburgering 2021, 14 maart 2024

 

Voortgang van de Werkagenda VIA
In dit rapport, en bijbehorende infographic, wordt in beeld gebracht welke voortgang is geboekt rondom de doelen en acties van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), hoe de voortgang en samenwerking tussen aangesloten partners wordt ervaren en waar partners van de Werkagenda kansen zien voor het vervolg, 28 juni 2023.

Kamerbrief over inburgering
Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer met een verzamelbrief inburgering, 14 april 2023.

Brief bij rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt
Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer een rapport aan over de belemmeringen die asielzoekers in procedure ervaren bij de toetreding tot de arbeidsmarkt, 12 april 2023.

Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'
Plan van aanpak dat met concrete acties en samenwerkingen inzet op de verbetering van arbeidsmarktkansen en arbeidsparticipatie van statushouders, 9 maart 2023.

Kamerbrief Lessons learned Oekraïense ontheemden in Nederland
Minister van Gennip (SZW) kijkt terug op het afgelopen jaar om te identificeren welke factoren hebben bijgedragen aan de (arbeids)participatie van Oekraïense ontheemden en welke eerste lessen er getrokken kunnen worden, ook voor andere nieuwkomers, 22 februari 2023

Kamerbrief over uitvoeringsbrief inburgering
Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de eerste signalen en ervaringen met het functioneren van de nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) in de uitvoering van de inburgering, 20 december 2022.

Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk
Minister Van Gennip (SZW) geeft de Tweede Kamer een reactie op de moties over 'een plan van aanpak maken om statushouders van werk te voorzien' en 'het inzichtelijk maken van welke stappen worden ondernomen omtrent het beheersbaar maken en reduceren van arbeidsmigratie', 22 november 2022.

Ketenplan inburgering (2022-2025)
Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen in de maatschappij, liefst via betaald werk. In het nieuwe stelsel, waarin de inburgeraar centraal staat, werken veel partijen nauw samen en neemt ‘leren’ een belangrijke plaats in. Om die samenwerking handen en voeten te geven, hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de inburgeringsketen gezamenlijk het Ketenplan inburgering (2022-2025) opgesteld, 21 november 2022.

Perspectief van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn op werk
Advies over de behoeften, ervaring en kennis van mensen die zijn ingeburgerd of nog moeten gaan inburgeren, over (toegang tot) werken in Nederland, 16 november 2022.

Kamerbrief over praktische belemmeringen voor statushouders en werkgevers bij het aangaan van werk
Minister Van Gennip (SZW) reageert op de motie van Kamerlid Ceder waarin hij vraagt of de regering wil inventariseren welke praktische knelpunten er zijn die gemotiveerde nieuwkomers en gemotiveerde werkgevers belemmeren bij het aangaan van werk, 28 september 2022.

De Staat van Migratie 2022
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport De Staat van Migratie 2022. Het rapport gaat over ontwikkelingen in het migratiedomein in 2022. Hij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport en op de doorontwikkeling van het migratiebeleid. In de Staat van Migratie wordt jaarlijks over de volle breedte van het migratiedomein gerapporteerd, 7 juli 2022.

Initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Anne-MarijkePodt (D'66) over «Meedoen vanaf dag één»
In deze nota worden tien voorstellen gedaan om ervoor te zorgen dat kansrijke asielzoekers meteen beginnen met taal, scholing en werk, 21 juni 2022.

Kamerbrief over juridisch instrumentarium opvang
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan het Veiligheidsberaad en de Rijksheren. De brief ging over de rol van gemeenten bij de opvang van asielzoekers wil verkennen en de uitwerking van een passend juridisch instrumentarium, 12 april 2022.

Kamerbrief visie op het begrip integratie
Minister Van Gennip (SZW) stuurt op verzoek van de Tweede Kamer een brief met een visie op het begrip integratie. De minister gaat in op (de opkomst van) het begrip integratie, het samenlevingsperspectief en inclusie en licht daarbij toe welke concepten en uitgangspunten wat haar betreft nu relevant zijn voor de Nederlandse samenleving, 5 april 2022.

Kamervragen over Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt., 24 maart 2022.

Kamerbrief Overgangsrecht Wet inburgering 2021
Minister van Gennip informeert de Tweede Kamer over de ten onrechte verzending van een kennisgeving inburgeringsplicht Wet inburgering 2021 (Wi2021) aan nieuwkomers met een verblijfsvergunning van vóór 1 januari 2022, 26 januari 2022.

Kamerbrief met reactie op motie inzetten van maatschappelijke diensttijd in combinatie met de inburgering
Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt zijn reactie op de motie waarin wordt verzocht om waardevolle lokale initiatieven die de maatschappelijke diensttijd (MDT) inzetten in combinatie met inburgering te inventariseren en daarbij te bekijken hoe zulke initiatieven gestimuleerd kunnen worden, 22 december 2021.

Antwoorden op Kamervragen over 'Brandbrief grote steden: duizenden vluchtelingen veroordeeld tot falend inburgeringsstelsel'
Staatssecretaris Wiersma (SZW) beantwoordt vragen over 'Brandbrief grote steden: duizenden vluchtelingen veroordeeld tot falend inburgeringsstelsel', 17 december 2021.

Kamerbrief met stand van zaken uitvoering inburgering
Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft een stand van zaken over de uitvoering van de inburgering, 17 december 2021.

Kamerbrief aanbieding Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA), 13 december 2021.

Kamerbrief afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten, afronding en opvolging van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA),  17 november 2021.

Kamerbrief verkenning verbeterplan huidige inburgeringsstelsel en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel
Staatssecretaris Wiersma (SZW) deelt het rapport over de kostenopbouw van de onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel met de Tweede Kamer. Ook gaat de staatssecretaris in op de uitkomsten van de brede verkenning naar verbetermogelijkheden voor het huidige inburgeringsstelsel, 12 oktober 2021

Eindrapporten thema Leren en Werken programma VIA (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt)
Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder ook statushouders, te verbeteren. De eindrapporten en handreikingen van de pilots van het thema Leren en Werken zijn gereed, 25 juni 2021.

Uitvoeringsbrief inburgering juni 2021
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over inburgering, 24 juni 2021.

Impact corona statushouders en inburgeraars
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de impact van corona op statushouders en inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn genomen om deze groep te ondersteunen, 11 juni 2021.

Beantwoording Kamervragen over de aanvullende schriftelijke vragen van het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027
Brief met bijlage van minister Koolmees (SZW), 18 mei 2021.
Vragen naar aanleiding van het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

Nieuwsbrief Veranderopgave inburgering
Maandelijkse nieuwsbrief van het ministerie van SZW, verschijnt sinds juni 2020
De brief bevat informatie over het nieuwe inburgeringsstelsel

Kamerbrief inwerkingtredingdatum nieuwe Wet inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 28 april 2021.
Minister Koolmees stuurt een brief over de nieuwe Wet inburgering 2021. De brief gaat onder andere over de inwerkingtredingsdatum (1 januari 2022), onderliggende lagere regelgeving en extra middelen voor gemeenten.

Kamerbrief over ontheffing van participatieverklaringstraject binnen inburgeringsplicht
Brief van minister Koolmees (SZW), 9 april 2021.
Minister Koolmees laat weten dat bepaalde groepen personen alsnog aan de inburgeringsplicht moeten voldoen.

Kamerbrief met Kabinetsreactie op het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid
Brief is ondertekend door minister Koolmees, staatssecretaris Broekers-Knol, minister Ollongren, minister De Jonge, minister Van Engelshoven en minister Slob, 23 maart 2021.
Kabinetsreactie op het rapport 'Samenleven in Verscheidenheid - Beleid voor een migratiesamenleving' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Kamerbrief uitvoering Inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 2 februari 2021.
Minister Koolmees stuurt de uitvoeringsbrief inburgering januari 2021.

Kamerbrief over de stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20....
Brief van minister Koolmees, 11 november 2020.
Minister Koolmees stuurt een brief over de uitwerking van de plannen rond het nieuwe inburgeringsstelsel.

Kamerbrief over programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Brief van minister Koolmees, 9 november 2020.
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Kamerbrief reactie op onderzoek duurzame integratie statushouders
Brief van minister Koolmees, 26 oktober 2020.
Reactie op het onderzoek naar duurzame integratie van statushouders. Het Toezicht Sociaal Domein heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel
Brief van minister Koolmees en het Memorie van antwoord, 16 oktober 2020.
Minister Koolmees stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord met betrekking tot het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel.

Aanbiedingsbrief bij Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers
Brief van minister Koolmees, 22 juni 2020.
Minister Koolmees biedt het verslag aan van de Klankbordgroep Nieuwkomers over het nieuwe inburgeringsstelsel.

Kamerbrief over gevolgen coronavirus op inburgering
Brief van minister Koolmees, 27 maart 2020.
Brief over de gevolgen van het coronavirus voor inburgering in Nederland. Het kabinet neemt maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.

Kamerbrief Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021
Brief van minister Koolmees (SZW), 23 maart 2020.
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden.

Kamerbrief participatie en werk asielzoekers en statushouders
Brief van minister Koolmees (SZW), 10 maart 2020.
In deze brief beschrijft de minister de mogelijkheden om asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij deelname aan de Nederlandse samenleving en het vinden van werk.

Kamerbrief reactie KIS monitor
Brief van minister Koolmees (SZW), 18 november 2019.
Kabinetsreactie op de ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Kamerbrief Voortgang Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
Brief van minister Koolmees (SZW), 12 november 2019.
In deze tweede voortgangsbrief gaat minister Koolmees in op de samenwerking van alle partijen in de acht pilots en de stand van zaken van de uitvoering van de pilots. Daarnaast is er in de brief aandacht voor de aanvullend onderzoeken naar onder andere re-integratiemaatregelen en de evaluatie van het Programma VIA.

Kamerbrief Periodieke uitvoeringsbrief inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 12 november 2019.
In deze tweede Uitvoeringsbrief Inburgering wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen: kerncijfers, leningen, examens en fraude.

Kamerbrief Nieuw Inburgeringsstelsel
Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2019 aan de Tweede Kamer.

Vrijstelling bij het inburgeringsexamen
Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen.  Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Koolmees (SZW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De tekst van het besluit is ter advies aan de Raad van State gestuurd en zal later openbaar worden.
Gepubliceerd op 8 maart 2019.

Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de herziening van het inburgeringsstelsel.
Gepubliceerd op 15 februari 2019. 

Kamerbrief Voortgangsrapportage Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. 
Gepubliceerd op 16 november 2018.

Beantwoording Kamervragen over het SER-rapport 'Vluchtelingen en werk'
Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Özdil (GroenLinks) over het rapport ‘Vluchtelingen en Werk : Een nieuwe tussenbalans’ van de Sociaal-Economische Raad.
Gepubliceerd op 5 juli 2018.

Kamerbrief hoofdlijnen veranderopgave inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over zijn ideeën voor verbeteringen van het inburgeringsbeleid. Zijn ideeën zijn gebaseerd op het regeerakkoord. 
Gepubliceerd op 2 juli 2018.

Kamerbrief Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Dit programma is bedoeld om de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken.
Gepubliceerd op 30 maart 2018.

Kamerbrief met reactie op SCP rapport 'Gevlucht met weinig bagage'
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een reactie van het kabinet op het SCP rapport ‘Gevlucht met weinig bagage: De leefsituatie van Somalische Nederlanders’.
Gepubliceerd op 11 december 2017

Kamerbrief vreemdelingenbeleid
Brief van de staatssecretaris van Justitie over het logeren van vergunninghouders.
Gepubliceerd op 13 juli 2017.

Kamerbrief beleidsreactie Onderwijs aan vreemdelingen
Brief van de minister en staatssecretaris van OCW met een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'.
Gepubliceerd op 12 juli 2017.

Kamerbrief reactie op onderzoek inburgering
Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over Inburgering. Gepubliceerd op 26 januari 2017.

Kamerbrief taal aan asielzoekers
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de investeringen om het leren van de Nederlandse taal aan asielzoekers mogelijk te maken. Gepubliceerd op 17 november 2016.

Kamerbrief voortgang integratie en participatie verhoogde asielinstroom
Brief van minister Asscher van SZW, mede namens de Staatssecretaris over de samenwerking tussen betrokken organisaties in de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen, de uitvoering van afspraken uit eerdere akkoorden op het terrein van SZW en de uitwerking van maatregelen om eerder en effectiever het traject van integratie en participatie te starten (o.a. door middel van screening & matching, taal en vrijwilligerswerk).
Gepubliceerd op 27 oktober 2016.

Kamerbrief over inburgering
Brief van Minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de aanpak van knelpunten in het huidige stelsel van inburgeren. Ook gaat hij in op de resultaten van de groep inburgeraars uit 2013.
Gepubliceerd op 11 oktober 2016.

Kamerbrief voortgang huisvesting vergunninghouders
Brief van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over de voortgang van de huisvesting van vergunninghouders.
Gepubliceerd op 29 september 2016.

Kamerbrief stand van zaken asielzoekersonderwijs
Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over asielzoekersonderwijs. Gepubliceerd op 14 juli 2016.

Kamerbrief in antwoord op vragen over Inburgering
Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 mei 2016 heeft het lid Heerma (CDA) gevraagd om een brief voorafgaand aan het VAO Inburgering naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad ‘Wie niet inburgert mag blijven’ (van 26 mei jl.). Minister Asscher (SZW) geeft in onderstaande brief de Kamer o.a. antwoord op vragen van het lid Heerma (CDA) over Inburgering. Gepubliceerd op 2 juni 2016.

Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom
Minister Plasterk ( BZK) en staatssecretaris Dijkhoff( V&J) bieden de Tweede Kamer het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom aan. Dit om de verhoogde druk op maatschappelijke voorzieningen in de toekomst te voorkomen. Gepubliceerd op 28 april 2016.

Kamerbrief met reactie op het 10 puntenplan van de ChristenUnie
Reactie van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op het plan van de ChristenUnie over de opvang van asielzoekers naar de Tweede Kamer. Gepubliceerd op 24 maart 2016.

Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom
Brief van minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet ten aanzien van de verhoogde asielstroom. Gepubliceerd op 27 november 2015.

Kamerbrief Integratie en participatie van vergunninghouders
Minister Asscher zet, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in deze brief uiteen wat de inzet van het kabinet is ten aanzien van een snelle integratie en een actieve participatie van vergunninghouders. Gepubliceerd op 27 november 2015.

Kamerbrief over onderwijs aan asielzoekers
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen. Gepubliceerd op 26 oktober 2015.

 

 

Klanten en verkoper bij een marktkraam Shutterstock

Publicaties en onderzoeken

Overzicht van interessante onderzoeken en publicaties over vluchtelingen en asielzoekers.