Documenten Parlement en Rijksoverheid

Hier vindt u een selectie van recente publicaties, adviezen en documenten van het parlement en de rijksoverheid.

Parlementaire Informatie

Kamerbrief met reactie op motie inzetten van maatschappelijke diensttijd in combinatie met de inburgering
Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt zijn reactie op de motie waarin wordt verzocht om waardevolle lokale initiatieven die de maatschappelijke diensttijd (MDT) inzetten in combinatie met inburgering te inventariseren en daarbij te bekijken hoe zulke initiatieven gestimuleerd kunnen worden, 22 december 2021.

Antwoorden op Kamervragen over 'Brandbrief grote steden: duizenden vluchtelingen veroordeeld tot falend inburgeringsstelsel'
Staatssecretaris Wiersma (SZW) beantwoordt vragen over 'Brandbrief grote steden: duizenden vluchtelingen veroordeeld tot falend inburgeringsstelsel', 17 december 2021.

Kamerbrief met stand van zaken uitvoering inburgering
Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft een stand van zaken over de uitvoering van de inburgering, 17 december 2021.

Kamerbrief aanbieding Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA), 13 december 2021.

Kamerbrief afronding en vervolg van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten, afronding en opvolging van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA),  17 november 2021.

Kamerbrief verkenning verbeterplan huidige inburgeringsstelsel en stand van zaken onderwijsroute nieuw stelsel
Staatssecretaris Wiersma (SZW) deelt het rapport over de kostenopbouw van de onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel met de Tweede Kamer. Ook gaat de staatssecretaris in op de uitkomsten van de brede verkenning naar verbetermogelijkheden voor het huidige inburgeringsstelsel, 12 oktober 2021

Eindrapporten thema Leren en Werken programma VIA (Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt)
Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder ook statushouders, te verbeteren. De eindrapporten en handreikingen van de pilots van het thema Leren en Werken zijn gereed, 25 juni 2021.

Uitvoeringsbrief inburgering juni 2021
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over inburgering, 24 juni 2021.

Impact corona statushouders en inburgeraars
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de impact van corona op statushouders en inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn genomen om deze groep te ondersteunen, 11 juni 2021.

Beantwoording Kamervragen over de aanvullende schriftelijke vragen van het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027
Brief met bijlage van minister Koolmees (SZW), 18 mei 2021.
Vragen naar aanleiding van het actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

Nieuwsbrief Veranderopgave inburgering
Maandelijkse nieuwsbrief van het ministerie van SZW, verschijnt sinds juni 2020
De brief bevat informatie over het nieuwe inburgeringsstelsel

Kamerbrief inwerkingtredingdatum nieuwe Wet inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 28 april 2021.
Minister Koolmees stuurt een brief over de nieuwe Wet inburgering 2021. De brief gaat onder andere over de inwerkingtredingsdatum (1 januari 2022), onderliggende lagere regelgeving en extra middelen voor gemeenten.

Kamerbrief over ontheffing van participatieverklaringstraject binnen inburgeringsplicht
Brief van minister Koolmees (SZW), 9 april 2021.
Minister Koolmees laat weten dat bepaalde groepen personen alsnog aan de inburgeringsplicht moeten voldoen.

Kamerbrief met Kabinetsreactie op het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid
Brief is ondertekend door minister Koolmees, staatssecretaris Broekers-Knol, minister Ollongren, minister De Jonge, minister Van Engelshoven en minister Slob, 23 maart 2021.
Kabinetsreactie op het rapport 'Samenleven in Verscheidenheid - Beleid voor een migratiesamenleving' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Kamerbrief uitvoering Inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 2 februari 2021.
Minister Koolmees stuurt de uitvoeringsbrief inburgering januari 2021.

Kamerbrief over de stand van zaken voorbereiding Wet inburgering 20....
Brief van minister Koolmees, 11 november 2020.
Minister Koolmees stuurt een brief over de uitwerking van de plannen rond het nieuwe inburgeringsstelsel.

Kamerbrief over programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Brief van minister Koolmees, 9 november 2020.
Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Kamerbrief reactie op onderzoek duurzame integratie statushouders
Brief van minister Koolmees, 26 oktober 2020.
Reactie op het onderzoek naar duurzame integratie van statushouders. Het Toezicht Sociaal Domein heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel
Brief van minister Koolmees en het Memorie van antwoord, 16 oktober 2020.
Minister Koolmees stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord met betrekking tot het wetsvoorstel voor een nieuw inburgeringsstelsel.

Aanbiedingsbrief bij Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers
Brief van minister Koolmees, 22 juni 2020.
Minister Koolmees biedt het verslag aan van de Klankbordgroep Nieuwkomers over het nieuwe inburgeringsstelsel.

Kamerbrief over gevolgen coronavirus op inburgering
Brief van minister Koolmees, 27 maart 2020.
Brief over de gevolgen van het coronavirus voor inburgering in Nederland. Het kabinet neemt maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.

Kamerbrief Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021
Brief van minister Koolmees (SZW), 23 maart 2020.
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden.

Kamerbrief participatie en werk asielzoekers en statushouders
Brief van minister Koolmees (SZW), 10 maart 2020.
In deze brief beschrijft de minister de mogelijkheden om asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij deelname aan de Nederlandse samenleving en het vinden van werk.

Kamerbrief reactie KIS monitor
Brief van minister Koolmees (SZW), 18 november 2019.
Kabinetsreactie op de ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’, uitgebracht door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Kamerbrief Voortgang Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)
Brief van minister Koolmees (SZW), 12 november 2019.
In deze tweede voortgangsbrief gaat minister Koolmees in op de samenwerking van alle partijen in de acht pilots en de stand van zaken van de uitvoering van de pilots. Daarnaast is er in de brief aandacht voor de aanvullend onderzoeken naar onder andere re-integratiemaatregelen en de evaluatie van het Programma VIA.

Kamerbrief Periodieke uitvoeringsbrief inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW), 12 november 2019.
In deze tweede Uitvoeringsbrief Inburgering wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen: kerncijfers, leningen, examens en fraude.

Kamerbrief Nieuw Inburgeringsstelsel
Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2019 aan de Tweede Kamer.

Vrijstelling bij het inburgeringsexamen
Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen.  Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Koolmees (SZW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De tekst van het besluit is ter advies aan de Raad van State gestuurd en zal later openbaar worden.
Gepubliceerd op 8 maart 2019.

Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de herziening van het inburgeringsstelsel.
Gepubliceerd op 15 februari 2019. 

Kamerbrief Voortgangsrapportage Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. 
Gepubliceerd op 16 november 2018.

Beantwoording Kamervragen over het SER-rapport 'Vluchtelingen en werk'
Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Özdil (GroenLinks) over het rapport ‘Vluchtelingen en Werk : Een nieuwe tussenbalans’ van de Sociaal-Economische Raad.
Gepubliceerd op 5 juli 2018.

Kamerbrief hoofdlijnen veranderopgave inburgering
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over zijn ideeën voor verbeteringen van het inburgeringsbeleid. Zijn ideeën zijn gebaseerd op het regeerakkoord. 
Gepubliceerd op 2 juli 2018.

Kamerbrief Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!
Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt. Dit programma is bedoeld om de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken.
Gepubliceerd op 30 maart 2018.

Kamerbrief met reactie op SCP rapport 'Gevlucht met weinig bagage'
Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een reactie van het kabinet op het SCP rapport ‘Gevlucht met weinig bagage: De leefsituatie van Somalische Nederlanders’.
Gepubliceerd op 11 december 2017

Kamerbrief vreemdelingenbeleid
Brief van de staatssecretaris van Justitie over het logeren van vergunninghouders.
Gepubliceerd op 13 juli 2017.

Kamerbrief beleidsreactie Onderwijs aan vreemdelingen
Brief van de minister en staatssecretaris van OCW met een beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad inzake 'Vluchtelingen en onderwijs'.
Gepubliceerd op 12 juli 2017.

Kamerbrief reactie op onderzoek inburgering
Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer over Inburgering. Gepubliceerd op 26 januari 2017.

Kamerbrief taal aan asielzoekers
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de investeringen om het leren van de Nederlandse taal aan asielzoekers mogelijk te maken. Gepubliceerd op 17 november 2016.

Kamerbrief voortgang integratie en participatie verhoogde asielinstroom
Brief van minister Asscher van SZW, mede namens de Staatssecretaris over de samenwerking tussen betrokken organisaties in de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen, de uitvoering van afspraken uit eerdere akkoorden op het terrein van SZW en de uitwerking van maatregelen om eerder en effectiever het traject van integratie en participatie te starten (o.a. door middel van screening & matching, taal en vrijwilligerswerk).
Gepubliceerd op 27 oktober 2016.

Kamerbrief over inburgering
Brief van Minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de aanpak van knelpunten in het huidige stelsel van inburgeren. Ook gaat hij in op de resultaten van de groep inburgeraars uit 2013.
Gepubliceerd op 11 oktober 2016.

Kamerbrief voortgang huisvesting vergunninghouders
Brief van Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over de voortgang van de huisvesting van vergunninghouders.
Gepubliceerd op 29 september 2016.

Kamerbrief stand van zaken asielzoekersonderwijs
Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over asielzoekersonderwijs. Gepubliceerd op 14 juli 2016.

Kamerbrief in antwoord op vragen over Inburgering
Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 mei 2016 heeft het lid Heerma (CDA) gevraagd om een brief voorafgaand aan het VAO Inburgering naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad ‘Wie niet inburgert mag blijven’ (van 26 mei jl.). Minister Asscher (SZW) geeft in onderstaande brief de Kamer o.a. antwoord op vragen van het lid Heerma (CDA) over Inburgering. Gepubliceerd op 2 juni 2016.

Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom
Minister Plasterk ( BZK) en staatssecretaris Dijkhoff( V&J) bieden de Tweede Kamer het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom aan. Dit om de verhoogde druk op maatschappelijke voorzieningen in de toekomst te voorkomen. Gepubliceerd op 28 april 2016.

Kamerbrief met reactie op het 10 puntenplan van de ChristenUnie
Reactie van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op het plan van de ChristenUnie over de opvang van asielzoekers naar de Tweede Kamer. Gepubliceerd op 24 maart 2016.

Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom
Brief van minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet ten aanzien van de verhoogde asielstroom. Gepubliceerd op 27 november 2015.

Kamerbrief Integratie en participatie van vergunninghouders
Minister Asscher zet, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in deze brief uiteen wat de inzet van het kabinet is ten aanzien van een snelle integratie en een actieve participatie van vergunninghouders. Gepubliceerd op 27 november 2015.

Kamerbrief over onderwijs aan asielzoekers
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer een overzicht van bestaande voorzieningen en de maatregelen die zij nemen om de opvang van asielzoekers vanuit het onderwijs te accommoderen. Gepubliceerd op 26 oktober 2015.

Adviezen

Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers
Advies van de SER, 24 mei 2019.
De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering.  

Eindrapportage Platform Opnieuw Thuis
Platform Opnieuw Thuis is een samenwerkingsverband van het Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten en corporaties met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gepubliceerd op 10 juli 2017.

Advies wijziging Wet inburgering inzake invoering participatieverklaringstraject
Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Gepubliceerd op 9 juni 2016.
De ACVZ onderschrijft het voornemen van het kabinet om de inburgering van nieuwkomers te bespoedigen en hen verplicht te informeren over de Nederlandse normen en waarden. De ACVZ is het eens met de gedachte de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers toe te vertrouwen aan de gemeenten en deze daarvoor financieel te compenseren. De ACVZ adviseert om beide zaken in de Wet inburgering te verankeren, maar ziet een aantal wezenlijke problemen in het voorliggende ontwerp.

De geloofwaardigheid gewogen : een advies over het onderzoeken, integraal beoordelen en toetsen van verklaringen in de asielprocedure
Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Gepubliceerd op 11 mei 2016.
Dit advies bevat aanbevelingen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielverhaal te verbeteren. De verbeterpunten zien op de registratie van de asielzoeker voorafgaand aan de asielprocedure, de voorlichting aan de asielzoeker, de gesprekken die de IND voert met de asielzoeker en de opleiding van de IND-medewerker.

Geestelijke gezondheid van vluchtelingen 
Briefadvies van de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016. Publicatienummer 2016/01. Gepubliceerd op 24 februari 2016.

Integratie vluchtelingen vraagt meer dan een woning 
Brief van Divosa aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gepubliceerd op 3 maart 2016.

Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten.
WRR-Policy Brief 4. Godfried Engbersen (WRR), Jaco Dagevos (SCP), Roel Jennissen (WODC), Linda Bakker (SCP/EUR) en Arjen Leerkens (WODC), met medewerking van Jeanine Klaver en Arend Odé (Regioplan).
Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gepubliceerd in december 2015.
Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd.

Rapporten en publicaties

Evaluatie programma voorbereiding op inburgering
Rapport van Significant Public, 1 april 2020
Het programma 'Voorbereiding op de inburgering' bereidt asielstatushouders voor op het wonen en leven in de gemeente. Dit gebeurt door middel van Nederlandse taallessen, het voorzien van (basale) kennis over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding.

Magazine Doen!, september 2018
In deze derde editie van het magazine Doen! laat Movisie zien wat het programma K!X Works heeft betekend voor meer dan 500 jonge statushouders op weg naar werk of opleiding.

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018.
Inge Razenberg, Merel Kahmann, Marjan de Gruijter, Evelien Damhuis. Kennisplatform Integratie en Samenleving, 12 september 2018.
Gemeenten maken vorderingen met de begeleiding van vluchtelingen richting de arbeidsmarkt. 

Syriërs in Nederland
Jaco Dagevos , Willem Huijnk , Mieke Maliepaard (Wodc), Emily Miltenburg. SCP, 1 juni 2018.
Het rapport ‘Syriërs in Nederland’ geeft een beeld van de Syrische vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland kwamen.

Vluchtelingen en werk 
Signalering van de SER, 25 mei 2018
In het rapport Vluchtelingen en Werk: Een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk
Sander Gerritsen, Mark Kattenberg, Wouter Vermeulen. CPB, 23 mei 2018
Op 23 mei publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) een policy brief over de relatie tussen baankans en regio.
De kans dat vergunninghouders na tien jaar een baan hebben, blijkt in de meest gunstige regio bijna anderhalf keer zo hoog. 

Inburgering : Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013
Rapport van de Algemene Rekenkamer, januari 2017.
In het onderzoeksrapport Inburgering worden de eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 gepresenteerd. Een belangrijk uitgangspunt van de Wet is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject. Bovendien streeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de wet een bezuiniging na van structureel € 333 miljoen vanaf 2014.

Grensconflicten : toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen
Essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Den Haag, oktober 2016.
In het essay brengt de Raad dilemma’s in de toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen in beeld. Hoe is de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en huisvesting geregeld? En hoe pakt deze uit in de praktijk? De belangrijkste constatering: Nederland heeft de toegang van sociale voorzieningen voor vluchtelingen goed op orde. Er is bovendien veel ruimte voor maatwerk door gemeenten, maatschappelijke organisaties en professionals.

Information for newcomers to the Netherlands from Europe
Deze folder is bedoeld voor asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers. Vanwege verschillende regelgeving zijn er twee versies: een voor EU-burgers en een voor mensen van buiten de EU. De brochure is in vele talen verschenen. Gepublisheerd in augustus 2016.

Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland
Verkennende studie van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van Movisie. Monique Stavenuiter, Eliane Smits van Waesberghe, Betty Noordhuizen, Sven Oostrik (Movisie - juni 2016)
Veel jonge vluchtelingen studeren en werken onder hun niveau. Door gebrek aan begeleiding en grote niveauverschillen tussen de jongeren, blijft veel talent onbenut.

4 van de 5 Nederlanders positief over opvang vluchtelingen (PR onderzoek VluchtelingenWerk Nederland)
Onderzoek uitgevoerd door Kien. Gepubliceerd op 20 juni 2016.

Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland
Nationaal rapport over arbeidsmarktintegratie van statushouders van het Europees Migratienetwerk. Gepubliceerd op 11 april 2016.

Asielzoekers in Nederland en de EU 2015
CBS. Gepubliceerd op 1 april 2016.

Diplomawaardering: een stap op weg naar een beter leven
Publicatie van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Barometer, maart 2016.

ESB Vluchtelingenspecial
Themanummer over vluchtelingen, uitgegeven door Economisch Statistische Berichten (ESB). Jaargang 101 (4730), 17 maart 2016.
Niet digitaal beschikbaar

Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief
A. Leerkes en P. Scholten. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Gepubliceerd op 11 februari 2016.

 

 

 

Klanten en verkoper bij een marktkraam Shutterstock